Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

FOIA Decisions

+ -
Date: 16.12.2013
Title: Zveza potrošnikov Slovenije - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Number: 090-227/2013/5
Category: Osebni podatek, Stroški
Status: Sustained


POVZETEK:
Prosilka je od organa zahtevala vpogled v celotno dokumentacijo o izvajanju koncesije za opravljanje javne službe svetovanja potrošnikom, ki je bila podeljena za obdobje 2007-2010, pri čemer je primeroma navedla dokumentacijo, v katero želi vpogledati. Organ je njeno zahtevo delno zavrnil, pri čemer pa se ni konkretno opredelil do posameznih delov zahteve prosilke in ni ugotovil, kateri dokumenti so sploh predmet presoje. Pooblaščenec je v postopku obenem ugotovil, da organ ni odločal v okviru vsebine zahteve prosilke oz. da se izrek izpodbijane odločbe in zahteva prosilke ne ujemata (prosilka je npr. zahtevala tudi vpogled v dokumentacijo o izbiri izvajalca). Pooblaščenec je v postopku ugotovil bistvene kršitve, zato je izpodbijano odločbo v tem delu odpravil in zadevo vrnil organu v ponovno odločanje. Prav tako je Pooblaščenec odpravil odločbo organa v delu, ki se nanaša na stroške postopka, saj je prosilka želela le vpogledati v zahtevano dokumentacijo, vpogled pa je v skladu z določbami ZDIJZ brezplačen.

ODLOČBA:
Številka: 090-227/2013/5
Datum: 16. 12. 2013


Informacijski pooblaščenec po pooblaščenki Nataši Pirc Musar (v nadaljevanju Pooblaščenec) izdaja na podlagi tretjega in četrtega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006 – uradno prečiščeno besedilo in 117/2006 – ZDavP-2; v nadaljevanju ZDIJZ), 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, številka 113/2005 in 51/2007 – ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), prvega in tretjega odstavka 251. člena ter prvega odstavka 252. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, številka 24/2006 – uradno prečiščeno besedilo, 105/2006 – ZUS-1, 126/2007- ZUP-E, 65/2008-ZUP-F in 8/2010-ZUP-G; v nadaljevanju ZUP), o pritožbi Zveze potrošnikov Slovenije, Frankopanska 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju prosilka), z dne 10. 9. 2013, zoper odločbo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organ), št. 090-12/2013-7 z dne 20. 8. 2013, v zadevi odobritve dostopa do informacije javnega značaja naslednjo

O D L O Č B O :

1.    Pritožbi prosilke se v delu, ki zadeva 1. točko izpodbijane odločbe Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, št. 090-12/2013-7 z dne 20. 8. 2013, ugodi in se v tem delu izpodbijana odločba odpravi in vrne organu prve stopnje v ponovno odločanje. Organ mora o zahtevi prosilke z dne 12. 6. 2013 odločiti brez odlašanja, najpozneje pa v tridesetih (30) dneh od prejema te odločbe.

2.    Pritožbi prosilke se v delu, ki zadeva 3. točko izpodbijane odločbe Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, št. 090-12/2013-7 z dne 20. 8. 2013, ugodi in se v tem delu izpodbijana odločba odpravi.

3.    V tem postopku posebni stroški niso nastali.O b r a z l o ž i t e v :

Prosilka je dne 12. 6. 2013 na organ naslovila zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, s katero je zahtevala vpogled v celotno dokumentacijo o izvajanju koncesije za opravljanje javne službe svetovanja potrošnikom, ki je bila podeljena za obdobje 2007-2010, pri čemer je primeroma navedla dokumentacijo, v katero želi vpogledati (npr. dokumentacija o izbiri izvajalca, finančna in vsebinska poročila o delu izvajalcev Zavoda PIP in Zavoda PIC). Poleg navedenega je prosilka zaprosila tudi za posredovanje kopije dokumenta, tj. predloga za predstavnike slovenskih potrošnikov v ECCG, ki je bil poslan evropski komisiji. Slednji dokument je bil prosilki, skupaj s sklepom o podaljšanju roka za odločitev, posredovan z dopisom, št. 090-12/2013-3 z dne 24. 6. 2013.

V predmetni zadevi je organ izdal odločbo, št. 090-12/2013-7 z dne 20. 8. 2013 (v nadaljevanju izpodbijana odločba), s katero je odločil, da se prosilki posredujejo zahtevani dokumenti, iz katerih se izločijo podatki, ki so varovani kot osebni podatki po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Prav tako je organ odločil, da bo o stroških postopka odločeno s posebnim sklepom.

V zvezi s stroški posredovanja informacij je prosilka na organ naslovila zaprosilo z dne 27. 8. 2013. Meni namreč, da je v skladu z zakonskimi določbami vpogled v zahtevano dokumentacijo brezplačen. Organ je dne 3. 9. 2013 prosilki sporočil, da je bilo za odabiranje zahtevane dokumentacije ter pripravo dokumentov porabljenih 56 ur. Cena ure za odabiranje in pripravo znaša po stroškovniku organa 8,76 evrov, pri čemer je organ poudaril, da prosilki zaračunava le materialne stroške, sam vpogled v dokumentacijo pa je brezplačen. 

Zoper izpodbijano odločitev je prosilka dne 10. 9. 2013 vložila pritožbo, v kateri predlaga, da se ji dovoli vpogled v zahtevano dokumentacijo brez omejitev, saj meni, da gre v konkretnem primeru za porabo javnih sredstev. Prav tako meni, da je napačna odločitev organa v zvezi s stroški postopka. Prosilka poudarja, da želi zgolj vpogledati v zahtevano dokumentacijo, pri čemer je v skladu s 34. členom ZDIJZ vpogled v zahtevano dokumentacijo brezplačen. Iz navedenega razloga je torej odločitev organa o zaračunavanju stroškov neupravičena.

Organ je pritožbo prosilke odstopil v obravnavo Pooblaščencu, kot dovoljeno, pravočasno in vloženo po upravičeni osebi.

Pooblaščenec je s pozivom, št. 090-227/2013/2 z dne 12. 11. 2013, organ pozval k posredovanju celotne dokumentacije o izvajanju koncesije za opravljanje javne službe svetovanja potrošnikom, ki je bila podeljena za obdobje 2007-2010. Dokumentacija je bila Pooblaščencu dostavljena dne 15. 11. 2013 in obsega naslednje dokumente:

- vmesno vsebinsko in finančno poročilo PIP za obdobje maj, junij, julij, avgust, september, oktober, november ter december 2007 (državna raven);
- zaključno vsebinsko in finančno poročilo PIP 2007 (državna raven);
- vmesno vsebinsko in finančno poročilo PIP za obdobje januar, februar, marec, april, maj, junij, julij, avgust, september, oktober, november ter december 2008 (državna raven);
- zaključno vsebinsko in finančno poročilo PIP 2008 (državna raven);
- vmesno vsebinsko in finančno poročilo PIP za obdobje januar, februar, marec, april, maj, junij, julij, avgust, september, oktober, november ter december 2009 (državna raven);
- zaključno vsebinsko in finančno poročilo PIP 2009 (državna raven);
- vmesno vsebinsko in finančno poročilo PIP za obdobje januar, februar, marec, april, maj, junij, julij, avgust, september, oktober, november ter december 2010 (državna raven);
- zaključno vsebinsko in finančno poročilo PIP 2010 (državna raven);
- vmesno vsebinsko in finančno poročilo PIP za obdobje januar, februar, marec, april ter maj 2011 (državna raven);
- zaključno vsebinsko in finančno poročilo PIP 2011 (državna raven);
- pogodba št. 4301-12/2010-MF z dne 17. 5. 2010;
- vmesno vsebinsko in finančno poročilo PIP za obdobje maj, junij, julij, avgust, september, oktober, november ter december 2010 (regionalna raven);
- zaključno vsebinsko in finančno poročilo PIP 2010 (regionalna raven);
- pogodba št. 1 o opravljanju javne službe svetovanja potrošnikom na regionalni ravni z dne 28. 2. 2007;
- vmesno vsebinsko in finančno poročilo PIC za obdobje marec, april, maj, junij, julij, avgust, september, oktober, november ter december 2007 (regionalna raven);
- vmesno vsebinsko in finančno poročilo PIC za obdobje januar, februar, marec, april, maj, junij, julij, avgust, september, oktober, november ter december 2008 (regionalna raven);
- zaključno vsebinsko in finančno poročilo PIC 2008 (regionalna raven);
- zaključno finančno poročilo PIC 2008 (regionalna raven);
- dodatek št. 3 k pogodbi št. 1 z dne 28. 2. 2007;
- vmesno vsebinsko in finančno poročilo PIC za obdobje januar, februar, marec, april, maj, junij, julij, avgust, september ter oktober 2009 (regionalna raven);
- dopis prenehanje koncesijskega razmerja z dne 27. 7. 2009;
- zaključno vsebinsko in finančno poročilo PIC 2009 (regionalna raven)
- uradni zaznamki, ki se navezujejo na zaključno vsebinsko in finančno poročilo.

Pritožba je utemeljena.

Pooblaščenec je kot organ druge stopnje v skladu z 247. členom ZUP dolžan preizkusiti odločbo v delu, v katerem jo prosilec izpodbija. Odločbo preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon.

Pooblaščenec je ugotovil, da organ pred izdajo izpodbijane odločbe ni popolno ugotovil vseh dejstev, v postopku pa je posledično prišlo tudi do bistvenih kršitev pravil postopka. Iz izreka izpodbijane odločbe namreč izhaja, da se ta ne ujema z zahtevkom prosilke v smislu drugega odstavka 207. člena ZUP, ki določa, da se z odločbo v postopku odloči o vseh zahtevkih stranke, tudi če je ta uveden po uradni dolžnosti. Pooblaščenec nadalje ugotavlja, da je organ zahtevo prosilke delno zavrnil, ne da bi se konkretno opredelil do posameznih dokumentov, ki naj bi bili predmet njegove presoje. Prosilka je namreč zahtevek oblikovala tako, da je med drugim primeroma navedla dokumentacijo, s katero se želi seznaniti, pri čemer se organ ni konkretno opredelil do posameznih delov zahtevka.

Iz izpodbijane odločbe ne izhaja do katerih dokumentov, v katerih je prekril varovane osebne podatke, je organ prosilki omogočil dostop. Prav tako iz izpodbijane odločbe ni razvidno, kakšen ugotovitveni postopek je organ vodil glede vprašanja, ali z določenimi dokumenti razpolaga in s katerimi dokumenti v konkretnem primeru razpolaga. Organ je v postopku izdaje izpodbijane odločbe tako nepopolno oz. zmotno ugotovil dejstva, izpodbijane odločbe pa se ne da preizkusiti, ker nima pomembnih delov obrazložitve oz. je ta nepopolna. Zaradi navedenih pomanjkljivosti izpodbijane odločbe tudi z vidika obrazložitve ni mogoče preizkusiti, saj je obrazložitev ostala zgolj na deklaratorni ravni, ki ne omogoča preizkusa (7. točka drugega odstavka 237. člena ZUP), kar predstavlja bistveno kršitev pravil upravnega postopka in jo je zato treba odpraviti. Upoštevaje navedeno je Pooblaščenec izpodbijano odločbo, na podlagi prvega in tretjega odstavka 251. člena ZUP, odpravil in zadevo vrnil v ponoven postopek. Glede ne naravo ugotovljenih kršitev je Pooblaščenec ocenil, da bo pomanjkljivosti postopka hitreje odpravil organ sam.

Organ mora v ponovljenem postopku procesno in vsebinsko obravnavati zahtevo prosilke. Nadalje se mora organ, v ponovljenem postopku, opredeliti do posameznih delov zahtevka prosilke in identificirati listine – dokumente, s katerimi razpolaga v materializirani obliki. Pri oblikovanju izreka odločbe mora organ paziti, da je ta jasen, določen in izvršljiv, lahko je razdeljen tudi na več delov, organ pa mora v izreku odločiti o vseh delih zahtevka prosilke, torej tudi v delu, ko je prosilka zahtevala posredovanje dokumentacije o izbiri izvajalca in preveriti ali morebiti organ ne razpolaga s kakršnokoli dodatno dokumentacijo, ki se nanaša na dokumentacijo o izvajanju koncesije za opravljanje javne službe svetovanja potrošnikom, ki je bila podeljena za obdobje 2007-2010 . Nadalje mora organ oblikovati obrazložitev odločbe tako, da ta vsebuje vse zakonske sestavine.
V skladu z 214. členom ZUP mora tako vsebina obrazložitve odločbe vsebovati:
1.    razložitev zahtevkov strank in njihove navedbe o dejstvih;
2.    ugotovljeno dejansko stanje in dokaze, na katere je le to oprto;
3.    razlogi, odločilni za presojo posameznih dokazov;
4.    navedba določb predpisov, na katere se opira odločba;
5.    razlogi, ki glede na ugotovljeno dejansko stanje narekujejo takšno odločbo in
6.    razlogi, zaradi katerih ni bilo ugodeno kakšnemu zahtevku strank.

V ponovljenem postopku, ko bo razjasnjeno, kateri konkretni dokumenti so predmet obravnave organa, se mora organ konkretno opredeliti do posameznih dokumentov iz zahteve prosilke in v zvezi s tem za vsak posamični dokument presoditi, ali z dokumentom razpolaga in ali je podana katera izmed izjem iz prvega odstavka 6. člena ZDIJZ. Če katera od izjem po prvem odstavku 6. člena ZDIJZ obstaja, mora organ v ponovljenem postopku presoditi tudi, ali je mogoče uporabiti institut delnega dostopa (7. člen ZDIJZ) in prosilki omogočiti delni dostop do zahtevanih dokumentov.

Prosilka v pritožbi navaja, da je upravičena vpogledati v zahtevano dokumentacijo brez omejitev, tj. brez prekritih osebnih podatkov, saj meni, da izvajanje koncesije pomeni porabo javnih sredstev. V skladu s tretjim odstavkom 6. člena se namreč dostop do zahtevane informacije dovoli, če gre za podatke o porabi javnih sredstev.

Koncesija pomeni prenos izvajanja dejavnosti, ki je sicer v pristojnosti države, v zasebno sfero. Glede na definicijo koncesije je mogoče ugotoviti, da je koncesionar pravna ali fizična oseba, ki sodi v zasebno sfero in izvaja javno službo v imenu in za račun koncedenta, v konkretnem primeru ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, zato koncesionarja ne moremo uvrstiti v javni sektor. Gre namreč za prenos izvajanja javne službe na pravno ali fizično osebo zasebnega sektorja. Zaposleni pri koncesionarju niso javni uslužbenci, zato so njihovi osebni podatki varovani in je odločitev organa, da prekrije osebne podatke zaposlencev in drugih fizičnih oseb, razen podatkov, povezanih z opravljanjem javne funkcije ali delovnega razmerja javnega uslužbenca, po mnenju Pooblaščenca pravilna.

V zvezi z odločitvijo organa, da bo o stroških postopka odločeno s posebnim sklepom, Pooblaščenec najprej poudarja, da določba prvega odstavka 34. člena ZDIJZ jasno določa, da je vpogled v zahtevano informacijo brezplačen. Na podlagi drugega odstavka 34. člena ZDIJZ pa lahko organ za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije prosilcu zaračuna materialne stroške. Zakonski ureditvi sledi tudi Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (uradni list RS, št. 76/2005 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju Uredba), ki v 1. alineji drugega odstavka 18. člena jasno in nedvoumno določa, da organ ne zaračuna stroškov za vpogled v dokumente. Poleg tega so v prvem odstavku 18. člena Uredbe taksativno navedeni primeri posredovanja informacij, za katere organ sme zaračunati materialne stroške – a contrario, v drugih primerih organ materialnih stroškov nikakor ne sme zaračunati.

Na podlagi navedenega Pooblaščenec ugotavlja, da organ prosilki za vpogled v zahtevane informacije ne sme zaračunati nobenih materialnih stroškov, saj organ za tovrstno ravnanje nima pravne podlage. Podobno stališče je Pooblaščenec zavzel tudi v odločbi št. 090-181/2012 z dne 5. 10. 2012. Upoštevaje navedeno je Pooblaščenec izpodbijano odločbo v 3. točki zreka, ki se nanaša na stroške, na podlagi prvega odstavka 252. člena ZUP, odpravil.

Na podlagi vsega navedenega Pooblaščenec zaključuje, da je pritožba utemeljena, saj je organ na prvi stopnji nepopolno ugotovil dejansko stanje in se odločbe ne da preizkusiti, s čimer je bistveno kršil pravila postopka, zato je bilo treba, na podlagi prvega in tretjega odstavka 251. člena ZUP, skladno z razlogi, navedenimi v obrazložitvi te odločbe, izpodbijano odločbo odpraviti in zadevo vrniti v ponovno odločanje prvostopenjskemu organu. Organ mora o zahtevi prosilke odločiti nemudoma, najpozneje pa v roku 30 dni od prejema te odločbe, pri čemer mora upoštevati napotke Pooblaščenca, ki so podani v tej odločbi. Prav tako je Pooblaščenec v skladu s prvim odstavkom 252. člena ZUP odpravil tretjo točko izpodbijane odločbe, ki se nanaša na stroške posredovanja informacij javnega značaja.

Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010- uradno prečiščeno besedilo; ZUT) oproščena plačila upravne takse.

Posebni stroški v tem postopku niso nastali.


Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper 1. točko izreka te odločbe ni dovoljena pritožba, niti upravni spor. Zoper 2. točko izreka te odločbe ni dovoljena pritožba, pač pa se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve odločbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v Ljubljani, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, pisno neposredno pri navedenem sodišču ali priporočeno po pošti ali ustno na zapisnik. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži najmanj v treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.Postopek vodila    :                             
Mevlida Mehović, univ. dipl. prav.,                                
Asistentka svetovalca Pooblaščenca                             

Informacijski pooblaščenec          
Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.,
pooblaščenka


Vročiti:
-    Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana - z vročilnico;
-    Zveza potrošnikov Slovenije, Frankopanska 5, 1000 Ljubljana - z vročilnico;
-    arhiv, tu.