Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

FOIA Decisions

+ -
Date: 07.02.2019
Title: prosilec - Študentska organizacija Slovenije
Number: 090-290/2018
Category: Kršitev postopka
Status: Returned to readjudication (on a case)


POVZETEK:

V obravnavani zadevi je prosilec zahteval, da mu organ na elektronski naslov posreduje vsa letna poročila neposrednih in posrednih porabnikov sredstev ŠOS, ki so bila v letu 2017 oddana skladno s Pravilnikom o namenski in gospodarni porabi sredstev ŠOS in njenih organizacijskih enot. Organ je zahtevi prosilca delno ugodil in prosilcu omogočil delni dostop na način, da se prekrijejo osebni podatki, razen osebnega imena, funkcije in podpisa zastopnika neposrednih ali posrednih porabnikov sredstev organa. V pritožbenem postopku je IP ugotovil, da iz izreka izpodbijane odločbe ni razvidno, o katerih dokumentih je organ odločil in v katerem delu je dostop delno zavrnil. Prav tako je bila pomanjkljiva tudi obrazložite izpodbijane odločbe, ki je zgolj naštevala neposredne porabnike sredstev organa, ki so oddali letno poročilo v letu 2017, brez da bi se organ opredelil do samih zahtevanih dokumentov. Dejansko iz izpodbijane odločbe ni bilo razvidno, kateri dokumenti so bili predmet presoje. IP je odločil, da gre za bistveno kršitev postopka, zato je pritožbi ugodil in zadevo vrnil organu v ponovno odločanje.

 

ODLOČBA:

 

Številka: 090-290/2018/6

Datum: 7. 2. 2019

 

Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik izdaja na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, številka 113/2005 in 51/2007 – ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), tretjega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06– uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZDIJZ) in tretjega odstavka 251. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, številka 24/2006 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZUP), o pritožbi z dne 12. 12. 2018, (v nadaljevanju prosilec), zoper odločbo z dne 3. 12. 2018, št. ŠOS-2018-101-IJZ, Študentske organizacije Slovenije, Dunajska cesta 51, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organ), v zadevi dostopa do informacije javnega značaja, naslednjo

 

O D L O Č B O:

 

 1. Pritožbi prosilca z dne 12. 12. 2018 se ugodi in se odločba Študentske organizacije Slovenije z dne 3. 12. 2018, št. ŠOS-2018-101-IJZ, v zavrnilnem delu odpravi ter se zadeva v tem delu vrne organu prve stopnje v ponovno odločanje. Organ prve stopnje mora o zahtevi odločiti najpozneje v 30 - tih dneh od prejema te odločbe.
 1. V tem postopku posebni stroški niso nastali.

 

O b r a z l o ž i t e v :

 

Prosilec je dne 20. 9. 2018 po elektronski poti na organ vložil zahtevo na podlagi ZDIJZ, in sicer je zahteval, da mu organ na elektronski naslov posreduje vsa letna poročila neposrednih in posrednih porabnikov sredstev ŠOS, ki so bila v letu 2017 oddana skladno s Pravilnikom o namenski in gospodarni porabi sredstev ŠOS in njenih organizacijskih enot.

 

Organ je primarno izdal sklep z dne 10. 10. 2018, št. ŠOS-2018-78-IJZ, s katerim je rok za odločitev o zahtevi prosilca, zaradi izvedbe delnega dostopa in zaradi obsežnosti zahtevane dokumentacije, podaljšal za trideset delovnih dni. Organ je nato o zahtevi prosilca odločil z odločbo z dne 3. 12. 2018, št. ŠOS-2018-101-IJZ, s katero je zahtevi delno ugodil tako, da je prosilcu omogočil delni dostop na način, da se prekrijejo osebni podatki, razen osebnega imena, funkcije in podpisa zastopnika neposrednih ali posrednih porabnikov sredstev organa. V drugi točki izreka je organ odločil, da bo o stroških postopka izdan poseben sklep. V obrazložitvi odločbe je organ povzel zahtevo prosilca in navedel, da je prosilca pozval k plačilu vnaprejšnjega pologa. Ker je prosilec v določenem roku vnaprejšnji polog plačal, je organ nadaljeval s postopanjem o zahtevi. Organ je nadalje ugotovil, da so v skladu s Pravilnikom o namenski in gospodami porabi sredstev ŠOS in njenih organizacijskih oblik neposredni porabniki sredstev ŠOS, ki so oddali letno poročilo v letu 2017, naslednje pravne osebe:

 1.             Študentska organizacija Slovenije;
 2. Študentska organizacija Univerze v Ljubljani;
 3. Študentska organizacija Univerze v Mariboru;
 4. Študentska organizacija Univerze na Primorskem;
 5.             Zveza Študentskih klubov Slovenije;
 6. Študentski klub Kamnik;
 7. Klub študentov občine Piran;
 8. Klub študentov Kranj;
 9. Klub škofjeloških študentov;
 10.  Klub izolskih študentov in dijakov
 11. Klub goriških študentov;
 12. Klub študentov občine Koper;
 13. Klub študentov Sežana;
 14. Klub radovljiških študentov;
 15. Društvo novomeških študentov;
 16. Klub jeseniških študentov;
 17. Klub študentov Dravinjske doline;
 18. Klub idrijskih študentov;
 19. Klub tolminskih študentov;
 20. Klub ajdovskih študentov in dijakov;
 21. Klub vrhniških študentov;
 22. Klub zasavskih študentov;
 23. Šaleški študentski klub;
 24. Društvo študentov Brežice;
 25. Klub belokranjskih študentov;
 26. Notranjski študentski klub;
 27. Klub ptujskih študentov;
 28. Klub litijskih in šmarskih študentov;
 29. Klub koroških študentov;
 30. Klub kočevskih študentov;
 31. Klub študentov občin Postojna in Pivka;
 32. Študentski klub GROŠ;
 33. Klub študentov občine Trebnje;
 34. Ribniški študentski klub;
 35. Študentski klub Žalec
 36. Klub študentov Ilirska Bistrica;
 37. Klub logaških študentov;
 38. Klub posavskih študentov;
 39. Klub tržiških študentov;
 40. Klub študentov Slovenska Bistrica;
 41.  Klub študentska organizacija Hrastnik;
 42. Klub prekmurskih študentov;
 43. Klub študentov šmarske regije in Obsotelja;
 44. Prleški študentski klub;
 45. Študentski« klub mladih Šentjur;
 46. Klub študentov Lendava;
 47. Klub zgornjesavinjskih študentov;
 48. Klub mariborskih študentov;
 49. Klub trboveljskih študentov;
 50. Laški akademski klub;
 51. Študentski klub Slovenskih goric;
 52. Klub ormoških študentov;
 53. Klub študentov občine Celje;
 54. Študentski klub Sevnica
 55. Študentsko – mladinski klub Klinka;
 56. Klub študentov Ruš, Selnice in Lovrenca.

Organ je navedel, da so Letna poročila posrednih porabnikov sredstev Študentske organizacije Slovenije vključena kot priloge k letnim poročilom neposrednih porabnikov sredstev ŠOS. Organ je s sklicevanjem na 7. člen ZDIJZ, ki ureja delni dostop in v skladu s 3. točko prvega odstavka 6. člena ZDIJZ, ob upoštevanju Uredbe (EU)2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; v nadaljevanju: Splošna uredba) in ZVOP-1, odločil, da se prekrijejo osebni podatki oseb (osebno ime, e-poštni naslov, telefonsko številko in druge podatke, iz katerih je možno individualizirati osebo), ki so navedene v letnih poročilih, razen osebnega imena, funkcije in podpisa zastopnikov neposrednih in posrednih porabnikov sredstev ŠOS. Ker je prosilec zahteval, da se mu informacije posredujejo na elektronski naslov, velikost datoteke pa presega možnost pošiljanja po elektronski pošti, je organ prosilcu omogočil dostop do dokumentacije v elektronski obliki na USB ključku. Izrek o stroških pa temelji na četrtem odstavku 118. člena ZUP.

 

Zoper zgoraj navedeno odločbo je prosilec vložil pritožbo z dne 12. 12. 2018, v kateri se ne strinja z odločitvijo organa, da so v dokumentih varovani osebni podatki. Prosilec je navedel, da ugotavlja, da je organ zatemnil tudi podatke, ki zaradi narave delovanja študentskih organizacij lokalnih skupnosti (v nadaljevanju ŠOLS) in študentskih organizacij univerz (v nadaljevanju ŠOU), ne bi smeli biti zatemnjeni. Prosilec je ob tem še poudaril, da organ očitno meni, da podatek o statusu odgovorne osebe, ki vodi ŠOLS ali ŠOU, spada med občutljive osebne podatke. Meni, da na podlagi razkritja statusa (študent, dijak, zaposlen itn.) ni možno identificirati posameznika. Hkrati tudi meni, da je ta podatek nujen za razumevanje, kdo vodi ključne upravne strukture študentskega organiziranja in se pri tem sklicuje na test interesa javnosti po drugem odstavku 6. člena ZDIJZ, kot podlago za razkritje osebnih podatkov. Prosilec je navedel, da zaradi manka nadzora in transparentnosti znotraj študentskega organiziranja obstaja določeno tveganje, da v organizacijskih oblikah, ki so sicer zakonsko namenjene izključno študentski populaciji, vodstvene položaje prevzamejo ljudje, ki niso več študenti. Zaradi navedenega prosilec meni, da je z vidika javnega nadzora nad ustreznostjo izvajanja ZSkuS nujno razkriti status ogovornih oseb posameznih organizacijskih enot organa. Hkrati meni tudi, da zatemnjene informacije ne predstavljajo osebnih podatkov, saj z njimi ni mogoče identificirati posamezne osebe.

 

Organ je pritožbo odstopil v reševanje IP, z dopisom št. ŠOS-2018-108-IJZ z dne 21. 12. 2018, v katerem je ugotovil, da je pritožba dovoljena, pravočasna in vložena s strani upravičene osebe.

 

Pritožba je utemeljena.

 

IP primarno poudarja, da je kot organ druge stopnje v skladu z 247. členom ZUP dolžan preizkusiti odločitev v delu, v katerem jo prosilec izpodbija. Prvostopenjsko odločitev preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon.

 

IP ugotavlja, da je organ z izpodbijano odločbo odločil, da se prosilcu omogoči delni dostop na način, da se prekrijejo osebni podatki, razen osebnega imena, funkcije in podpisa zastopnika neposrednih ali posrednih porabnikov sredstev organa, pri čemer se niti v izreku niti v obrazložitvi odločbe ni opredelil do zahtevanih informacij na način, da bi bilo mogoče ugotoviti, kateri konkretni dokumenti so bili predmet presoje. Organ je torej zahtevi prosilca delno ugodil, sklicujoč se na izjemo osebnih podatkov, kar pomeni, da iz izreka izpodbijane odločbe ni razvidno, o katerih dokumentih je organ odločil in v katerem delu je dostop delno zavrnil. Takšen izrek, kot ga vsebuje izpodbijana odločba, ne zadosti določbi 213. členu ZUP, ki določa, da mora biti v izreku odločeno o predmetu postopka in o vseh zahtevkih strank.

 

IP nadalje ugotavlja, da je pomanjkljiva tudi obrazložite izpodbijane odločbe, ki zgolj našteva neposredne porabnike sredstev organa, ki so oddali letno poročilo v letu 2017, brez da bi se organ opredelil do samih zahtevanih dokumentih. Prav tako je organ glede zahtevanih letnih poročil posrednih porabnikov zgolj navedel, da so vključena kot priloge k letnim poročilom neposrednih porabnikov sredstev organa, ne da bi se sploh opredelil do dokumentov. Dejansko iz izpodbijane odločbe ni razvidno, kateri dokumenti so bili predmet presoje. Prav tako je odločba pomanjkljiva in ne obrazložena glede zatrjevane izjeme osebnih podatkov. Na ta način obrazložitev ostaja zgolj na deklaratorni ravni in ne omogoča preizkusa. Omenjena kršitev predstavlja bistveno kršitev postopka po 7. tč. 2. odst. 237. člena ZUP.

 

Ker je IP kot drugostopenjski organ, enako kot organ prve stopnje, dolžan spoštovati temeljna načela upravnega postopka, je dolžan upoštevati tudi načelo ekonomičnosti postopka iz 14. člena ZUP. Postopek je torej treba voditi hitro, kar pomeni s čim manjšo zamudo za stranke in druge udeležence v postopku, vendar tako, da se preskrbi vse, kar je potrebno, da se lahko ugotovi dejansko stanje, zavarujejo pravice in pravne koristi stranke ter izda zakonita in pravilna odločba. IP je ocenil, da bo pomanjkljivosti postopka na prvi stopnji hitreje in bolj ekonomično odpravil sam organ prve stopnje, ki podrobno pozna vsa relevantna dejstva v zvezi z zahtevano dokumentacijo.

 

V ponovljenem postopku bo moral organ izvesti ugotovitveni postopek, v katerem bo moral najprej opredeliti dokumente, ki so predmet zahteve, in sicer na način »popisa« vseh dokumentov oz. se opredeliti do vsakega izmed teh dokumentov posebej, da bo jasno razvidno, kateri dokumenti so predmet presoje, skupaj z vsemi morebitnimi prilogami. Organ je namreč zahtevane dokumente odstopil IP, pri tem pa na poziv IP, da izloči zgolj zahtevana »letna poročila«, saj so le ta predmet presoje IP, navedel, da »pri 4.169 straneh zahtevane dokumentacije dopušča možnost, da se je vmes znašel še kakšen papir, ki tja ne sodi in ga enostavno ni potrebno upoštevati« ter »IP primeroma navaja projektne načrte, za kar organ posebej opozarja, da so projektni načrti lahko sestavni del letnega poročila, zato sodijo v dokumentacijo, ki je bila prosilcu posredovana«. Vse navedeno jasno izkazuje, da gre za večji obseg informacij, do katere se bo moral organ opredeliti na način, da bo mogoče ugotoviti, tako s strani prosilca, kakor tudi organa druge stopnje (v primeru pritožbe), o katerih dokumentih je organ odločal, česar, kot ugotovljeno, obravnavana izpodbijana odločba ne omogoča.

 

Nadalje bo moral organ ugotoviti, ali zahtevane informacije vsebujejo katero od izjem po določbah 5.a in prvega odstavka 6. člena ZDIJZ ter natančno in določno opredeliti, v katerem delu se posamezni dokument prekrije (npr. v letnem poročilu .., na strani..., itd. se prekrije… ), na podlagi katere izjeme in jo tudi utemeljiti. Na podlagi tako izvedenega ugotovitvenega postopka bo organ lahko določno opredelil izrek odločbe. V izreku odločbe morajo biti namreč jasno navedeni posamezni dokumenti, ki so predmet presoje, kar iz izpodbijane odločbe ne izhaja, in navedba, v katerem delu se dostop zavrne oziroma se prekrijejo informacije, ki predstavljajo izjemo od prostega dostopa po ZDIJZ.

 

Na podlagi vsega navedenega IP zaključuje, da je pritožba utemeljena, ker je v postopku prišlo od bistvenih kršitev pravil postopka, obrazložitev izpodbijane odločbe pa je pomanjkljiva, zaradi česar se je ne da preizkusiti (7. točka drugega odstavka 237. člena ZUP). IP je zato pritožbi ugodil in na podlagi tretjega odstavka 251. člena ZUP izpodbijano odločbo v zavrnilnem delu odpravil ter zadevo v tem delu vrnil organu prve stopnje v ponovno odločanje. Organ mora o zadevi odločiti najpozneje v roku 30 (tridesetih) dneh od prejema te odločbe.

 

Ta odločba je v skladu s 30. tč. 28. čl. Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106/2010 - uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami) oproščena plačila upravne takse.

 

Posebni stroški v tem postopku niso nastali.

 

 

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba niti upravni spor.

 

 

 

Postopek vodila:

Alenka Žaucer, univ. dipl. prav.

samostojna svetovalka Pooblaščenca 

 

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,