Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

FOIA Decisions

+ -
Date: 27.01.2020
Title: Sindikat VIR, Srednje trgovske šole Ljubljana - Svet Srednje trgovske šola Ljubljana
Number: 090-273/2019
Category: Kršitev postopka
Status: Returned to readjudication (on a case)


POVZETEK:

Prosilec je zahtevo za dokumente naslovil na Svet zavoda srednje šole, ki je v zvezi z zahtevo izdal zavrnilno odločbo, zoper katero se je prosilec pritožil. IP je v pritožbenem postopku ugotovil, da Svet zavoda srednje šole ni samostojen zavezanec za dostop do informacij javnega značaja, zato bi o zahtevi prosilca morala odločiti srednja šola kot javni zavod. IP je odločbo Sveta zavoda odpravil in zadevo vrnil v ponovni postopek javnemu zavodu z navodili glede česa je treba dopolniti postopek.

 

ODLOČBA:

 

Številka: 090-273/2019/2

Datum: 28. 1. 2020


Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik (v nadaljevanju IP), izdaja na podlagi tretjega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZDIJZ), 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/2005 in 51/2007 – ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), prvega in tretjega odstavka 251. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/2006 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZUP), o pritožbi Sindikata VIR Srednje trgovske šole Ljubljana, Poljanska 28 a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju prosilec) z dne 19. 11. 2019, zoper odločbo Sveta zavoda Srednje trgovske šole Ljubljana, Poljanska 28 a, 1000 Ljubljana, brez številke, z dne 14. 11. 2019, v zadevi dostopa do informacij javnega značaja, naslednjo

 

 

 

 

O D L O Č B O:

 

  1. Pritožbi prosilca z dne 19. 11. 2019 se ugodi. Odločba Sveta zavoda Srednje trgovske šole Ljubljana, brez številke, z dne 14. 11. 2019 se odpravi in se zadeva vrne Srednji trgovski šoli Ljubljana v ponovno odločanje. Srednja trgovska šola Ljubljana mora o zahtevi  prosilca z dne 14. 10. 2019 odločiti najpozneje v 30 dneh od prejema te odločbe.
  1. V tem postopku posebni stroški niso nastali.

 

 

 

O b r a z l o ž i t e v :

 

 

Prosilec je dne 14. 10. 2019 na Svet zavoda Srednje in trgovske šole Ljubljana (v nadaljevanju Svet zavoda) naslovil zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, in sicer za dostop do dopisa, ki ga je prejel Svet zavoda in ga dne 20. 3. 2019 obravnaval na 6. seji Sveta zavoda pod točko razno in dopis, ki ga je Svet zavoda kot odgovor na prejeti dopis pripravil in poslal »uradni inštituciji«. Prosilec navaja, da je bil na sejo vabljen kot sindikalni zaupnik, vendar mu predsednica sveta ni dovolila prisotnosti pri obravnavanju navedenega dopisa, saj da ta vsebuje občutljive osebne podatke. Prisotni pri obravnavanju so bili zato le člani Sveta zavoda. Sprejeti sklep je bil, da bodo člani sveta šole pripravili in poslali odgovor na prejeti dopis. Prosilec dodaja, da ima poleg ZDIJZ pravico dostopati do gradiva seje zavoda tudi na podlagi Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja (113.b člen). Prosilec se z dokumentoma želi seznaniti v obliki fotokopije ali na način, da se mu pošlje na elektronski naslov.

 

Svet zavoda (oz. predsednica Sveta zavoda) je dne 14. 11. 2019 izdal odločbo, s katero je zahtevo prosilca zavrnil. V obrazložitvi odločbe je navedel, da je Srednja trgovska šola Ljubljana zavezanec za posredovanje informacij javnega značaja, vendar da zahtevane informacije ne predstavljajo informacij javnega značaja, saj predmet dopisa v nobenem primeru in nikakor ne sodi v delokrog in pooblastila Sveta zavoda in njegove  predsednice. Z vsebinsko obravnavo konkretnih posredovanih dokumentov bi Svet zavoda presegel svoja pooblastila in bi grobo in brez pravne podlage posegel v osebnostno celovitost oseb, katerih osebni podatki so bili posredovani v dopisu. Informacija, ki jo zahteva prosilec, ne izvira iz delovnega področja Sveta zavoda, gre za dokument, ki ga Svet zavoda ni izdal, niti ne vsebuje nikakršne teme ali informacije, ki bi bila lahko ali bi morala biti predmet obravnave v skladu s pristojnostmi Sveta zavoda.

 

Prosilec se je zoper odločbo Sveta zavoda dne 19. 11. 2019 pritožil. V pritožbi je uvodoma navedel, da ima pravico do sodelovanja na celotnih sejah Sveta zavoda in s tem do vpogleda v celotno dokumentacijo, ki jo obravnava Svet zavoda, zato na podlagi ZDIJZ zahteva, da se mu omogoči dostop do zahtevanih informacij. Meni, da je pravica dostopa do informacij javnega značaja temeljna človekova pravica, s katero se zagotavlja javnost in odprtost delovanja organov. Temeljna dolžnost zavezancev, torej tudi Srednje trgovske šole Ljubljana je, da zahtevo prosilca obravnava in odloči po ZDIJZ. Odločba, ki jo je spisal in izdal Svet Srednje trgovske šole Ljubljana, je skladno z 9. členom ZDIJZ nezakonita, njen namen je le najti način, kako se izogniti oz. ne posredovati informacije prosilcu. Prosilec navaja, da je Srednja trgovska šola določila uradno osebo, pooblaščeno za varstvo podatkov, ki ni predsednica Sveta Srednje trgovske šole Ljubljana, ki je izdala odločbo o zavrnitvi zahteve prosilca. Prosilec predlaga, da IP odločbo odpravi in jo nadomesti tako, da se prosilcu omogoči dostop do zahtevanih dokumentov, saj ti ne vsebujejo izjem dostopa do informacij javnega značaja.

 

Svet zavoda je pritožbo kot dovoljeno, pravočasno in vloženo po upravičeni osebi, vendar kot neutemeljeno, skladno s prvim odstavkom 245. člena ZUP, odstopil v obravnavo IP. Dodatno je še navedel, da sodelovanje na sejah Sveta zavoda ni predmet regulacije ZDIJZ. Delovanje sveta je javno, vendar občutljivi osebni podatki zaposlenih na šoli ne morejo biti obravnavani javno. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov s postopki po ZDIJZ nima povezave. Pooblaščena oseba za odločanje o zahtevkih po ZDIJZ je predstojnik organa. Svet zavoda meni, da je to v primeru Sveta zavoda Srednje trgovske šole Ljubljana, predsednica Sveta zavoda.

 

Pritožba je utemeljena.

 

IP najprej pojasnjuje, da je kot organ druge stopnje v skladu z 247. čl. ZUP dolžan preizkusiti odločbo v delu, v katerem jo prosilec izpodbija. Prvostopenjsko odločbo preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon.

 

IP ugotavlja, da je odločbo izdala predsednica Sveta zavoda Srednje trgovske šole Ljubljana, kar izhaja iz uvoda odločbe, kot tudi iz podpisa v zaključku odločbe. IP dalje ugotavlja, da Svet zavoda Srednje trgovske šole Ljubljana ni samostojen zavezanec za dostop do informacij javnega značaja, saj ne gre za samostojno pravno osebo, temveč za enega od organov javnega zavoda. Navedeno pomeni, da bi moral Svet zavoda po prejemu zahteve to posredovati v reševanje uradni osebi, ki je po 9. členu ZDIJZ pristojna odločati o zahtevah za dostop do informacij javnega značaja, to pa je predstojnik javnega zavoda, v konkretnem primeru ravnatelj Srednje trgovske šole Ljubljana oz. z njegove strani pooblaščena uradna oseba.

 

IP pojasnjuje, da na spletni strani Srednje trgovske šole Ljubljana ni našel navedene uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja po ZDIJZ. Navedena je sicer pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov, kar v pritožbi navaja tudi prosilec, vendar IP pojasnjuje, da uradna oseba po ZDIJZ in pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov nimata enakih pristojnosti, prav tako je različna tudi podlaga za njuno imenovanje. Podlaga za imenovanje pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov ni ZDIJZ, temveč Splošna uredba o varstvu podatkov, njune pristojnosti pa ne sovpadajo. Ni torej mogoče slediti prosilcu, da bi morala o zadevi odločiti pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov, saj navedena oseba praviloma ni pooblaščena za vodenje postopkov po ZDIJZ. V primeru, da Srednja trgovska šola Ljubljana nima imenovane uradne osebe po ZDIJZ, je za odločanje v postopkih po ZDIJZ pristojen predstojnik, tj. ravnatelj navedene šole.

 

Svet zavoda je eden od organov javnega zavoda, ki upravlja javni zavod. Zakonske pristojnosti Sveta zavoda so določene v 30. členu Zakona o zavodih (Uradni l. RS, št. 12/91, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZZ), in sicer Svet zavoda sprejema statut oziroma pravila in druge splošne akte zavoda, sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje, določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda, predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti, daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih in opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ali pravili zavoda določene zadeve.

 

Glede na to, da odločanje v postopkih po ZDIJZ ni ena od zakonskih pristojnosti Sveta zavoda, ZDIJZ pa v 1. členu določa, da so zavezanci za dostop do informacij javnega značaja državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb (v nadaljnjem besedilu: organi), IP ugotavlja, da Svet zavoda ni samostojen zavezanec za dostop do informacij javnega značaja, prav tako pa tudi ni pristojen, da bi odločal o zahtevah za dostop, ki jih prejme javni zavod kot tak, razen v primeru, če bi za to imel posebno pooblastilo predstojnika, kar pa v konkretnem primeru ni izkazano. Ker Svet zavoda nima lastne pravne subjektivitete, ni vpisan v register zavezancev za dostop do  informacij javnega značaja pri AJPES in ga ni mogoče uvrstiti v nobeno od skupin zavezancev, ki so opredeljene v 1. členu ZDIJZ. Posledično je torej treba ugotoviti, da je o zahtevi prosilca vloženi po ZDIJZ odločil subjekt, ki nima pristojnosti, da bi odločal o zahtevah vloženih po ZDIJZ. Svet zavoda deluje v okviru, oz. kot organ Srednje trgovske šole Ljubljana, posledično pa IP ugotavlja, da je zavezanec za dostop do informacij javnega značaja v konkretnem primeru Srednja trgovska šola Ljubljana in ne Svet zavoda navedene šole.

 

Dejstvo, da je delovanje Sveta zavoda neodvisno, v ničemer ne vpliva na odločitev o tem, kdo je zavezanec za dostop do informacij, s katerimi razpolaga Svet zavoda. Z odločanjem o dostopu do informacij namreč javni zavod v ničemer ne poseže v zakonite pristojnosti in neodvisne naloge Sveta zavoda, ki so določene v ZZ, saj kot že navedeno, ena od zakonitih pristojnosti in nalog Sveta zavoda ni odločanje o dostopu do informacij javnega značaja, v postopku po ZDIJZ.

 

Številni organi zavezanci, ki so oblikovani kot kolegijski organi, imajo bodisi posvetovalna telesa, bodisi Svete, uprave in druge organe, vendar o dostopu do informacij javnega značaja vseeno odloča organ sam (v konkretnem primeru javni zavod) in ne organ organa (npr. Svet zavoda), oz. tisti organ, ki je zavezanec po ZDIJZ. V skladu z dosedanjo prakso IP v primerih, ko prosilec zahteva dokumentacijo, ki jo je na svojih sejah obravnaval Svet staršev, o tem odloči javni zavod, torej vrtec oz. šola, in ne Svet staršev[1]. Enako tudi v primerih, kadar prosilec zahteva gradivo Sveta zavoda, o navedenem odloča javni zavod in ne Svet zavoda.[2]

 

Glede na navedeno IP zaključuje, da je Svet zavoda napačno ugotovil, da je zavezanec za dostop do informacij javnega značaja, zaradi česar je v konkretnem primeru prišlo do bistvene kršitve postopka in nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja.

 

Navedena bistvena kršitev postopka in nepopolno ugotovljeno dejansko stanje sta privedla do nepravilne in nezakonite odločitve organa, zato je IP izpodbijano odločbo odpravil in zadevo vrnil v ponovno odločanje javnemu zavodu. Ker pa je IP kot drugostopenjski organ, enako kot organ prve stopnje, dolžan spoštovati temeljna načela upravnega postopka, je dolžan upoštevati tudi načelo ekonomičnosti postopka, kot ga določa 14. člen ZUP. Postopek je torej treba voditi hitro, kar pomeni tudi s čim manjšo zamudo za stranke in druge udeležence v postopku, vendar tako, da se preskrbi vse, kar je potrebno, da se lahko ugotovi dejansko stanje, zavarujejo pravice in pravne koristi stranke ter izda zakonita in pravilna odločba. IP je ocenil, da bo pomanjkljivosti postopka na prvi stopnji hitreje in bolj ekonomično odpravil sam organ prve stopnje, saj se dokumentacija nahaja pri organu, organ pa ima do nje dostop, saj je tudi sam navedel, da se dokumentacija nahaja na njegovih strežnikih. IP je zato mnenja, da bo organ z vpogledom v dokumentacijo hitreje popolno ugotovil dejansko stanje. IP je zato zadevo vrnil organu v ponovno reševanje. Pomemben vidik vrnitve zadeve v ponovno odločanje javnemu zavodu je tudi v tem, da zavezanec za dostop do informacij javnega značaja, tj. Srednja trgovska šola Ljubljana, o zahtevi sama sploh ni odločala. Iz zadeve tudi ni razvidno, ali je bila z zahtevo prosilca sploh seznanjena.

 

V skladu s tretjim odstavkom 251. člena ZUP mora organ druge stopnje, kadar odpravi izpodbijano odločbo in zadevo vrne organu prve stopnje v ponovno odločanje, s svojo odločbo opozoriti organ prve stopnje, glede česa je treba dopolniti postopek. Organ bo v ponovljenem postopku moral najprej ugotoviti, s katerimi dokumenti iz zahteve prosilca razpolaga in nato natančno ugotoviti in konkretno obrazložiti, ali dokumenti predstavljajo prosto dostopno informacijo javnega značaja in v katerem delu zahtevane informacije predstavljajo morebitno izjemo od prostega dostopa in iz česa to izhaja. V primeru, da dokumenti vsebujejo informacije, ki predstavljajo izjemo od prostega dostopa, mora organ presoditi tudi, ali je v konkretni zadevi mogoče uporabiti institut delnega dostopa po 7. členu ZDIJZ.

 

Na podlagi vsega navedenega IP zaključuje, da je pritožba utemeljena, ker je v postopku prišlo do kršitev postopka in je bilo posledično zmotno oz. nepopolno ugotovil dejansko stanje, zato je bilo treba, na podlagi prvega in tretjega odstavka 251. člena ZUP, skladno z razlogi, navedenimi v obrazložitvi te odločbe, odločbo organa odpraviti in zadevo vrniti v ponovno odločanje javnemu zavodu kot prvostopenjskemu organu. Organ mora o zahtevi prosilca odločiti nemudoma, najpozneje pa v roku tridesetih (30) dni od prejema te odločbe, pri čemer mora upoštevati napotke IP, ki so podani v tej odločbi.

 

Posebni stroški v tem postopku niso nastali.

 

Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010 – UPB5) oproščena plačila upravne takse.

 

 

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, niti upravni spor.

 

 

 

Postopek vodila:

mag. Vanja Zrimšek, univ. dipl. prav.,

svetovalka Informacijskega pooblaščenca

 

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka

 


[1] Glej npr. naslednjo odločbo: www.ip-rs.si/ijz/prosilec-osnovna-sola-rudolfa-maistra-sentilj-vrtec-cersak-3274/.

[2] Glej npr. odločbo IP: www.ip-rs.si/ijz/prosilec-osnovna-sola-majsperk-3151/.