Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

FOIA Decisions

+ -
Date: 19.11.2014
Title: Zveza Srbske diaspore Slovenije - Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Number: 090-249/2014
Category: Osebni podatek
Status: Refused


POVZETEK:

Prosilec je zahteval fotokopije projektnih in programskih vlog, ki jih je organ prejel v okviru javnega razpisa PrP 2013. Organ je prosilcu posredoval zahtevane dokumente, v njih pa prekril varovane osebne podatke. Pooblaščenec je v pritožbenem postopku ugotovil, da so prekriti podatki resnično varovani osebni podatki, za katerih razkritje ni pravne podlage. Odločbo organa je potrdil in zavrnil pritožbo prosilca.

 

ODLOČBA:

Številka: 090-249/2014/3                                             
Datum: 19. 11. 2014

Informacijski pooblaščenec po pooblaščenki Mojci Prelesnik (v nadaljevanju Pooblaščenec), na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A; v nadaljevanju ZInfP), tretjega in četrtega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06- uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZDIJZ) in prvega odstavka 248. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – UPB, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZUP), o pritožbi Zveze srbske diaspore Slovenije, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju prosilec) z dne 9. 9. 2014, zoper odločbo Javnega sklada za kulturne dejavnosti, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organ) št. 6100-20/104-2014-1 z dne 22. 8. 2014 v zadevi dostopa do informacije javnega značaja izdaja naslednjo


O D L O Č B O:

1.    Pritožba prosilca z dne 9. 9. 2014 zoper odločbo Javnega sklada za kulturne dejavnosti št. 6100-20/104-2014-1 z dne 22. 8. 2014 se zavrne.

2.    V postopku reševanja te pritožbe niso nastali posebni stroški.


O b r a z l o ž i t e v:

Prosilec je dne 27. 6. 2014 od organa zahteval, da mu posreduje informacije o reševanju posameznih projektnih in programskih vlog, ki jih je strokovna komisija organa ocenila in jim odobrila zneske večje od 2.000,00 EUR v okviru javnega programskega poziva PrP-2014.

Organ je prosilca dne 10. 7. 2014 povabil na vpogled v dokumentacijo javnega programskega razpisa PrP-2014 Ljubljana.

Dne 18. 7. 2014 je bil pri organu s strani prosilca opravljen vpogled, vendar se je prosilec na izvedbo navedenega vpogleda pritožil. Naknadno je prosilec dne 31. 7. 2014 na organ naslovil še eno pritožbo, kjer je navedel, da njegovi zahtevi še vedno ni bilo ugodeno ter da mu zahtevani dokumenti niso bili dani na vpogled.

Dne 18. 8. 2014 je prosilec pri Informacijskem pooblaščencu podal pritožbo zaradi molka organa.

Pooblaščenec je, po pridobitvi dodatnih pojasnil od prosilca, dne 19. 8. 2014 organ pozval, da izda odločbo o zavrnitvi dostopa do zahtevane dokumentacije v delu, v katerem prosilcu ni ugodil, oz. da obrazloži, zakaj odločbe ni izdal pravočasno.

Organ je dne 22. 8. 2014 izdal odločbo št. 6100-20/104-2014-1, s katero je zahtevi prosilca glede programskih in projektnih vlog, ki so bile na predmetnem razpisu ocenjene z zneski nad 2.000,00 EUR, delno ugodil. Zahtevane vloge je organ prosilcu posredoval, vendar je v posredovanih vlogah prekril varovane osebne podatke in torej v tem delu dostop do zahtevanih vlog prosilcu zavrnil.

Prosilec se je dne 9. 9. 2014 na odločbo organa pritožil in navedel, da je glede na obrazec za prijavo na razpis vsak vlagatelj zavezan v celoti omogočiti javnosti dostop do vloge. Iz ničesar ni razvidno, da bi morali osebni podatki ostati prekriti. Prav tako bi morali biti osebni podatki odgovornih oseb registriranih društev na voljo javnosti.

Organ po prejemu prosilčeve pritožbe odločbe ni nadomestil z novo, zato jo je, na podlagi 245. člena ZUP, dne 23. 10. 2014 odstopil v reševanje Pooblaščencu, kot dovoljeno, pravočasno in vloženo s strani upravičene osebe.

Pritožba ni utemeljena.

Pooblaščenec je kot organ druge stopnje v skladu z 247. členom ZUP dolžan preizkusiti odločbo v delu, v katerem jo pritožnik oziroma prosilec izpodbija. Odločbo preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon.

Organ je prosilcu posredoval zahtevano dokumentacijo, vendar je v njej prekril osebne podatke. Prosilec se pritožuje ravno zaradi prekritih osebnih podatkov v posredovani dokumentaciji. Posledično je predmet tega pritožbenega postopka le tisti del dokumentacije, do katere je bil prosilcu dostop zavrnjen – torej le prekriti osebni podatki.

V obravnavanem primeru ni sporno, da je organ zavezanec po ZDIJZ in da razpolaga z zahtevanimi dokumenti, saj jih je prosilcu posredoval v delno prekriti obliki. Pooblaščenec tako ugotavlja, da so glede zahtevanih dokumentov oz. prekritih delov zahtevanih dokumentov izpolnjene vse predpostavke za obstoj informacij javnega značaja. V nadaljevanju je Pooblaščenec tako ugotavljal, ali je glede spornih delov dokumentov podana katera od zakonskih izjem iz prvega odstavka 6. člena ZDIJZ.

Iz izpodbijane odločbe izhaja, da je organ zavrnil dostop do zahtevanih informacij zaradi varstva osebnih podatkov. Skladno s 3. točko prvega odstavka 6. člena ZDIJZ organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na osebni podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Za vsako obdelavo osebnih podatkov v javnem sektorju (kamor sodi tudi organ) mora biti podana pravna podlaga v smislu 8. oziroma 9. člena ZVOP-1. Če se prosilcu oziroma javnosti razkrijejo osebni podatki brez pravne podlage, bi tako ravnanje pomenilo kršitev 8. oziroma 9. člena ZVOP-1.

Ob pregledu zahtevanih dokumentov je Pooblaščenec ugotovil, da gre za prijavne obrazce na razpis Ljubljana PrP 2013, v katerih je organ prekril naslednje podatke: poštni naslov, telefonsko številko in naslov elektronske pošte odgovorne osebe, kontaktnih oseb in določenih članov posameznih prijaviteljev (društev). Pooblaščenec ugotavlja, da v konkretnem primeru ni pravne podlage za razkritje zahtevanih osebnih podatkov javnosti oziroma povedano drugače, noben zakon ne dopušča razkritja zahtevnih podatkov prosilcu (ali javnosti). Ne gre namreč za podatke, ki bi bili javni že po zakonu, kot to trdi prosilec – navedeno velja le za podatke o imenih in priimkih zakonitih zastopnikih društev, ki pa niso predmet tega pritožbenega postopka, ker jih organ na posredovanih dokumentih ni prekril.

V konkretnem primeru pravne podlage za razkritje osebnih podatkov prosilcu tudi ne predstavlja določba 1. alineje tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ, ki pravi, da se ne glede na izjeme od prostega dostopa do informacij javnega značaja (npr. izjeme varstva osebnih podatkov) dovoli dostop do zahtevanih informacij, če gre za podatke o porabi javnih sredstev ali podatke, povezane z opravljanjem javne funkcije ali delovnega razmerja javnega uslužbenca, razen v primerih iz 1. in 5. do 8. točke prvega odstavka ter v primerih, ko zakon, ki ureja javne finance ali zakon, ki ureja javna naročila, določata drugače. Posamezniki, katerih osebne podatke je organ prekril, v predmetnih dokumentih namreč ne nastopajo kot javni uslužbenci ali funkcionarji, hkrati pa njihovi kontaktni osebni podatki niso neposredno povezani s porabo javnih sredstev.

Glede na vse navedeno Pooblaščenec ugotavlja, da je organ ravnal pravilno, ko je dostop do navedenih osebnih podatkov zavrnil, jih prekril in v skladu z določbo 7. člena ZDIJZ prosilcu omogočil delni dostop do zahtevanih dokumentov.

Pooblaščenec zaključuje, da je organ ravnal zakonito, da ni bil prekršen materialni predpis, da ni prišlo do bistvenih kršitev določb postopka in da je bilo dejansko stanje pravilno ugotovljeno. Postopek pred odločbo je bil torej pravilen, odločba je pravilna in na zakonu utemeljena, pritožba pa neutemeljena, zato je Pooblaščenec pritožbo zavrnil na podlagi prvega odstavka 248. člena ZUP.

Posebni stroški v tem postopku niso nastali.

Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – ZUT-UPB5) oproščena plačila upravne takse.Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa se lahko zoper odločbo št. 6100-20/104-2014-1 z dne 9. 9. 2014, Javnega sklada za kulturne dejavnosti, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.Postopek vodila:                               
Maja Lubarda, univ. dipl. prav.                              
    svetovalka pooblaščenca                           

Informacijski pooblaščenec:
Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,
pooblaščenka