Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

FOIA Decisions

+ -
Date: 07.10.2014
Title: Zavod Pip - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Number: 090-183/2014
Category: Stroški
Status: Sustained in part


POVZETEK:

Organ je prosilcu za posredovanje dokumentacije v zadevi dostopa do informacij javnega značaja izstavil račun v višini 399,17 eur, zoper katerega se je prosilec pritožil. V pritožbenem postopku Pooblaščenec ni ugotovil procesnih kršitev zaračunavanja stroškov s strani organa, je pa na podlagi ogleda in pojasnil organa ocenil, da je organ prosilcu v konkretnem primeru na podlagi veljavnih predpisov obračunal nerazumne stroške posredovanja informacij javnega značaja oziroma nerazumen obseg dela, ki ga je imel organ s pripravo zahtevane dokumentacije. Pooblaščenec je zato izpodbijani račun odpravil ter sam odločil in rešil zadevo tako, kot izhaja iz izreka spodaj navedene odločbe.


ODLOČBA:

Številka: 090-183/2014/
Datum: 7. 10. 2014

Informacijski pooblaščenec po pooblaščenki Mojci Prelesnik (v nadaljevanju Pooblaščenec) izdaja na podlagi tretjega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZDIJZ), 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, številka 113/2005 in 51/2007 – ZUstS-A; v nadaljevanju ZInfP) ter prvega odstavka 252. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, številka 24/2006 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZUP), o pritožbi Zavoda PIP-Pravni in informacijski center Maribor, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor, z dne 17. 7. 2014 (v nadaljevanju prosilec), zoper račun Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organ), št. 090-24/2013-10 z dne 9. 7. 2014, v zadevi odobritve dostopa do informacije javnega značaja naslednjo

O D L O Č B O:

1. Pritožbi prosilca se ugodi. Račun, št. 090-24/2013-10 z dne 9. 7. 2014, se odpravi ter se odloči: Stroški posredovanja informacij se prosilcu zaračunajo v višini 60,15 EUR, ki jih je dolžan plačati organu v roku 30 dni od vročitve te odločbe.

2. V postopku reševanja te pritožbe niso nastali posebni stroški.


O b r a z l o ž i t e v :

Organ je prosilcu za posredovanje dokumentacije v zadevi dostopa do informacij javnega značaja izstavil račun, št. 090-24/2013-10 z dne 9. 7. 2014, v višini 399,17 eur. Navedeni račun je bil izdan na podlagi odločbe Pooblaščenca, št. 090-252/2013/11 z dne 17. 6. 2014, s katero je bilo organu naloženo, da ponovno odloči o stroških posredovanja informacij javnega značaja. Tako je organ v ponovljenem postopku prosilcu izstavil zgoraj navedeni račun, pri čemer pa je v računu navedel tudi specifikacijo stroškov.

Zoper račun je prosilec pri organu dne 17. 7. 2014 vložil pritožbo, s katero izpodbija navedbo organa, da je za odbiranje in pripravo dokumentacije porabil 45 ur. Prosilec navaja, da je zahteval isto dokumentacijo, kot jo je imela na razpolago notranja revizijska služba organa, pri čemer je poudaril, da je zahteval dokumente, ki so omenjeni pri posameznih ugotovitvah poročila o izredni reviziji. Po mnenju prosilca je torej zahtevana dokumentacija že zbrana, verjetno celo arhivirana pri organu, zato je število navedenih ur previsoko. Višje število ur pa vodi k višjemu znesku računa.

Organ je pritožbo prosilca kot neutemeljeno, dovoljeno, pravočasno in vloženo s strani upravičene osebe, dne 4. 8. 2014 odstopil v reševanje Pooblaščencu. Hkrati je organ ob odstopu pritožbe v spremnem dopisu pojasnil, da je notranja revizijska služba sama zbirala ter pregledovala dokumentacijo, pri čemer je slednjo po končanem postopku in izdanem poročilu vrnila oddelku, na katerega delovno področje se je nanašala. Nadalje je organ navedel, da se del zahtevane dokumentacije nanaša na delo Urada za varstvo potrošnikov, ki je bil v vmesnem času ukinjen. Za iskanje teh dokumentov je organ porabil ogromno časa, pri čemer pa se zaveda svoje odgovornosti glede ureditve arhivov. Prav tako je organ navedel, da je veliko časa porabil za iskanje dokumentov, ki jih je prosilec opredelil kot »vso korespondenco, dopise, zapisnike…«.

Z namenom pravilne in popolne ugotovitve dejanskega stanja je Pooblaščenec v prostorih organa dne 4. 9. 2014 opravil ogled in camera, na katerem je organ zaprosil, da mu pojasni, kako ravnajo z dokumentacijo, ki nastane v postopku izredne revizije. V zvezi z navedenim je vodja notranje revizijske službe pojasnila, da praviloma vsak revizor za svojo ugotovitev shrani tudi dokazilo, ki je podlaga za zapis ugotovitve v poročilu o izredni reviziji. Tako pridobljeno dokumentacijo hrani notranja revizijska služba. V konkretnem primeru se del dokumentacije nahaja v dveh fasciklih (št. revizije IR-št.: 02/2013, fascikel »redovnik 1« ter fascikel »redovnik 2«), ki sta bila, za potrebe vodenja tega pritožbenega postopka, na ogledu in camera izročena Pooblaščencu. Poleg pojasnil vodje notranje revizijske službe, je svoja pojasnila podala tudi vodja sektorja za varstvo potrošnikov in konkurence. Slednja je pojasnila, da dokumentacije niso pridobili od notranje revizijske službe, temveč so jo poiskali sami, znotraj omenjenega sektorja. Kadar je bilo mogoče dokumente identificirati po opravilni številki, so te iskali v programu Lotus Notes, v nasprotnem pa so iskanje nadaljevali v fasciklih (dokumenti v fizični obliki), pri čemer iskanje dokumentov ni vsebovalo zgolj listanja po fasciklih, temveč tudi vsebinsko presojo le-teh. Iskanje po fasciklih je oteževalo tudi dejstvo, da dokumenti niso urejeni po kronološkem zaporedju. Težave so organu predstavljale tudi zahteve prosilca, ki so bile oblikovane zelo na splošno (npr. »vsa korespondenca, dopisi…«), pri čemer je prosilec zahteval posredovanje teh dokumentov za daljše časovno obdobje. Organ je ocenil, da naj bi za iskanje vseh dokumentov, ki so navedeni v prosilčevi zahtevi porabil 45 ur. Največ časa naj bi organ porabil za iskanje pobude, ki ne obstaja ter zaprosila UVP za mnenje pravne službe. Za iskanje navedenih dokumentov naj bi namreč porabil 12 ur.

Pritožba je delno utemeljena.

Pooblaščenec je kot organ druge stopnje v skladu z 247. členom ZUP dolžan preizkusiti odločbo v delu, v katerem jo prosilec izpodbija. Odločbo preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon.

Še preden se Pooblaščenec spusti v reševanje pritožbe zoper račun, pojasnjuje, da so bili prosilcu zaračunani stroški posredovanja dokumentov, navedenih v odločbi, št. 090-24/2013-3 z dne 28. 10. 2013. Z navedeno odločbo je organ odločil, da se prosilcu posredujejo:
- dokumenti, ki ne vsebujejo izjem od prostega dostopa;
- dokumenti, ki vsebujejo varovane osebne podatke (izjema varstva osebnih podatkov) in
- dokumenti, ki vsebujejo podatke iz dokumentov, ki so bili sestavljeni v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo organov, in bi njihovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti organa (izjema notranjega delovanja organov).

V določenem delu pa je organ zahtevo prosilca zavrnil, hkrati pa je z navedeno odločbo odločil tudi o stroških.

Pooblaščenec poudarja, da so bili na podlagi navedene odločbe prosilcu dejansko posredovani zgolj dokumenti, ki ne vsebujejo izjem od prostega dostopa, ostali dokumenti pa so bili prosilcu posredovani šele na podlagi odločbe Pooblaščenca, ki je v pritožbenem postopku presojal obstoj izjem in pri tem opravil celotno vsebinsko presojo dokumentov.

V konkretnem primeru je torej sporno, ali je organ prosilcu upravičeno zaračunal stroške dostopa do informacij javnega značaja, zato je Pooblaščenec v nadaljevanju presojal utemeljenost višine zaračunanih stroškov. Iz izpodbijanega računa izhaja, da je organ prosilcu obračunal stroške za pretvorbo dokumentov iz elektronske v fizično obliko, stroške za fotokopiranje dokumentov ter stroške odbiranja in priprave dokumentov.

Nobenega dvoma ni, da sme organ v skladu s 34. členom ZDIJZ prosilcu zaračunati materialne stroške za posredovanje informacij javnega značaja, vendar le v primeru, če pri tem izpolni oziroma zadosti vsem zakonskim določbam, ki urejajo zaračunavanje stroškov posredovanja informacij. V prvem odstavku 35. člena  ZDIJZ je določeno, da Vlada predpiše okvirni stroškovnik, na podlagi katerega organ določi svoj stroškovnik, v skladu s katerim zaračunava materialne stroške iz 34. člena. ZDIJZ torej za podrobnejšo ureditev stroškov napotuje na podzakonski predpis, konkretno na Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju Uredba), ki med drugim podrobno določa zaračunljivost stroškov posredovanja informacij javnega značaja prosilcem. Vlada RS je v 19. členu Uredbe predpisala okvirni cenik za posredovanje informacij javnega značaja, ki je splošen in velja za vse zavezane organe. Vsak posamezen organ pa lahko, v skladu s tretjim odstavkom 19. člena Uredbe v povezavi s 35. členom ZDIJZ, za stroške, ki niso našteti v splošnem stroškovniku, sprejme svoj stroškovnik, ki ga mora potrditi ministrstvo, pristojno za upravo. Pri tem je organ dolžan, v skladu s 36. členom ZDIJZ, svoj stroškovnik iz 35. člena ZDIJZ objaviti v katalogu informacij javnega značaja ter ga dati na vpogled vsakemu prosilcu. Če organ ne ravna v skladu z navedeno zakonsko določbo, in ne objavi stroškovnika v svojem katalogu informacij javnega značaja, ne more od prosilca zahtevati plačila stroškov po stroškovniku, saj je slednje v nasprotju s pravno varnostjo in načelom zakonitosti. Poleg navedenega je organ dolžan prosilca opozoriti tudi na plačilo stroškov in, če prosilec to zahteva, mu mora organ vnaprej sporočiti višino stroškov, ki mu jih bo zaračunal za posredovanje informacij (tretji odstavek 36. člena ZDIJZ).

Pooblaščenec primarno opozarja, da zaračunavanje stroškov ne sme biti arbitrarno in v celoti odvisno od individualnih sposobnosti javnih uslužbencev, zaposlenih pri določenem organu, oziroma organizacije dela samega organa zavezanca. Prosilec namreč ne more in ne sme biti tisti, ki bo nosil breme slabe organizacije dela organa in posledično dolgotrajnega procesa iskanja in posredovanja zahtevanih informacij javnega značaja. K posredovanju informacij javnega značaja je namreč zavezan organ kot celota, pri čemer ni pomembno katera organizacijska enota razpolaga z zahtevanimi informacijami. Pomanjkljivo sodelovanje med notranjimi organizacijskimi enotami zagotovo ne more biti podlaga za zaračunavanje visokih stroškov prosilcu. Organ je namreč dolžan, v skladu z načelom varstva pravic strank iz 7. člena ZUP, omogočiti prosilcu, da čim lažje zavaruje in uveljavi svoje pravice. V konkretnem primeru to pomeni, da prosilcu omogoči dostop do zahtevane dokumentacije s čim nižjimi stroški .

Vsebinska presoja stroškov posredovanja informacij je torej dvostopenjska. Primarno je treba ugotoviti, ali je organ zadostil zahtevam glede sprejema, potrditve in objave stroškovnika ter ali je organ prosilca opozoril na plačilo stroškov. Šele ob navedenih predpostavkah, ki morata biti podani kumulativno, je na vrsti presoja utemeljenosti same višine stroškov.

Pooblaščenec je ugotovil, da je organ v obravnavanem primeru zadostil zakonski predpostavki glede objave stroškovnika, saj je v katalogu informacij javnega značaja na svoji spletni strani objavil, s strani pristojnega ministrstva, potrjen Stroškovnik o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, št. 017-194/2002-98 z dne 3. 1. 2007. Prav tako je Pooblaščenec ugotovil, da je organ prosilca opozoril na plačilo stroškov. Navedeno izhaja iz dopisa, št. 090-20/2013-2 z dne 22. 8. 2013, ki ga je organ posredoval prosilcu.

Ker Pooblaščenec v ravnanju organa ni zaznal bistvenih kršitev procesnih določb ZDIJZ oziroma Uredbe, ki urejajo postopek zaračunavanja informacij javnega značaja, je v nadaljevanju presojal še utemeljenost višine zaračunanih stroškov za posredovanje zahtevanih informacij javnega značaja v konkretnem primeru. Kot izhaja iz računa, št. 090-24/2013-10 z dne 9. 7. 2014, je organ zaračunal:
- Odbiranje in priprava dokumentov: 45 ur x 8,75 eur (urna postavka viškega referenta)                       394,20 eur                                                                        
- Fotokopiranje dokumentov formata A4 (7 x 0,06 eur)                                                                             0, 42 eur - Pretvorba ene strani dokumenta iz elektronske v fizično obliko (35 x 0, 13 eur)                        4,55 eur
SKUPAJ:                                                     399,17 eur

Pooblaščenec je na podlagi spisovne dokumentacije ter ugotovljenega dejanskega stanja na ogledu in camera sam opravil preizkusu utemeljenosti zgoraj navedenih stroškov ter ugotovil, da je višina zaračunanih stroškov neutemeljena. Dejstvo, da sektor za varstvo potrošnikov in konkurence pri pridobitvi dokumentov za pomoč ni zaprosil notranje revizijske službe, ki je sicer razpolagala z veliko večino zahtevanih dokumentov, ne more biti podlaga za zaračunavanje visokih stroškov prosilcu. Organ na prosilca ne sme prevaliti bremena slabe organizacija dela in posledično dolgotrajnega procesa iskanja in posredovanja zahtevanih informacij javnega značaja.

Kot že zgoraj navedeno, je Pooblaščenec na ogledu in camera prevzel fascikla »redovnik 1« in »redovnik 2«, ki vsebujeta dokumentacijo, ki jo je pri pripravi poročila o izredni reviziji zbrala notranje revizijska služba. Pooblaščenec je pregledal vsebino obeh fasciklov ter ugotovil, da vsebujeta velik del zahtevanih dokumentov. Tako npr. Pooblaščenec ne more slediti navedbi organa, da je največ časa porabil za iskanje pobude ter »Zaprosila UVP za mnenje pravne službe«. Navedeno zaprosilo je namreč shranjeno v fasciklu »redovnik 2«, v razdelku, ki je označen z vmesnim listom EPC 2011. Ne drži tudi navedba organa, da je največ časa porabil za iskanje pobude, ki ne obstaja. Na tem mestu Pooblaščenec pojasnjuje, da drugi odstavek 34. člena ZDIJZ določa, da lahko organ za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije prosilcu zaračuna materialne stroške. Iz dikcije navedene določbe izhaja, da se lahko materialni stroški (kamor sodijo tudi stroški dela) prosilcu zaračunajo le, kadar organ prosilcu posreduje zahtevane dokumente v obliki fotokopije. V nasprotnem organ ni upravičen zaračunavati tovrstnih stroškov. Povedano drugače, kadar organ prejme zahtevo prosilca za dostop do informacij javnega značaja in ugotovi, da z zahtevanim dokumentom ne razpolaga, zavrne zahtevo prosilca z odločbo, stroškov posredovanja pa v skladu z drugim odstavkom 34. člena ZDIJZ prosilcu ne zaračuna. Organ torej ni upravičen zaračunati stroškov za (ne)posredovanje dokumenta »Pobuda ZPS iz leta 2010«.

Kot že zgoraj navedeno, so bili prosilcu na podlagi odločbe organa posredovani dokumenti, ki ne vsebujejo izjem po prvem odstavku 6. člena ZDIJZ. Večino teh dokumentov se nahaja v fasciklu »redovnik 2«, zato Pooblaščenec ocenjuje, da je organ prosilcu za posredovanje teh dokumentov zaračunal nerazumne stroške posredovanja. Na ogledu in camera se je Pooblaščenec namreč sam prepričal, da v veliki meri drži pritožbena navedba prosilca, da se zahtevana dokumentacija hrani pri organu v papirnati obliki. Stroški za delo v skupni višini 45 ur po oceni Pooblaščenca tako niso razumni. Prav tako je Pooblaščenec ugotovil, da niso pravilni izračuni organa v zvezi s pretvorbo dokumentov iz ene oblike v drugo. Upoštevajoč veljavni stroškovnik organa ter zgoraj navedeno, Pooblaščenec ocenjuje, da bi organ lahko prosilcu zaračunal materialne stroške v maksimalni višini za posredovanje naslednjih dokumentov:

- vse spise, navedene pod opombami 2, 3, 4, 5 in 6 na 10. strani izredne revizije. Pooblaščenec je vpogledal v 10. stran poročila izredne revizije, kjer so pod opombami navedene posamezne opravilne številke dokumentov, pri čemer so trije dokumenti od petih opredeljeni tudi z datumom izdaje. Organ je za pripravo teh dokumentov moral vpogledati v program Lotus Notes, v katerem je iskanje omogočeno z opravilnimi številkami zadev. Organ je v konkretnem primeru pretvoril 15 strani dokumentov formata A4 iz elektronske v fizično obliko, kar v skladu s cenikom predstavlja znesek v višini 1,95 eur (15 strani x 0,13 eur);
- spis, zapisnik, korespondenco, predlogi ZPS, predlogi MIPOR oziroma drug zapis usklajevanja med UVP in ZPS/MIPOR med obdobjem 11. 2. 2008 in 4. 6. 2008 o usklajevanju aneksa št. 1 h koncesijski pogodbi. Vsi dokumenti, ki se nanašajo na navedeno zahtevo, so pri organu evidentirani pod številko 4301-231/2007 in jih je mogoče pridobiti iz programa Lotus Notes. Organ je pretvoril 11 strani dokumentov formata A4 iz elektronske v fizično obliko, kar v skladu s cenikom predstavlja znesek v višini 1,43 eur (11 strani x 0,13 eur);
- dokumentacija z obrazložitvijo, poslana KPK z dne 22. 3. 2007. Navedene dokumentacije Pooblaščenec ni zasledil niti v fasciklu »redovnik 1« niti v fasciklu »redovnik 2«;
- zapisnik sestanka z dne 27. 5. 2008. Navedeni dokument se nahaja v fasciklu »redovnik 2«, v razdelku, ki je označen z vmesnim listom EPC 2008. Strošek za posredovanje navedenega dokumenta znaša 0,12 eur (2 strani x 0,06 eur);
- dopis ZPS z dne 8. 7. 2008. Tudi ta dokument se nahaja v fasciklu »redovnik 2«, v razdelku, ki je označen z vmesnim listom EPC 2008. Strošek za posredovanje navedenega dokumenta znaša 0,06 eur (1 stran x 0,06 eur);
- odgovor UVP z dne 29. 1. 2010. Navedeni dokument se nahaja v fasciklu »redovnik 2«, v razdelku, ki je označen z vmesnim listom EPC 2010. Strošek za posredovanje navedenega dokumenta znaša 0,12 eur (2 strani x 0,06 eur);
- dopis ZPS z dne 4. 10. 2011. Tudi ta dokument se nahaja v fasciklu »redovnik 2«, in sicer v razdelku, ki je označen z vmesnim listom EPC 2011. Strošek za posredovanje navedenega dokumenta znaša 0,18 eur (3 strani x 0,06 eur);
- dopis EAHC z dne 21. 10. 2011. Prav tako se tudi ta dokument nahaja v fasciklu »redovnik 2«, in sicer v razdelku, ki je označen z vmesnim listom EPC 2011. Strošek za posredovanje navedenega dokumenta znaša 0, 06 eur (1 stran x 0,06 eur);
- dopis EAHC z dne 22. 11. 2011. Tudi ta dokument se nahaja v fasciklu »redovnik 2«, in sicer v razdelku, ki je označen z vmesnim listom EPC 2011. Strošek za posredovanje navedenega dokumenta znaša 0,06 eur (1 stran x 0,06 eur);
- vsa korespondenca, dopisi, zapisniki med UVP oziroma MG in ZPS med 1. 8. 2011 in 9. 1. 2012. Zahtevani dokumenti se nahajajo v fasciklu »redovnik 2«, in sicer v razdelku, ki je označen z vmesnim listom EPC 2011. Strošek za posredovanje dokumentov znaša 0,60 eur (10 strani x 0,06 eur);
- vsa korespondenca, dopisi, zapisniki med MG in ZPS med 1. 1. 2012 in 31. 12. 2012 v zvezi z Evropskim potrošniškim centrom. Zahtevani dokumenti se nahajajo v fasciklu »redovnik 2«, in sicer v razdelku, ki je označen z vmesnim listom EPC 2012. Strošek za posredovanje navedenega dokumenta znaša 0,42 eur (7 strani x 0,06 eur); ;
- zaslonsko sliko iz sistema Lotus Notes, ki razkriva ime in priimek pripravljavca ter dodane avtorje – vsebine nove ReNPVP12-17, ki EPC ne opredeljuje kot javno službo varstva potrošnikov, pač pa kot »neodvisno organizacijsko enote v ZPS. Navedenega dokumenta Pooblaščenec ni zasledil niti v fasciklu »redovnik 1« niti v fasciklu »redovnik 2«, vendar Pooblaščenec ugotavlja, da je dokument konkretno opredeljen, kar pomeni, da organu, ob predpostavki, da upošteva določila Uredbe o upravnem poslovanju, iskanje ne bi smelo predstavljati večjih časovnih težav. Organ je pretvoril 1 stran dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko, kar v skladu s cenikom predstavlja znesek v višini 0,13 eur (1stran x 0,13 eur);
- vso korespondenco, dopise, zapisnike med MGRT in ZPS med 1. 1. 2013 in 6. 8. 2013 oziroma MGRT in MIRPOR med 1. 1. 2013 in 6. 8. 2013. Po pregledu fascikla »redovnik 1« in fascikla »redovnik 2« je Pooblaščenec ugotovil, da se navedena dokumentacija ne nahaja v nobenem od dveh fasciklov;
- vsa korespondenca, dopisi, zapisniki med MGRT in EAHC med 1. 8. 2012 in 6. 8. 2013. Po pregledu fascikla »redovnik 1« in fascikla »redovnik 2« je Pooblaščenec ugotovil, da se navedena dokumentacija ne nahaja v nobenem od dveh fasciklov;
- vsa korespondenca, dopisi, zapisniki med MGRT in Vlado RS med 1. 1. 2013 in 6. 8. 2013 v zvezi z ugotovitvami KPK ali izredno revizijo ali opozorili Zavoda PIP, vse v zvezi s kršitvami na področju varstva potrošnikov. Po pregledu fascikla »redovnik 1« in fascikla »redovnik 2« je Pooblaščenec ugotovil, da se navedena dokumentacija ne nahaja v nobenem od dveh fasciklov.

Prav tako je v izpodbijanem računu organ prosilcu zaračunal stroške posredovanja dokumentov, ki so bili prosilcu posredovani šele na podlagi odločbe Pooblaščenca, in sicer gre za dokumente, ki jih je vsebinsko presojal Pooblaščenec, pri čemer je ta v določenih primerih odredil tudi izvedbo delnega dostopa. Navedeno pomeni, da je predmetne dokumente v okviru postopka pridobil Pooblaščenec, ki jih je tudi vsebinsko presojal z vidika izjem ter se opredelil, v katerem delu je traba narediti delni dostop. Delo v zvezi s presojo predmetnih dokumuntov je torej v celoti »opravil« Pooblaščenec, ki je ugotovil, da je organ tudi za posredovanje teh dokumentov prosilcu zaračunal nerazumne stroške posredovanja informacij javnega značaja. Pooblaščenec ocenjuje, da bi lahko organ prosilcu, upoštevajoč veljavni stroškovnik, zaračunal materialne stroške v maksimalni višini za posredovanje naslednjih dokumentov:
- poročilo pravne službe z dne 10. 7. 2008. Dokument se nahaja v fasciklu »redovnik 2«, v razdelku, ki je označen z vmesnim listom EPC 2008. Strošek za posredovanje navedenega dokumenta znaša 0,12 eur (2 strani x 0,06 eur);
- mnenje pravne službe. Dokument se nahaja v fasciklu »redovnik 2«, v razdelku, ki je označen z vmesnim listom EPC 2009. Strošek za posredovanje navedenega dokumenta znaša 0,12 eur (2 strani x 0,06 eur);
- vsa korespondenca med MG in UVP, ki se je v letu 2009 nanašala na iskanje rešitve sofinanciranja EPC. Zahtevana dokumentacija se nahaja v fasciklu »redovnik 2«, v razdelku, ki je označen z vmesnim listom EPC 2009. Strošek za posredovanje navedenega dokumenta znaša 0,30 eur (5 strani x 0,06 eur);
- dopis direktorice UVP z dne 16. 6. 2009. Dokument se nahaja v fasciklu »redovnik 2«, v razdelku, ki je označen z vmesnim listom EPC 2009. Strošek za posredovanje navedenega dokumenta znaša 0,12 eur (2 strani x 0,06 eur);
- opomnik pravne službe za ministra. Dokumenta se nahajata v fasciklu »redovnik 2«, v razdelku, ki je označen z vmesnim listom EPC 2009 ter vmesnim listom EPC 2008. Strošek za posredovanje navedenega dokumenta znaša 0,24 eur (4 strani x 0,06 eur);
- dopis pravne službe z dne 10. 2. 2010. Dokument se nahaja v fasciklu »redovnik 2«, in sicer v razdelku, ki je označen z vmesnim listom EPC 2010. Strošek za posredovanje navedenega dokumenta znaša 0, 06 eur (1 stran x 0,06 eur);
- povzetek sestanka z dne 17. 2. 2010. Dokument se nahaja v fasciklu »redovnik 2«, in sicer v razdelku, ki je označen z vmesnim listom EPC 2010. Strošek za posredovanje navedenega dokumenta znaša 0,06 eur (1 stran x 0,06 eur);
- pisna opozorila pravne službe UVP, da vsakoletni podpisi izjav, da bo UVP sofinanciral ZPS za izvajanje projekta EPC, nimajo pravne podlage. Dokumenti se nahajajo v fasciklu »redovnik 2«, in sicer v razdelku, ki so označeni z vmesnimi listi EPC 2008, EPC 2009, EPC 2010 ter EPC 2011. Strošek za posredovanje dokumentacije znaša 0,48 eur (8 strani x 0,06 eur);
- zaprosila UVP za mnenje pravno službo. Dokument se nahaja v fasciklu »redovnik 2«, in sicer v razdelku, ki je označen z vmesnim listom EPC 2011. Strošek za posredovanje navedenega dokumenta znaša 0,06 eur (1 stran x 0,06 eur);
 - mnenje pravne službe z dne 26. 7. 2011. Dokument se nahaja v fasciklu »redovnik 2«, in sicer v razdelku, ki je označen z vmesnim listom EPC 2011. Strošek za posredovanje navedenega dokumenta znaša 0,18 eur (3 strani x 0,06 eur);
- vsa korespondenca, dopisi, zapisniki…Med UVP oziroma DNT in pravno službo MG med 1. 8. 2011 in 6. 1. 2012 v zvezi z Evropskim potrošnikom centrom. Dokumenti se nahajajo v fasciklu »redovnik 2«, in sicer v razdelku, ki je označen z vmesnim listom EPC 2011. Strošek za posredovanje dokumentacije znaša 0,72 eur (12 strani x 0,06 eur);
- vsa korespondenca, dopisi, zapisniki…med MGRT in KPK med 1. 8. 2012 in 6. 8. 2013. Pooblaščenec je ugotovil, da se določena dokumentacija nahaja v fasciklu »redovnik 2, ne pa vsa.«.

Iz vsega zgoraj navedenega izhaja, da navedba prosilca, da je bila večina zahtevane dokumentacije že zbrana za potrebe notranje revizijske službe delno drži, kar seveda vpliva tudi na višino zaračunanih stroškov. Organ mu torej stroškov za iskanje dokumentacije, ki jo je že imel zbrano (sicer v okviru druge organizacijske enote, kar pa na odnos do prosilca ne vpliva) ne bi smel zaračunati. Z namenom, da sam preveri, koliko časa vzame iskanje ostalih dokumentov, se je Pooblaščenec sam lotil iskanja dokumentov v fasciklu »rednik 1« ter fasciklu »rednik 2«. Rezultat njegovega iskanja so zgoraj navedene ugotovitve o vsebnosti zahtevanih dokumentov v fasciklih. Pooblaščenec še dodaja, da je prosilec zahtevo po dokumentih oblikoval po alinejah (vseh alinej je 33), pri čemer se v fasciklu »redovnik 2« nahaja dokumentacija, ki je predmet zahteve v več kot 20 alinejah. Pooblaščenec je za odabiranje dokumentacije porabil 6 ur. Čeprav je večina dokumentacije zbrana v fasciklu »redovnik 2«, je bilo zbrano dokumentacijo treba večkrat pregledati in presojati, z vidika kriterija, ali vsebinsko ustreza zahtevi prosilca (npr. iskanje celotne korespondence med MG in UVP, ki se je v letu 2009 nanašala na iskanje rešitve sofinanciranja EPC) ter pri tem zahtevo usklajevati tudi z ugotovitvami poročila izredne revizije. Glede dokumentacije, ki se ne nahaja v fasciklih notranje revizijske službe, pa Pooblaščenec pojasnjuje, da v tem delu organu ni uspelo izkazati upravičenosti zaračunavanja stroškov dostopa do informacij javnega značaja. Organ namreč v tem delu ni izkazal, da je za iskanje dokumentacije dejansko porabil zatrjevan čas, njegova ocena je bila po mnenju Pooblaščenca pavšalna in neobrazložena. Pooblaščenec, kot pritožbeni organ, mora razpolagati z vsemi informacijami, ki jih potrebuje pri odločanju o pritožbi, če organ ne zagotovi teh informacij, je treba odločiti v korist prosilca (7. člen ZUP).

Pooblaščenec zaključuje, da je organ prosilcu zaračunal nesorazmerne stroške za posredovanje informacij javnega značaja, zato je pritožba prosilca utemeljena. Organ je namreč v stroške vračunal tudi delo, ki je posledica slabe organizacije dela organa. Slednje ne more iti v breme prosilca.

Glede na oblikovan stroškovnik to pomeni, da stroški posredovanja informacij javnega značaja v obravnavanem primeru znašajo:
- Odbiranje in priprava dokumentov: 6 ur x 8,76 eur (urna postavka viškega referenta)                           52,56 eur
- Pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko (27 strani x 0,13 eur)           3,51 eur                                                                        
- Fotokopiranje dokumentov formata A4 (68 strani x 0,06 eur)                                                                   4,08 eur
SKUPAJ:                                                       60,15 eur

Pooblaščenec je glede na navedeno pritožbi prosilca delno ugodil in na podlagi prvega odstavka 252. člena ZUP, zaradi napačnega sklepa glede dejanskega stanja in posledične napačne uporabe materialnega prava, račun št. 090-24/2013-10 z dne 9.7. 2014, odpravil ter sam odločil in rešil zadevo tako, kot izhaja iz izreka te odločbe. Stroški posredovanja informacij se prosilcu zaračunajo v višini 60,15 EUR, ki jih je dolžan plačati organu v roku 30 dni od vročitve te odločbe.

V postopku reševanja te pritožbe niso nastali posebni stroški.

Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010-UPB5; ZUT) oproščena plačila upravne takse.


Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve odločbe na Upravno sodišče RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali neposredno pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.Postopek vodila    :                                      
Mevlida Mehović, univ. dipl. prav.,                                
Asistentka svetovalca Pooblaščenca                             

Informacijski pooblaščenec
Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,
pooblaščenka