Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

FOIA Decisions

+ -
Date: 16.12.2013
Title: Zveza potrošnikov Slovenije - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Number: 090-232/2013/7
Category: Dokument v izdelavi, Osebni podatek
Status: Sustained in part


POVZETEK:
Prosilec je na podlagi ZDIJZ zahteval, da mu organ v elektronski obliki posreduje kopijo prijave Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na razpis EAHC za sofinanciranje delovanja EPC v letu 2014. Organ je zahtevo zavrnil in se pri tem skliceval na obstoj izjeme iz 9. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ. V pritožbenem postopku je Pooblaščenec ugotovil, da v obravnavanem primeru niso izpolnjeni zahtevani pogoji za obstoj zatrjevane izjeme, saj dokument ni več v postopku izdelave, prav tako pa organ ni izkazal, kakšno napačno razumevanje bi lahko povzročilo razkritje dokumenta v javnosti. Pooblaščenec je poudaril, da gre za vsebino, ki je pravzaprav namenjena prav javnosti, kako in s kakšnim programom ima organ namen zagotavljati javno službo, ki bo varovala potrošnike, zato ne vidi razlogov, ki bi narekovali zavrnitev dostopa do zahtevanih informacij. Pooblaščenec je zahtevane dokumente presojal tudi z vidika obstoja drugih izjem iz 1. odstavka 6. člena ZDIJZ in ugotovil, da je v določenem delu podana izjema iz 3. točke 1. odstavka 6. čl. ZDIJZ.

ODLOČBA:
Številka: 090-232/2013/7
Datum: 16. 12. 2013

Informacijski pooblaščenec po pooblaščenki Nataši Pirc Musar (v nadaljevanju Pooblaščenec), izdaja na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05 in 51/07-ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), 3. in 4. odst. 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06- uradno prečiščeno besedilo in 117/06 – ZDavP2, v nadaljevanju ZDIJZ), 1. odst. 248. člena ter 1. odst. 251. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07- ZUP-E, 65/08-ZUP-F, v nadaljevanju ZUP), o pritožbi Zveze potrošnikov Slovenije, Frankopanska 5, 1000 Ljubljana, z dne 17. 10. 2013 (v nadaljevanju prosilec), zoper odločbo z dne 9. 10. 2013, št.: 090-26/2013-2, Republike Slovenije, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za notranji trg, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organ), v zadevi odobritve dostopa do informacij javnega značaja naslednjo

O D L O Č B O:


1. Pritožbi prosilca z dne 17. 10. 2013 zoper odločbo organa z dne 9. 10. 2013, št.: 090-26/2013-2, se delno ugodi in se izpodbijana odločba delno odpravi ter se odloči: Organ je dolžan prosilcu v roku enaintridesetih (31) dni od vročitve te odločbe, po elektronski pošti, posredovati fotokopijo prijave Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na razpis EAHC za sofinanciranje delovanja EPC v letu 2014, s tem, da je organ dolžan na dokumentih:
-     v prijavi 1 del: na strani 2, 5 in 29 prekriti elektronske naslove, na strani 60 prekriti: naslov, elektronski naslov, datum rojstva, narodnost, mobilno telefonsko številko, vse podatke pod »Public Administration«, prekriti celotno 61 stran, na strani 62 prekriti: naslov, elektronski naslov, datum rojstva, narodnost, mobilno telefonsko številko, prekriti celotno 63 in 64 stran, razen podatka o izobrazbi na strani 64;
-    v prijavi 3. del: na strani 2, 5 in 23 (naslov dokumenta na strani 23: Public entity) prekriti elektronske naslove, na strani 33 prekriti: naslov, elektronski naslov, datum rojstva, narodnost, mobilno telefonsko številko, vse podatke pod »Public Administration«, prekriti celotno 34, 35, 36 in 37 stran, razen podatka o izobrazbi na strani 37;

2. V delu, v katerem je organ v skladu s prejšnjo točko tega izreka dolžan prekriti varovane osebne podatke, se pritožba prosilca zavrne.
3. V postopku reševanja te pritožbe niso nastali posebni stroški.

OBRAZLOŽITEV:

Prosilec je dne 13. 9. 2013 vložil zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, in sicer je zahteval, da mu organ v elektronski obliki posreduje kopijo prijave Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na razpis EAHC za sofinanciranje delovanja EPC v letu 2014.

O zahtevi prosilca je organ odločil z odločbo z dne 9. 10. 2013, št.: 090-26/2013-2, s katero je zahtevo prosilca v celoti zavrnil (dalje izpodbijana odločba). V obrazložitvi izpodbijane odločbe je navedel, da z zahtevano dokumentacijo razpolaga, zato je izpolnjen pogoj iz 1 odst. 4 čl. ZDIJZ. Pri presoji zahtevane informacije je organ ocenil, da je podana izjema iz 9. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ, ki določa, da organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na podatek iz dokumenta, ki je v postopku izdelave in je še predmet posvetovanja v organu, njegovo razkritje pa bi povzročilo napačno razumevanje njegove vsebine. Po mnenju organa gre za postopek, ki še ni pravnomočno zaključen, zato bi razkritje vsebine prijave škodovalo njegovi izvedbi. Na podlagi navedenega je organ zaključil, da ne more ugoditi zahtevi prosilca. European Agency for Health and Consumers (EAHC) je namreč v juniju 2013 objavila javni razpis za sofinanciranje delovanja Evropskega potrošniškega centra v okviru Evropske mreže EPC-jev (ECC-net). Prijavitelji iz države članice so lahko svoje predloge oddali do 6. septembra 2013. Vsaka država članica je imela možnost predlagati organizacijo - gostiteljico dejavnosti EPC. V letu 2014 se bo dejavnost EPC predvidoma izvajala v okviru Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, zato je ministrstvo v predpisanem roku oddalo svojo prijavo na omenjeni razpis EAHC. Postopek ocenjevanja prijav in odločanja o izbiri na strani EAHC še poteka in bo predvidoma zaključen najkasneje do 8. 11. 2013, ko naj bi bili znani rezultati. Razpis je dostopen na spletni strani EAHC: ec.europa.eu/eahc/consumers/proposals 2013 cons 07.html. Na podlagi zgoraj navedenega je organ zaključil, da zahtevani dokument predstavlja izjemo od prostega dostopa do informacij javnega značaja, in sicer na podlagi 9. točke 1. odstavka 6. člena ZDIJZ, zato je zahtevo prosilca zavrnil.

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je prosilec pri organu vložil pritožbo z dne 17. 10. 2013, v kateri je navedel, da je organ letos junija objavil javni razpis za izbiro gostujoče organizacije in sofinanciranje delovanja Evropskega potrošniškega centra v RS za leti 2014 in 2015, na katerega se je prosilec prijavil z obsežno dokumentacijo in natančno izdelanim programom. Dne 11. 7. 2013 je bilo odpiranje prijav, dne 2. 9. 2013 pa je organ poslal sporočilo o razveljavitvi razpisa brez kakršnega koli dodatnega pojasnila. Šele na izrecno vprašanje, kaj to pomeni za izvajanje dejavnosti EPC v letu 2014, saj 6. 9. 2013 poteče rok za predložitev prijave izbranega izvajalca na Evropsko komisijo (oz. na Agencijo za zdravje in potrošnike EAHC), so dobili odgovor, da se je na razpis prijavilo ministrstvo. Ta prijava pa je v direktnem nasprotju z Resolucijo o nacionalnem programu varstva potrošnikov 2012-2017, kjer je izrecno zapisano, da izvaja dejavnost EPC nevladna potrošniška organizacija. V nadaljevanju je prosilec povzel odločitev organa, nato pa navedel, da je odločitev organa napačna, saj je bil postopek izbire gostujoče organizacije za dejavnosti EPC v Republiki Slovenije z razveljavitvijo javnega razpisa in z oddajo prijave organa na naslov EAHC dokončno zaključen. Prijava je dokončana in je bila najkasneje 6. 9. 2013 odposlana na EAHC, kar izrecno potrjuje tudi organ v odločbi. Torej dokument oz. prijava ni več v postopku izdelave in ni več predmet posvetovanja v ministrstvu. Organ v odločbi ni obrazložil, zakaj bi razkritje vsebine prijave škodovalo izvedbi postopka pred EAHC. Pravilo evropskega postopka izbire izvajalcev EPC namreč je, da vsaka država članica na nacionalnem nivoju izbere gostujočo organizacijo za dejavnost EPC in edino ta nato lahko predloži prijavo na EAHC. Zato razkritje vsebine že oddane prijave ne more škodovati izvedbi postopka pred EAHC, saj se nobena druga organizacija, prav tako ne prosilec za dostop do javne informacije, ne more prijaviti na razpis. Kar pomeni, da niso izpolnjeni pogoji iz 9. točke 6. člena ZDIJZ za zavrnitev zahteve za dostop do informacij javnega značaja.

Organ je pritožbo prosilca kot neutemeljeno, vendar dovoljeno, pravočasno in vloženo s strani upravičene osebe, z dopisom z dne 5. 11. 2013, št. 090-26/2013-4, poslal v odločanje Pooblaščencu. Ob tem je navedel, da postopek ocenjevanja prijav in odločanja o izbiri na strani EAHC še poteka in bo predvidoma zaključen najkasneje do 8. 11. 2013, ko naj bi bili znani rezultati. Glede na navedeno je organ pojasnil, da v konkretnem primeru javni razpis še ni zaključen, zato bi razkritje prijave lahko vplivalo na sam potek postopka ter prosilcu omogočilo vpliv na končno odločitev. Treba je namreč pojasniti, da je organ zaradi odločitve, da se na razpis prijavi sam (in ne organizacija, ki bi jo izbral z javnim razpisom) prosilcu onemogočil možnost kandidature na javnem razpisu. Zaradi navedenega organ ocenjuje, da se zaradi možnosti oviranja ter vplivanja na odločitev tako organa, kot tudi na odločitev o izbiri pred EAHC, zahteva prosilca do vpogleda oziroma seznanitve s prijavo organa, do dokončne odločitve o izbiri izvajalcev EPC, zavrne. Organ namreč ocenjuje, da bi prosilec na podlagi prijave skušal onemogočiti kandidaturo organa oziroma škodovati že začetemu postopku. Drži sicer trditev prosilca, da se na razpis ne more prijaviti več nobena organizacija, vendar bi lahko prosilec s tem, ko bi prejel prijavo, vplival na samo odločitev organa, da se na razpis prijavi sam ter na ta način oviral delo organa (npr. z raznimi pritožbami, presojami, itd. ) Glede na navedeno trditve prosilca, da se je postopek zaključil z razveljavitvijo razpisa in oddaje prijave organa na naslov EAHC, ne držijo, saj postopek izbire še traja. Zaradi navedenega je organ odločil tako, kot izhaja iz izpodbijane odločbe.

Pritožba je delno utemeljena.

Pooblaščenec uvodoma pojasnjuje, da je kot organ druge stopnje v skladu z 247. čl. ZUP dolžan preizkusiti odločbo v delu, v katerem jo pritožnik oz. prosilec izpodbija. Odločbo preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon.

Organ lahko zavrne dostop do zahtevane informacije, če je podana katera izmed zakonsko določenih izjem, opredeljenih v 1. odstavku 6. člena ZDIJZ. Organ se v izpodbijani odločbi opira na izjemo iz 9. točke 1. odstavka 6. čl. ZDIJZ, zato se je Pooblaščenec v nadaljevanju ukvarjal z vprašanjem, ali zahtevana informacija, do katere je organ prosilcu zavrnil dostop in je predmet presoje Pooblaščenca, predstavlja zatrjevano izjemo.

Opredelitev izjeme iz 9. točke 1. odstavka 6. čl. ZDIJZ ima tri elemente, ki morajo biti podani kumulativno:
- dokument mora biti še v postopku izdelave,
- dokument mora biti še predmet posvetovanja,
- specifični škodni test (razkritje dokumenta bi povzročilo napačno razumevanje njegove vsebine).

Podrobnejši kriterij za določitev dokumentov, ki so še v postopku izdelave, vsebuje Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS št. 76/05 in 119/07, 76/2005 in 119/2007, v nadaljevanju Uredba), ki v 1. odst. 7. čl. določa, da se za podatke iz dokumenta, ki je v postopku izdelave in ga vodi organ, štejejo podatki, ki se nahajajo v dokumentu, ki ga še ni podpisala in odposlala ali kako drugače zaključila uradna oseba organa, ki je z veljavnimi predpisi pooblaščena za odločanje.

Pooblaščenec ugotavlja, da v obravnavanem primeru niso izpolnjeni zahtevani pogoji za obstoj izjeme iz 9. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ. Predmet presoje je namreč prijava organa na javni razpis European Agency for Health and Consumers (EAHC) za sofinanciranje delovanja Evropskega potrošniškega centra v okviru Evropske mreže EPC-jev (ECC-net). Kot navaja tudi organ, je prijavo že oddal, kar pomeni, da dokument ni več v postopku izdelave. Tudi Uredba, kot tehnična izvedba ZDIJZ, je kot ključni argument »dokumenta v postopku izdelave« izpostavila podpis in odposlanost s strani uradne osebe organa, ki je pooblaščena za odločanje. V obravnavanem primeru ni dvoma, da je dokument tako podpisan kakor tudi odposlan s strani odgovorne osebe organa. Organ se je sicer v izpodbijani odločbi skliceval na dejstvo, da postopek javnega razpisa pred EAHC še poteka, kar pomeni, da je s takšno obrazložitvijo vezal »zaključenost dokumenta« na sam postopek, v okviru katerega so bili dokumenti pridobljeni oziroma izdelani, kar je nepravilno in v nasprotju z izjemo, na katero se je skliceval. Dejstvo, da sam postopek javnega razpisa še ni zaključen, ne pomeni, da dokumenti, ki so bili v okviru tega postopka pridobljeni, tudi sami nosijo status nedokončanosti. Razlaga te izjeme na način, kot jo razume organ, bi v praksi pripeljala do situacije, da bi lahko javnosti omejili dostop do večine dokumentov, ki nastajajo v postopku sprejemanja končnih oziroma dokončnih rešitev, konkretno v postopku javnega razpisa, kar bi bilo v nasprotju z načelom javnosti dela organa. O dokumentu v postopku izdelave bi lahko npr. govorili v primeru, če besedilo prijave na javni razpis sploh še ne bi bilo v celoti napisano in bi bilo v fazi usklajevanja in priprave v okviru organa oziroma delovne skupine, ki bi jo pripravljala. V konkretnem primeru pa gre za vsebinsko zaokroženo besedilo oziroma prijavo na javni razpis, ki jo je pripravil organ in je bila kot takšna že posredovana na EAHC.

Ker ni izpolnjen že prvi pogoj zatrjevane izjeme, izvedba škodnega testa v konkretnem primeru sicer ni potrebna, vandar Pooblaščenec poudarja, da za obstoj izjeme ni izpolnjen tudi tretji pogoj (specifični škodni test). Organ namreč ni konkretno izkazal, kakšno napačno razumevanje bi lahko povzročilo razkritje dokumentov v javnosti. Gre namreč za prijavo organa na mednarodni javni razpis za pridobitev finančnih sredstev v zvezi z izvajanjem programa za varstvo potrošnikov, ki je na podlagi Zakona o varstvu potrošnikov v pristojnosti organa (61. člen). Dejavnosti s področja varstva potrošnikov se opravljajo kot javna služba, katere trajnost in nemotenost opravljanja, v javnem interesu, zagotavlja Republika Slovenija. To nedvomno pomeni, da mora biti tudi delovanje organa v zvezi z varstvom potrošnikom transparentno. Dejavnosti s področja varstva potrošnikov, ki se opravljajo kot javna služba, so: svetovanje potrošnikom, obveščanje in izobraževanje potrošnikov ter izvajanje primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev (66. člen). Gre torej za vsebino, ki je pravzaprav namenjena prav javnosti, kako in s kakšnim programom ima organ namen zagotavljati javno službo, ki bo varovala potrošnike, zato Pooblaščenec ne vidi razlogov, ki bi narekovali zavrnitev dostopa do zahtevanih informacij. Organ se do tega sploh ni opredelil, temveč je opozarjal na škodo za izvedbo postopka, v okviru katerega so bile zahtevane informacije pridobljene, kar niti ni predmet zatrjevane izjeme. Izjema iz 9. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ je namreč vezana izključno na sam dokument in na (ne)razumevanje njegove vsebine, kar pomeni, da se pri sklicevanju na navedeno izjemo ne ukvarjamo s postopkom, v okviru katerega je zahtevana informacija nastala ali bila pridobljena. Temu so namenjene druge izjeme iz prvega odstavka 6. člena ZDIJZ (npr. varstvo upravnega postopka po 7. tč. 1. odst. 6. čl. ZDIJZ), na katere pa se organ ni skliceval. Ne glede na navedeno pa Pooblaščenec ugotavlja, da organ niti ni konkretno pojasnil, kakšna škoda za postopek javnega razpisa pred EAHC bi lahko nastala z razkritjem zahtevanega dokumenta. Organ je že sam potrdil navedbe prosilca, da je postopek prijave že zaključen, kar pomeni, da se čaka le še odločitev EAHC, zato so nerazumljive in nepojasnjene navedbe organa, kako bi razkritje zahtevanih informacij škodovalo postopku pred EAHC. Dokazno breme za obstoj izjeme pa je na strani organa, ki izjemo zatrjuje. Organ je zgolj navajal, da bi se z razkritjem informacij lahko vplivalo na samo odločitev organa, da se na razpis prijavi sam ter bi se na ta način oviralo delo organa (npr. z raznimi pritožbami, presojami itd.), kar pa po oceni Pooblaščenca ne izkazuje škode za postopek javnega razpisa pred EAHC.

Pooblaščenec zaključuje, da v konkretnem primeru ni podan nobeden izmed treh elementov, ki so pogoj za obstoj izjeme iz 9. točke 1. odst. 6. čl. ZDIJZ, saj prijava organa na javni razpis pri EAHC, ki jo zahteva prosilec, ni več v postopku izdelave in ni več predmet posvetovanja, poleg tega pa njeno razkritje tudi ne bi moglo povzročiti napačnega razumevanja njene vsebine v smislu, kot to določa 9. točka 1. odst. 6. čl. ZDIJZ. Pooblaščenec ob tem dodaja, da ima javnost vso pravico, da si o podatkih ustvari lastno mnenje, pri tem pa je povsem običajno, da se pri tem pojavljajo različne interpretacije, ki s stroko nimajo zveze. Vselej pa lahko organ s posredovanjem informacij poda tudi pojasnilo ali opozorilo, če želi preprečiti morebitno napačno razumevanje vsebine oziroma v konkretnem primeru napačno razumevanje prijave na javni razpis.

Pooblaščenec je zahtevane dokumente presojal tudi z vidika obstoja drugih izjem iz 1. odstavka 6. člena ZDIJZ in ugotavlja, da je podana izjema iz 3. točke 1. odstavka 6. čl. ZDIJZ.

Glede izjeme varovanja osebnih podatkov iz 3. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ Pooblaščenec poudarja, da ZVOP-1 ne varuje osebnih podatkov na splošno, ampak omogoča le preprečevanje neustavnih, nezakonitih in neupravičenih posegov v zasebnost in dostojanstvo posameznikov (1. člen ZVOP-1). Varstvo po ZVOP-1 in posebnih predpisih tako uživajo le tisti osebni podatki, ki jih lahko opredelimo kot t.i. varovane osebne podatke.

Pooblaščenec je vpogledal v zahtevano dokumentacijo, torej v prijavo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na razpis EAHC za sofinanciranje delovanja EPC v letu 2014, v elektronski obliki. Sestavljena je iz treh datotek: Prijava 1. del, Prijava 2. del in Prijava 3. Del. Pooblaščenec ugotavlja, da vsebujejo osebne podatke: imena in priimke, naslove, datume rojstva, mobilne telefonske številke, elektronske naslove, delovne izkušnje, podatke o izobrazbi. Navedeni podatki nedvomno predstavljajo osebne podatke, na podlagi katerih so osebe določljive, kar pomeni, da gre za osebne podatke v smislu 3. točke 1. odstavka 6. člena ZDIJZ. Pri presoji, ali gre za varovane osebne podatke pa ni mogoče mimo določbe 3. odstavka 6. člena ZDIJZ, ki določa, da se ne glede na obstoj izjeme (osebni podatek) dostop dovoli, če gre za podatke, povezane z opravljanjem javne funkcije ali delovnega razmerja javnega uslužbenca. V prijavi je organ priložil življenjepisa za dve osebi, zaposleni pri organu. V razpisni dokumentaciji je navedeno, da morata biti osebi zaposleni pri organu za polni delovni čas in ena od teh mora imeti pravno izobrazbo. Glede na navedeno Pooblaščenec ugotavlja, da so osebe, navedene v dokumentaciji, ki je predmet presoje, zaposlene pri organu, kar pomeni, da gre pri podatkih o imenu in priimku, zaposlitvi pri organu, delovnem mestu in delovnih obveznosti ter izobrazbi, za podatke v smislu tretjega odstavka 6. čelna ZDIJZ, ki so prosto dostopni. Ostalih osebnih podatkov: datumov rojstev, mobilnih telefonskih številk, elektronskih naslovov, delovnih izkušenj, navedenih v življenjepisu, pa ni mogoče uvrstiti med informacije, ki bi bile v neposredni zvezi z opravljanjem javne funkcije ali delovnega razmerja javnega uslužbenca, kar pomeni, da gre za varovane osebne podatke, ki predstavljajo izjemo iz 3. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ.

Glede na ugotovljen obstoj varovanih osebnih podatkov, ki so vsebovani v zahtevanih dokumentih, je Pooblaščenec v nadaljevanju presojal, ali je mogoče uporabiti institut delnega dostopa v skladu s 7. členom ZDIJZ in prosilcu omogočiti delni dostop do zahtevanih dokumentov. Pooblaščenec je po pregledu zahtevanih dokumentov ugotovil, da je delni dostop mogoč, in sicer na način, da organ prosilcu po elektronski pošti posreduje fotokopijo prijave Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na razpis EAHC za sofinanciranje delovanja EPC v letu 2014, s tem, da je organ dolžan na dokumentih:
-     v prijavi 1 del: na strani 2, 5 in 29 prekriti elektronske naslove, na strani 60 prekriti: naslov, elektronski naslov, datum rojstva, narodnost, mobilno telefonsko številko, vse podatke pod »Public Administration«, prekriti celotno 61 stran, na strani 62 prekriti: naslov, elektronski naslov, datum rojstva, narodnost, mobilno telefonsko številko, prekriti celotno 63 in 64 stran, razen podatka o izobrazbi na strani 64;
-    v prijavi 3. del: na strani 2, 5 in 23 (naslov dokumenta na strani 23: Public entity) prekriti elektronske naslove, na strani 33 prekriti: naslov, elektronski naslov, datum rojstva, narodnost, mobilno telefonsko številko, vse podatke pod »Public Administration«, prekriti celotno 34, 35, 36 in 37 stran, razen podatka o izobrazbi na strani 37.


Izhajajoč iz vsega navedenega je Pooblaščenec odločil, da je treba pritožbi prosilca delno ugoditi. Pooblaščenec je, na podlagi prvega odstavka 251. člena ZUP, odločbo organa delno odpravil in organu naložil, da je prosilcu dolžan posredovati zahtevano informacijo, na način, kot izhaja iz prve točke izreka te odločbe. V preostalem delu (v katerem je ugotovil, da je podana izjema varstva osebnih podatkov po 3. točki 1. odstavka 6. člena ZDIJZ) pa je pritožbo prosilca, na podlagi prvega odstavka 248. člena ZUP, kot neutemeljeno zavrnil (kot izhaja iz druge točke izreka te odločbe).

Posebni stroški v tem postopku niso nastali.

Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 42/2007 - uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami) oproščena plačila upravne takse.

Pouk o pravnem sredstvu:.
Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve odločbe na Upravno sodišče RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali neposredno pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.


Postopek vodila:
Alenka Žaucer, univ. dipl. prav.                       
svetovalka Pooblaščenca                   
                                     
Informacijski Pooblaščenec:
Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.,
pooblaščenka