Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

FOIA Decisions

+ -
Date: 17.11.2014
Title: Zveza Srbske diaspore Slovenije - Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Number: 090-227/2014
Category: Osebni podatek
Status: Refused


POVZETEK:

Prosilec je zahteval fotokopije projektnih in programskih vlog, ki jih je organ prejel v okviru javnega razpisa PrP 2013. Organ je prosilcu posredoval zahtevane dokumente, v njih pa prekril varovane osebne podatke. Pooblaščenec je v pritožbenem postopku ugotovil, da so prekriti podatki resnično varovani osebni podatki, za katerih razkritje ni pravne podlage. Odločbo organa je potrdil in zavrnil pritožbo prosilca.

 

ODLOČBA:

Številka: 090-227/2014/3                                             
Datum: 17. 11. 2014

Informacijski pooblaščenec po pooblaščenki Mojci Prelesnik (v nadaljevanju Pooblaščenec), na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A; v nadaljevanju ZInfP), tretjega in četrtega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06- uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZDIJZ) in prvega odstavka 248. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – UPB, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZUP), o pritožbi Zveze srbske diaspore Slovenije, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju prosilec) z dne 29. 9. 2014, zoper odločbo Javnega sklada za kulturne dejavnosti, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organ) št. 6100-20/93-2014-1 z dne 15. 9. 2014 v zadevi dostopa do informacije javnega značaja izdaja naslednjo


O D L O Č B O:

1.    Pritožba prosilca z dne 29. 9. 2014 zoper odločbo Javnega sklada za kulturne dejavnosti št. 6100-20/93-2014-1 z dne 15. 9. 2014 se zavrne.

2.    V postopku reševanja te pritožbe niso nastali posebni stroški.


O b r a z l o ž i t e v:

Prosilec je dne 26. 4. 2013 od organa zahteval, da mu posreduje informacije o reševanju posameznih projektnih vlog, ki jih je strokovna komisija ocenila in jim odobrila zneske večje od 2.000,00 EUR, v okviru javnega programskega poziva PrP-2013.

Organ je prosilcu dne 23. 8. 2013 poslal dopis št. 6100-20/78-2013-2, v katerem ga je obvestili, da projektov, ki so bili na javnem pozivu Ljubljana PrP-2013 ovrednoteni z več kot 2.000,00 EUR, ni bilo. Dodatno mu je v dopisu št. 6100-20/78-2013-3 z dne 2. 10. 2013 pojasnil, da so na javni programski poziv Ljubljana 2013 prispele 202 vloge, od tega 19 projektnih vlog. V postopku strokovne presoje nobena od 19 projektnih vlog ni bila predlagana za sofinanciranje z več kot 2.000,00 EUR. Najvišje ocenjena projekta sta bila projekt »Veseli dnevi srbske diaspore«, predlagatelja Zveze srbske diaspore Slovenije v višini 1.196,00 EUR in vloga za projekt Ljubljanski dnevi mladih, predlagatelja Zveze srbskih književnikov v višini 1.104,00 EUR. Organ je priložil tudi zapisnik o predlogu strokovno programske komisije in prosilcu pojasnil, da so vsi zneski objavljeni na njegovi spletni strani. Prosilca je organ povabil tudi na vpogled v projektne vloge.

Prosilec je na navedeni pojasnili organa odgovoril dne 7. 10. 2013, kjer je navedel, da vztraja pri tem, da mu organ posreduje projektne vloge iz razpisa PrP-2013, kjer je komisija organa odobrila zneske, večje od 2.000,00 EUR, in da ga drugi razpisi ne zanimajo.

Organ je dne 9. 10. 2013 prosilcu posredoval dodatna pojasnila, kjer je navedel, da je bil razpis PrP-2013 namenjen izboru programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana. Poziv jasno ločuje med programi in projekti in opredeljuje pomen obeh terminov. Na razpis PrP-2013 sta prispeli 202 vlogi, pri čemer je bilo od tega prijavljenih 175 programov in 27 projektov. Projektnih vlog, ki bi bile ovrednotene z zneskom, višjim od 2.000,00 EUR, na pozivu Ljubljana PrP-2013 ni bilo. Kljub temu je organ prosilcu omogočil vpogled v vse projektne in programske vloge iz navedenega razpisa in mu posredoval seznam vseh pozitivno ocenjenih projektnih vlog.

Prosilec je pri Informacijskem pooblaščencu dne 1. 7. 2014 podal pritožbo zaradi molka organa. Pooblaščenec je po pridobitvi dodatnih pojasnil od prosilca dne 18. 7. 2014, organ pozval, da izda odločbo o zavrnitvi dostopa do zahtevane dokumentacije v delu, v katerem prosilcu ni ugodil, oz. da obrazloži, zakaj odločbe ni izdal pravočasno.

Organ je Pooblaščencu odgovoril, da je prosilcu že dne 9. 10. 2013, z dopisom št. 6100-20/78-2013-3, pojasnil, da je treba razlikovati med programskimi in projektnimi vlogami. Prosilec je namreč zahteval posredovanje projektnih vlog, ki so bile ovrednotene z več kot 2.000,00 EUR. Takih vlog, kot je organ že navedel v pojasnilih prosilcu, ni bilo. S tako visokimi zneski so bile na predmetnem javnem pozivu pozitivno ovrednotene le programske vloge. V tem dopisu je prosilcu organ ponudil vpogled v zahtevane programske vloge in mu posredoval seznam vseh pozitivno ocenjenih projektnih vlog iz predmetnega javnega poziva. Navedeni dopis prosilcu je organ priložil.

Dne 29. 7. 2014 je organ prosilcu posredoval še fotokopije vseh zapisnikov sej strokovno programske komisije za presojo projektov in programov ter seznam vseh prejetih vlog na razpis Ljubljana PrP 2013.

Pooblaščenec je dne 11. 8. 2014 v dopisu prosilcu navedel, da iz celotne predložene dokumentacije izhaja, da na predmetnem razpisu PrP-2013 ni bilo projektnih vlog, ki bi bile ovrednotene z zneskom, višjim od 2.000,00 EUR. Na navedenem razpisu so bile sprejete projektne vloge, ki so bile ovrednotene z zneskom, manjšim od 2.000,00 EUR ter programske vloge, ki so bile ovrednotene z zneskom, manjšim, enakim ali večjim od 2.000,00 EUR. Organ je pri tem prosilcu omogočil vpogled v oboje od navedenega – torej tako v vse pozitivno ocenjene projektne, kot v vse pozitivno ocenjene programske vloge ter mu posredoval vse pozitivno ocenjene projektne vloge, zapisnik o predlogu strokovno programske komisije, iz katerega je razviden kratek opis vseh (projektnih in programskih) vlog, način njihovega ocenjevanja in odločitev komisije ter fotokopije vseh zapisnikov sej strokovno programske komisije za presojo projektov in programov ter seznam vseh prejetih vlog na razpis Ljubljana PrP 2013. Pooblaščenec je zato prosilca pozval, da se izreče glede navedenega oz. da pojasni, ali in v katerem delu njegovi zahtevi še ni bilo ugodeno.

Prosilec je dne 12. 8. 2014 navedel, da želi pridobiti še programske ali projektne vloge, ki so bile na predmetnem razpisu ocenjene z zneski nad 2.000,00 EUR.

Organ je dne 15. 9. 2014 izdal odločbo št. 6100-20/93-2014-1, s katero je zahtevi prosilca glede programskih vlog, ki so bile na predmetnem razpisu ocenjene z zneski nad 2.000,00 EUR, delno ugodil. Zahtevane vloge je organ prosilcu posredoval, vendar je v posredovanih vlogah prekril varovane osebne podatke in torej v tem delu dostop do zahtevanih vlog prosilcu zavrnil.

Prosilec se je dne 29. 9. 2014 na odločbo organa pritožil in navedel, da je glede na obrazec za prijavo na razpis vsak vlagatelj zavezan v celoti omogočiti javen dostop do vloge. Iz ničesar ni razvidno, da bi morali osebni podatki ostati prekriti. Prav tako bi morali biti osebni podatki odgovornih oseb registriranih društev na voljo javnosti.

Organ po prejemu prosilčeve pritožbe odločbe ni nadomestil z novo, zato jo je, na podlagi 245. člena ZUP, dne 23. 10. 2014 odstopil v reševanje Pooblaščencu, kot dovoljeno, pravočasno in vloženo s strani upravičene osebe.

Na poziv Pooblaščenca je organ dne 28. 10. 2014 Pooblaščencu posredoval dokumentacijo, ki jo je zahteval prosilec, pa mu je bil dostop do nje zavrnjen.

Pritožba ni utemeljena.

Pooblaščenec je kot organ druge stopnje v skladu z 247. členom ZUP dolžan preizkusiti odločbo v delu, v katerem jo pritožnik oziroma prosilec izpodbija. Odločbo preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon.
Organ je prosilcu posredoval zahtevano dokumentacijo, vendar je v njej prekril osebne podatke. Prosilec se pritožuje ravno zaradi prekritih osebnih podatkov v posredovani dokumentaciji. Posledično je predmet tega pritožbenega postopka le tisti del dokumentacije, do katere je bil prosilcu dostop zavrnjen – torej le prekriti osebni podatki.

V obravnavanem primeru ni sporno, da je organ zavezanec po ZDIJZ in da razpolaga z zahtevanimi dokumenti, saj jih je prosilcu posredoval v delno prekriti obliki. Pooblaščenec tako ugotavlja, da so glede zahtevanih dokumentov oz. prekritih delov zahtevanih dokumentov izpolnjene vse predpostavke za obstoj informacij javnega značaja. V nadaljevanju je Pooblaščenec tako ugotavljal, ali je glede spornih delov dokumentov podana katera od zakonskih izjem iz prvega odstavka 6. člena ZDIJZ.

Iz izpodbijane odločbe izhaja, da je organ zavrnil dostop do zahtevanih informacij zaradi varstva osebnih podatkov. Skladno s 3. točko prvega odstavka 6. člena ZDIJZ organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na osebni podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Za vsako obdelavo osebnih podatkov v javnem sektorju (kamor sodi tudi organ) mora biti podana pravna podlaga v smislu 8. oziroma 9. člena ZVOP-1. Če se prosilcu oziroma javnosti razkrijejo osebni podatki brez pravne podlage, bi tako ravnanje pomenilo kršitev 8. oziroma 9. člena ZVOP-1.

Ob pregledu zahtevanih dokumentov je Pooblaščenec ugotovil, da gre za prijavne obrazce na razpis Ljubljana PrP 2013, v katerih je organ prekril naslednje podatke: poštni naslov, telefonsko številko in naslov elektronske pošte odgovorne osebe, kontaktnih oseb in določenih članov posameznih prijaviteljev (društev). Pooblaščenec ugotavlja, da v konkretnem primeru ni pravne podlage za razkritje zahtevanih osebnih podatkov javnosti oziroma povedano drugače, noben zakon ne dopušča razkritja zahtevnih podatkov prosilcu (ali javnosti). Ne gre namreč za podatke, ki bi bili javni že po zakonu, kot to trdi prosilec – navedeno velja le za podatke o imenih in priimkih zakonitih zastopnikih društev, ki pa niso predmet tega pritožbenega postopka, ker jih organ na posredovanih dokumentih ni prekril.

V konkretnem primeru pravne podlage za razkritje osebnih podatkov prosilcu tudi ne predstavlja določba 1. alineje tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ, ki pravi, da se ne glede na izjeme od prostega dostopa do informacij javnega značaja (npr. izjeme varstva osebnih podatkov) dovoli dostop do zahtevanih informacij, če gre za podatke o porabi javnih sredstev ali podatke, povezane z opravljanjem javne funkcije ali delovnega razmerja javnega uslužbenca, razen v primerih iz 1. in 5. do 8. točke prvega odstavka ter v primerih, ko zakon, ki ureja javne finance ali zakon, ki ureja javna naročila, določata drugače. Posamezniki, katerih osebne podatke je organ prekril, v predmetnih dokumentih namreč ne nastopajo kot javni uslužbenci ali funkcionarji, hkrati pa njihovi kontaktni osebni podatki niso neposredno povezani s porabo javnih sredstev.

Glede na vse navedeno Pooblaščenec ugotavlja, da je organ ravnal pravilno, ko je dostop do navedenih osebnih podatkov zavrnil, jih prekril in v skladu z določbo 7. člena ZDIJZ prosilcu omogočil delni dostop do zahtevanih dokumentov.

Pooblaščenec zaključuje, da je organ ravnal zakonito, da ni bil prekršen materialni predpis, da ni prišlo do bistvenih kršitev določb postopka in da je bilo dejansko stanje pravilno ugotovljeno. Postopek pred odločbo je bil torej pravilen, odločba je pravilna in na zakonu utemeljena, pritožba pa neutemeljena, zato je Pooblaščenec pritožbo zavrnil na podlagi prvega odstavka 248. člena ZUP.

Posebni stroški v tem postopku niso nastali. Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – ZUT-UPB5) oproščena plačila upravne takse.

Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa se lahko zoper odločbo št. 6100-20/93-2014-1 z dne 15. 9. 2014, Javnega sklada za kulturne dejavnosti, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.
Postopek vodila:                               
Maja Lubarda, univ. dipl. prav.                              
    svetovalka pooblaščenca                           

Informacijski pooblaščenec:
Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,
pooblaščenka