Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

FOIA Decisions

+ -
Date: 19.07.2011
Title: Zavod Kul.si - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Number: 090-89/2011/4
Category: Stroški
Status: Sustained


POVZETEK
Organ je prosilcu zaračunal stroške priprave in posredovanja 63 dokumentov v zvezi s pripravo Družinskega zakonika v znesku 117 EUR z DDV. Cena je predstavljala strošek dela javnega uslužbenca v trajanju 5 ur. Pooblaščenec je odpravil obračun organa in prosilcu naložil plačilo 48 EUR stroškov, saj je bilo ugotovljeno, da se je organ skliceval na napačno postavko v svojem stroškovniku - ta se je nanašala na možnost zaračunavanja stroškov za delo uslužbenca s 7. stopnjo izobrazbe v nazivu podsekretar; v resnici pa je delo opravljal uslužbenec s 7. stopnjo izobrazbe v nazivu višji svetovalec. Poleg tega je organ v nasprotju s 5. členom Zakona o davku na dodano vrednost prosilcu zaračunal še DDV po stopnji 20%, čeprav organ ni zavezanec.


ODLOČBA
Številka: 090-89/2011/4
Datum: 19. 7. 2011

Informacijski pooblaščenec po pooblaščenki Nataši Pirc Musar (v nadaljevanju Pooblaščenec), na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A; v nadaljevanju ZInfP), tretjega in četrtega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06- UPB in 117/06 – ZDavP-2; v nadaljevanju ZDIJZ) ter prvega odstavka 251. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – UPB, 105/06 – ZUS-1, 126/07 – ZUP-E, 65/08 – ZUP-F in 8/10 – ZUP-G; v nadaljevanju ZUP), o pritožbi prosilca: Zavod za družino in kulturo življenja, Tržaška 85, 1000 Ljubljana, z dne 26. 4. 2011, zoper obračun organa: Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana št. 04012011, z dne 6. 4. 2011, v zadevi dostopa do informacije javnega značaja, izdaja naslednjo


O D L O Č B O:


1.    Pritožbi se ugodi in se obračun organa št. 04012011, z dne 6. 4. 2011 odpravi. Stroški posredovanja zahtevanih informacij javnega značaja po zahtevi, z dne 3. 3. 2011 v zvezi z odločbo organa št. 090-10/2011/3 se prosilcu zaračunajo v višini 43,80 EUR, ki jih je dolžan plačati organu v 30 dneh od vročitve te odločbe.

2.    Posebni stroški v tem postopku niso nastali.


O b r a z l o ž i t e v:

Prosilec je s sklicevanjem na določbe ZDIJZ, dne 3. 3. 2011 na organ naslovil zahtevo za naslednje dokumente:
1.    Izpisi v elektronski obliki: iz »evidence zadev in dokumentov«, ki jo v okviru SPIS vodi organ pod številkami zadev: 092-403/2009, 00711-8/2007 in 01700-4/2006, in ki je nastala v času od 30. 7. 2010 do 2. 3. 2011 ter je povezana z nastankom in sprejemom družinskega zakonika.

    1.a: Izpisi iz »evidence zadev in dokumentov« za isto časovno obdobje ter za druge številke zadev, pod katerimi so se oziroma se še vodijo zadeve in dokumenti, povezani s predlogom družinskega zakonika;

2.    Dokumentacija oziroma gradiva, sklepi, odločbe, imenovanja itd., ki se nanašajo na sprejem in pripravo družinskega zakonika v elektronski obliki, in ki je nastala v času od 30. 7. 2010 do 2. 3. 2011;

3.    Celotni zapisniki in sklepi vseh sej Direktorata za družino za obdobje od 1. 8. 2010 do 2. 3. 2011 v elektronski obliki.

Organ je dne 23. 3. 2011 (vročitev potrjena 29. 3. 2011) prosilca obvestil o stroških za pripravo zahtevanih informacij v višini 117,66 EUR. Stroškovnik o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja št. 090-18/2008-6, z dne 26. 5. 2008 (v nadaljevanju Stroškovnik) je bil po navedbah organa prosilcu posredovan že 24. 11. 2010.

Organ je dne 23. 3. 2011 izdal odločbo št. 090-10/2011/3, ki je bila odposlana 6. 4. 2011, in s katero je organ zahtevo prosilca deloma zavrnil zaradi izjeme varstva osebnih podatkov ter deloma zaradi neobstoja zahtevanih dokumentov. Skupaj z odobrenimi dokumenti je organ prosilcu posredoval še obračun št. 04012011 (izdan dne 6. 4. 2011), s katerim je prosilcu zaračunal stroške posredovanja informacij javnega značaja (v nadaljevanju izpodbijani obračun). Ta je bil prosilcu vročen dne 7. 4. 2011.

Dne 26. 4. 2011 je prosilec pri organu vložil pritožbo zoper izpodbijani obračun. Pritožba se nanaša na nepravilnosti v obračunavanju storitev ter nepravilen in previsok strošek obračuna. Pritožba je utemeljena z naslednjimi navedbami (povzetek):
-    Obračun predstavlja neposredno obliko finančnega pritiska s strani organa. Organ želi prek izredno visokih obračunov omejiti in otežiti delovanje prosilca;
-    ZDIJZ v 34. členu določa, da organ lahko prosilcu zaračuna materialne stroške, ni pa to nujno zlasti, če gre za neprofitno civilno-družbeno in nevladno organizacijo, ki deluje na osnovi izključno prostovoljnih prispevkov podpornikov in simpatizerjev;
-    ZDIJZ v 36. členu določa, da mora organ stroškovnik objaviti v svojem katalogu IJZ ter ga dati na vpogled vsakemu prosilcu. V konkretnem primeru organ prosilcu ni posredoval relevantnega stroškovnika, saj je organ prosilcu posredoval le dopis, v katerem ga je obvestil, da je bil prosilcu stroškovnik že posredovan pred pol leta v neki drugi zadevi;
-    Organ ni spoštoval 36. člena ZDIJZ tudi s tem, da ni počakal na odgovor na obvestilo o stroških oziroma v dopisu ni navedel roka za odgovor. Prosilec tako ni imel možnosti odgovoriti na obvestilo, odstopiti od zahteve ali se odločiti za kakšen drug način pridobitve informacij;
-    ZDIJZ v 36.a členu govori o načelu nediskriminacije. Prosilec je ena redkih civilno-družbenih organizacij, ki predlogu družinskega zakonika v javnosti nasprotuje. Za svoje delo nujno potrebuje vse relevantne informacije. Obravnavani obračun predstavlja obliko diskriminatornega pritiska na nevladno organizacijo, ki je več kot eno leto aktivno sodelovala tudi na odboru v Državnem zboru RS.

Pooblaščenec je dne 1. 6. 2011 pozval organ, da mu posreduje soglasje Ministrstva za javno upravo k Stroškovniku, reprodukcijo informacij, ki jih je prejel prosilec na CD-ju in pojasnilo o tem, kateri javni uslužbenec je opravil »odbiranje in posredovanje podatkov«, katera konkretna opravila je obsegalo »odbiranje in posredovanje podatkov« in od kod so bile odobrene informacije pridobljene.

Organ je dne 9. 6. 2011 Pooblaščencu posredoval zahtevane dokumente in pojasnila (dopis št. 090-10/2011/9).

Pritožba je utemeljena.

1. Opredelitev problematike odločanja v pritožbenem postopku

Pooblaščenec je kot organ druge stopnje v skladu z 247. členom ZUP dolžan preizkusiti odločbo v delu, v katerem jo pritožnik oziroma prosilec izpodbija. Odločbo preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon. Skladno z navedenimi mejami odločanja ter pritožbenimi navedbami je Pooblaščenec poleg preizkusa izpodbijanega obračuna po uradni dolžnosti v nadaljevanju presojal, ali je organ prosilcu zakonito zaračunal stroške posredovanja odobrenih informacij javnega značaja.

Upravno sodišče RS je v sodbi opr. št. U 278/2008-23, z dne 20. 10. 2009 zavzelo stališče, da mora Pooblaščenec odločati po ZUP tudi v primerih, ko se spor nanaša na določitev višine stroškov posredovanja informacij. Po mnenju Upravnega sodišča RS mora torej Pooblaščenec upoštevati, da je pritožba lahko uperjena tudi zoper odločitev o stroških.

2. Presoja zakonitosti odločitve o stroških

2.1.    Splošno o ureditvi

Organ lahko v skladu s 34. členom ZDIJZ prosilcu zaračuna materialne stroške za posredovanje informacij javnega značaja, vendar le v primeru, če pri tem izpolni oziroma zadosti vsem zakonskim določbam, ki urejajo zaračunljivost stroškov posredovanja informacij.

V prvem odstavku 35. člena ZDIJZ je določeno, da vlada predpiše okvirni stroškovnik, na podlagi katerega organ določi svoj stroškovnik, v skladu s katerim zaračunava materialne stroške iz 34. člena. Na podlagi navedene določbe je Vlada RS z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 76/05 in 119/07; v nadaljevanju Uredba) v 19. členu predpisala okvirni cenik za posredovanje informacij javnega značaja, ki je splošen in velja za vse zavezane organe. Vsak posamezen organ pa lahko, v skladu s tretjim odstavkom 19. člena Uredbe v povezavi s 35. členom ZDIJZ, za storitve, ki niso naštete v splošnem stroškovniku, pridobi svoj stroškovnik, ki ga mora potrditi oziroma dati soglasje ministrstvo, pristojno za upravo. Pri tem je organ dolžan, v skladu s 36. členom ZDIJZ, svoj stroškovnik iz 35. člena ZDIJZ objaviti v svojem katalogu informacij javnega značaja ter ga dati na vpogled vsakemu prosilcu. Če organ ne ravna v skladu z navedeno zakonsko določbo, in ne objavi stroškovnika v svojem katalogu informacij javnega značaja, ne more od prosilca zahtevati plačila stroškov po stroškovniku, saj je slednje v nasprotju s pravno varnostjo in načelom zakonitosti. Po tretjem odstavku 36. člena ZDIJZ je organ dolžan prosilca opozoriti na plačilo stroškov in, če prosilec to zahteva, mu mora organ vnaprej sporočiti višino stroškov, ki mu jih bo zaračunal za posredovanje informacij. V 20. členu Uredbe je še določeno, da organ izda prosilcu račun, iz katerega mora biti razvidna specifikacija stroškov v skladu z Uredbo.
 
2.2.     Presoja zakonitosti odločitve o stroških v konkretnem primeru

Iz izpodbijanega obračuna izhaja, da je bilo prosilcu za storitev »posredovanje informacij javnega značaja« zaračunanih 117,66 EUR, in sicer za 5 ur »odbiranja in posredovanja podatkov« s strani uslužbenca s VII. stopnjo izobrazbe. Cena na enoto znaša 19,61 EUR. Znesek z DDV (»skupaj za plačilo«) znaša 117,66 EUR, vrednost brez DDV znaša 98,05 EUR ter znesek DDV (20%) znaša 19,61 EUR. Na obračunu je še navedeno, da je strošek oproščen plačila DDV na podlagi 3. točke 13. člena in 1. točke 45. člena zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 97/04 – UPB).

Izpodbijani obračun je bil izdan na podlagi Stroškovnika iz leta 2008, ki ga je prosilec prejel že pred obvestilom o stroških. K Stroškovniku je v skladu s 3. odstavkom 19. člena Uredbe podano tudi soglasje Ministrstva za javno upravo št. 090-1/2008/41, z dne 20. 5. 2008. Stroškovnik je bil objavljen tudi na spletni strani organa (vpogled na dan 31. 5. 2011).

Pooblaščenec ugotavlja, da je organ prosilcu utemeljeno zaračunal 5 delovnih ur, ker gre za razumen obseg dela glede na količino dokumentov ter spremljajoča opravila, ki so bila potrebna za končno posredovanje dokumentov. Odobrenih dokumentov je bilo 63 (skupaj več kot 300 strani), posredovani so bili na CD-ju in  pridobljeni iz več upravnih zadev znotraj informatizirane zbirke Lotus Notes, in sicer za obdobje 8 mesecev. Kot izhaja iz izjave organa, z dne 9. 6. 2011 je bilo treba za vsak dokument odpreti zaslonsko sliko posameznega dokumenta in omogočiti pregledovanje. Nato je bilo treba vsakega pozorno prebrati in prikriti varovane osebne podatke v skladu z delno zavrnilno odločbo ter ga posebej shraniti. Dokumente, ki so shranjeni v obliki IMIS, je bilo treba kopirati (vsako stran posebej) in nato shraniti v wordov dokument. Dokument je bilo potem treba pretvoriti v pdf format. Če so bili v dokumentu varovani osebni podatki, jih je bilo treba prikriti z uporabo funkcije »slikar«. Za pripravo teh dokumentov je bilo treba vsako stran kopirati s pomočjo funkcije Print Screen in nato z več zaporednimi opravili opraviti prikrivanje varovanih osebnih podatkov. Dokumente, ki niso vsebovali varovanih osebnih podatkov, je bilo treba vsaj pretvoriti v pdf format.

Izpodbijani obračun se navezuje na 18. točko Stroškovnika, po kateri se za eno uro odbiranja in posredovanja podatkov s strani uslužbenca (podsekretarja) s VII. ali višjo stopnjo izobrazbe lahko zaračuna 19,61 EUR.

Iz izjave organa, z dne 9. 6. 2011 izhaja, da je odbiranje in posredovanje odobrenih informacij opravila ga. Špela Isop, univ. dipl. prav., po nazivu višja svetovalka, pri čemer ta naziv v skladu s 85. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 110/02 - ZDT-B, 2/04 - ZDSS-1, 23/05 - ZJU-A, 62/05 – Odl. US, 113/05, 68/06 - ZSPJS-F, 131/06 – Odl. US, 33/07, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E; ZJU) spada v drugi karierni razred. Ker Stroškovnik v 18. točki določa, da je naziv uslužbenca s VII. stopnjo izobrazbe, ki lahko pravi opravi »odbiranje in posredovanje« podsekretar (ta spada v prvi karierni razred), dejansko stanje torej ne ustreza postavki Stroškovnika v 18. točki. Ceno 19,61 EUR je dopustno zaračunati le za storitev, ki jo opravi uslužbenec s VII. stopnjo izobrazbe, in ki obenem opravlja delo v nazivu podsekretar – oba pogoja morata biti izpolnjena kumulativno. V konkretnem primeru je bila prosilcu zaračunana storitev, ki jo je opravila uslužbenka s VII. stopnjo izobrazbe v nazivu višji svetovalec. Take storitve glede na besedilo veljavnega Stroškovnika ni dopustno zaračunati po 18. točki Stroškovnika. Stroškovnik tudi v preostalih točkah ne predvideva možnosti zaračunavanja storitve na nivoju uslužbencev drugega in tretjega kariernega razreda. V skladu z načelom najširšega varstva pravic strank ter pravilom, da organ ni dolžan, pač pa le upravičen zaračunati stroške, je v konkretnem primeru prosilcu dopustno zaračunati le strošek po najbližji nižji postavki, tj. po 17. točki Stroškovnika, ki določa ceno v višini 8,76 EUR za eno uro odbiranja in posredovanja podatkov s strani uslužbenca z VI. stopnjo izobrazbe, ki je po nazivu višji referent (čeprav seveda dejansko stanje po izobrazbi in nazivu ne ustreza niti tej postavki). To pomeni, da znaša končna cena, ki jo je organ upravičen zaračunati prosilcu (5 ur x 8,76 EUR) 43,8 EUR, brez DDV. Pooblaščenec še dodaja, da se pri razlagi stroškovnika ni mogoče opreti na predpise, saj ZDIJZ in Uredba ne omogočata zaračunavanja dela. Če si organ s stroškovnikom ni določil postavke za zaračunavanje dela uslužbencev drugega in tretjega kariernega razreda (svetovalci in višji svetovalci), takega dela prosilcem ni dopustno zaračunati, pač pa je dopustno zaračunavati delo le po nižji postavki.

Nadalje Pooblaščenec ugotavlja, da iz izpodbijanega obračuna po eni strani izhaja, da je strošek oproščen plačila DDV, po drugi strani pa je bil prosilcu zaračunan DDV po stopnji 20% v višini 19,61 EUR. Poleg tega je narejen sklic na Zakon o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 97/04 – UPB), ki glede sklicevanja na 13. in 45. člen, ne velja več. Po 5. točki 5. člena trenutno veljavnega Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06, 33/09, 85/09, 85/10 in 18/11) Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve kot državni organ ne šteje za davčnega zavezanca v zvezi z dejavnostmi ali transakcijami, ki jih opravlja kot organ oblasti, če pobira takse, prispevke in druge dajatve ter plačila v zvezi s temi dejavnostmi ali transakcijami. Zato prosilec ni dolžan kriti DDV.

2.3.    Opredelitev do drugih navedb prosilca

Po tretjem odstavku 36. člena ZDIJZ je organ dolžan prosilca opozoriti na plačilo stroškov, in če prosilec to zahteva, mu mora organ vnaprej sporočiti višino stroškov, ki mu jih bo zaračunal za posredovanje informacij. Prosilec se je dne 29. 3. 2011 seznanil z dejstvom, da mu bo organ zaračunal stroške, seznanil pa se je tudi z višino predvidenih stroškov (čeprav tega ni zahteval). ZDIJZ ne predvideva, da mora organ prosilcu omogočiti odziv na obvestilo in v zvezi s tem tudi ne predvideva deliberacijskega roka, ki ga ima na voljo prosilec. Kljub temu je bilo prosilcu omogočeno, da se do obvestila opredeli v sedmih dneh; toliko je namreč minilo od seznanitve do odločitve, tj. do izdaje odločbe in odpreme odobrenih informacij (prim. dejanske navedbe v uvodu te obrazložitve). Sedem dni je vsekakor treba šteti kot razumen rok za to, da prosilec stopi v kontakt z organom, pridobi dodatna pojasnila in po potrebi modificira zahtevo. Ker je organ ravnal zakonito – v skladu s tretjim odstavkom 36. člena ZDIJZ, je treba pritožbene navedbe prosilca v tem delu zavrniti. 

ZDIJZ ali Uredba ne zahtevata, da se stroškovnik posreduje prosilcu skupaj z obvestilom, obračunom ali odobrenimi dokumenti. Pomembno je, da je Stroškovnik prosilcu na voljo v trenutku, ko poda zahtevo. To pomeni, da mora biti objavljen v katalogu IJZ (kar praktično pomeni na spletni strani), in da mu mora biti prosilcu omogočen tudi vpogled v stroškovnik, če tako zahteva (»omogočiti vpogled« ne pomeni obveznosti avtomatičnega pošiljanja). V konkretnem primeru je imel prosilec že v času zahteve na voljo besedilo Stroškovnika, saj je bil objavljen na spletni strani organa. Še več, organ je prosilcu celo posredoval Stroškovnik dne 24. 11. 2010 v neki drugi zadevi, na kar je bil prosilec opozorjen. Pri tem se Stroškovnik v vmesnem času ni spremenil. 

ZDIJZ v 36.a členu določa, da cena iz 34.a člena (ta člen se nanaša na ponovno uporabo informacij javnega značaja) ali drugi pogoji glede ponovne uporabe informacij javnega značaja ne smejo povzročiti diskriminacije med prosilci znotraj iste ali primerljivih kategorij ponovne uporabe informacij. Omenjena določba, na katero se sklicuje prosilec se nanaša na t.i. ponovno uporabo informacij javnega značaja po tretjem odstavku 4. člena ZDIJZ. Zato v konkretnem primeru ne pride v poštev, hkrati pa dejstva in okoliščine, ki so Pooblaščencu znane iz razpoložljivega dokumentarnega gradiva, ne vzbujajo dvomov v enakopravno (nediskriminatorno) obravnavo prosilca nasproti drugim.
3. Preizkus po uradni dolžnosti
Pooblaščenec pri presoji izpodbijanega obračuna ni ugotovil drugih procesnih ali materialnopravnih nepravilnosti.
4. Sklepno

Pooblaščenec je glede na zgoraj navedeno pritožbi prosilca glede stroškov posredovanja informacij ugodil in zato na podlagi prvega odstavka 251. člena ZUP izpodbijani obračun odpravil, ter prosilcu naložil plačilo v višini 43,80 EUR brez DDV.

Posebni stroški v tem pritožbenem postopku niso nastali.

Ta odločba je v skladu z 28. členom Zakona o upravnih taksah (ZUT) oproščena plačila upravne takse.


Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, temveč je dopustno sprožiti upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali neposredno pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.


Postopek vodil:
Urban Brulc, univ. dipl. prav.
svetovalec Informacijskega pooblaščenca

Informacijski pooblaščenec:
Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.,
pooblaščenka