Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

FOIA Decisions

+ -
Date: 28.02.2019
Title: prosilec - Policija
Number: 090-283/2018
Category: Kršitev postopka
Status: Returned to readjudication (on a case)


POVZETEK:

Organ je zahtevo prosilca zavrgel, saj je prosilec to zahtevo že vložil in postopek še ni pravnomočno zaključen. Prosilec se je zoper sklep organa pritožil. IP je v pritožbenem postopku ugotovil, da prosilec ni vložil iste zahteve, kot jo je organ že obravnaval, temveč je vložil zahtevo, s katero je zahteval druge dokumente. IP zato ni sledil organu, da gre za isto upravno zadevo, o kateri se že vodi upravni postopek, saj je šlo za novo zahtevo prosilca, s katero je od organa zahteval druge dokumente, kot s predhodno vloženo zahtevo, torej gre za nov upravni postopek in ne za upravni postopek, ki naj bi ga organ že vodil in o katerem še ni pravnomočno odločeno. IP je sklep organa odpravil in zadevo vrnil organu v ponovno odločanje.

 

ODLOČBA:

 

Številka: 090-283/2018/2

Datum:  28. 2. 2019


Informacijski pooblaščenec po namestnici informacijske pooblaščenke Kristini Kotnik Šumah (po pooblastilu za odločanje 100-17/2006/161 z dne 25. 5. 2018), v nadaljevanju IP, izdaja na podlagi tretjega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZDIJZ), 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, številka 113/2005 in 51/2007 – ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP) in tretjega odstavka 251. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, številka 24/2006 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZUP), o pritožbi … (v nadaljevanju prosilec) z dne 19. 11. 2018, zoper sklep Ministrstva za notranje zadeve, Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana (v nadaljevanju organ), št. 090-127/2018/9 (26-03) z dne 15. 11. 2018, v zadevi dostopa do informacij javnega značaja, naslednjo

 

 

O D L O Č B O:

 

 1. Pritožbi prosilca z dne 19. 11. 2018 zoper sklep Ministrstva za notranje zadeve, Policije, št. 090-127/2018/9 (26-03) z dne 15. 11. 2018 se ugodi in se izpodbijani sklep odpravi ter se zadeva vrne organu prve stopnje v ponovno odločanje. Organ prve stopnje mora o zadevi odločiti najpozneje v 30 dneh od prejema te odločbe.
 1. Zahteva prosilca za povračilo stroškov se zavrne.
 1. V tem postopku posebni stroški niso nastali.

 

 

O b r a z l o ž i t e v :

 

 

Prosilec je dne 9. 11. 2018 na organ naslovil zahtevo za vpogled in fotokopije dokumentacije, ki izkazuje:

 1. potrebo, pravne podlage, dopise znotraj organa in komunikacije z drugimi državnimi institucijami ali državljani RS, ki so razlog za nastanek dopisa UOK MNZ št. 090-127/2018/2(26-03) z dne 8. 10. 2018 in vse podatke o organu, lokaciji nastanka dopisa in avtorju dopisa,
 2. potrebo, pravne podlage, dopise znotraj organa in komunikacije z drugimi državnimi institucijami ali državljani RS, ki so razlog za nastanek dopisa UOK MNZ št. 090-184/2018/2(1501-13) z dne 12. 10. 2018 in vse podatke o organu, lokaciji nastanka dopisa in avtorju dopisa,
 3. vse podatke iz evidence zaposlenih, ki izkazujejo podlago in resničnost odgovora iz tč. 2:
 1. spisek redno in začasno zaposlenih, spisek o premestitvah, odpuščenih uslužbencih na MNZ in delovno mesto, ki ga zasedajo po in pred premestitvijo,
 2. spisek vseh oseb, ki so obiskovali katerokoli policijsko šolo in kadetsko šolo za miličnike in se zaposlili na MNZ,
 3. spisek vseh oseb, zaposlenih uslužbencev MNZ, ki so redno in izredno obiskovali fakulteto za varnostne vede v Mariboru in so ali so se zaposlili na MNZ,
 4. spisek vseh zaposlenih na MNZ, ki so redno in med službovanjem na MNZ v Ljubljani ali drugem kraju obiskovali fakulteto za varnostne vede v Mariboru,
 5. vse podatke o stroških študija in plačniku storitev za uslužbence MNZ in ostale, ki so se financirale iz proračuna,
 6. vse podatke o plačniku in stroških prevoza za uslužbence MNZ iz Ljubljane ali drugega kraja, nastalih zaradi obiskovanja na FVV Maribor ali katerikoli drugi izobraževalni ustanovi v RS.

 

Organ je dne 15. 11. 2018 izdal sklep št. 090-127/2018/9 (26-03) s katerim je zahtevo prosilca zavrgel. Organ je pojasnil, da je prosilec dne 9. 11. 2018 podal zahtevo, glede katere je organ ugotovil, da je prosilec zahtevo že vložil dne 18. 9. 2018 in se pri organu vodi pod opr. št. 090-127/2018, glede katere je organ odločil z odločbo št. 090-127/2018/7 (26-03) z dne 5. 11. 2018, ki je bila prosilcu vročena 7. 11. 2018. Glede na navedeno je organ na podlagi 4. točke prvega odstavka 129. člena ZUP zahtevo zavrgel, saj se o isti upravni zadevi (zahtevi prosilca) že vodi postopek, o katerem še ni pravnomočno odločeno.

 

Zoper navedeni sklep (in zoper odločbo št. 090-127/2018/7 z dne 5. 11. 2018) je prosilec vložil pritožbo, v kateri je navedel, da je organ ustvaril dva nova dokumenta UOK MNZ 090-127/2018/2 z dne 8. 10. 2018 in UOK MNZ št. 090-184/2018/2 z dne 12. 10. 2018, z namenom zavajanja in prikrivanja materialne resnice v zvezi z zaposlenimi delavci v MNZ. Prosilec je zato, zaradi neresničnih navedb, dne 9. 11. 2018 dodatno zaprosil za vpogled in fotokopije listin, ki izkazujejo verodostojnost izreka in obrazložitve organa navedenih v vseh točkah. Organ je vlogo prosilca zavrgel. Iz navedenega izhaja, da organ ščiti storilce in ustvarja nove dokumente, prireja poročila in prikriva bistvene podatke namerno in da prosilec v vseh zavrnjenih prošnjah vpogleda in pridobivanja dokumentov v vseh postopkovnih dejanjih prekrškov in kaznivih dejanj uradnih oseb, o katerih so bili policija in tožilstvo obveščeni, ni bil stranka v postopkih. Prosilec se na podlagi zahtev za dostop do informacij javnega značaja nikoli ni seznanil z nobenimi dokumenti, ki se nanašajo na opustitev ovadb organov pregona in so bistvenega pomena za zagotavljanje sodnega varstva in ni bila dana možnost odprave posledic njihovih nezakonitih in protipravnih ravnanj in kršitev. Prosilec je v pritožbenem postopku prijavil tudi stroške postopka za pritožbo in materialne stroške in vročanje.

 

Po prejemu pritožbe, jo je organ odstopil IP z dopisom št. 090-127/2018/11 (26-03) z dne 11. 12. 2018.

 

Pritožba je utemeljena.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da je kot organ druge stopnje v skladu z 247. členom ZUP dolžan preizkusiti odločbo v delu, v katerem jo pritožnik oziroma prosilec izpodbija. Odločbo (sklep) preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon.

 

Informacija javnega značaja je po določbi prvega odstavka 4. člena ZDIJZ informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva (v nadaljevanju dokument), ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom ali pridobil od drugih oseb. Iz navedene definicije so razvidni trije osnovni pogoji, ki morajo biti kumulativno izpolnjeni, da lahko govorimo o obstoju informacije javnega značaja, in sicer:

1. informacija mora izvirati iz delovnega področja organa;

2. organ mora z njo razpolagati;

3. nahajati se mora v materializirani obliki.

 

Ob pregledu zahteve prosilca IP ugotavlja, da je med strankama sporno, ali je prosilec z zahtevo z dne 9. 11. 2018 zahteval iste dokumente kot z zahtevo z dne 18. 9. 2018.

 

IP je ob pregledu obeh zahtev ugotovil, da zahtevi prosilca nista isti, ter da prosilec z zahtevo z dne 9. 11. 2018 ni znova zahteval dokumentov, ki jih je zahteval že v zahtevi z dne 18. 9. 2018, temveč je zahteval druge dokumente. Nekateri od teh drugih dokumentov so sicer nastali v postopku dostopa do informacij javnega značaja v zvezi z reševanjem zahteve prosilca z dne 18. 9. 2018, vendar ne gre za dokumente, ki bi jih prosilec z zahtevo z dne 18. 9. 2018 zahteval. Prosilec je namreč z zahtevo z dne 18. 9. 2018 od organa zahteval vpogled in fotokopije dokumentacije v zadevah:

 1. od PP 23. 8. 2018 odstopljene prijave na MI, Inšpektorat za ceste z vsemi prilogami v zadevi z dne 21. 8. 2018 na …,
 2. dokumentacijo o usposobljenosti, strokovnem izpitu, izobrazbi itn., ki dokazuje izpolnjevanje pogojev …,
 3. nalog in zapisnik v zvezi z opravljanjem neznanih policijskih postopkov na dan 21. 8. 2018 …,
 4. vso dokumentacijo v zadevi opazovanja in posegov na nepremičnini … ženske osebe ter o lastniku avtomobila s konkretno registrsko številko, stoječega na javni cesti pred znakom stop dne 11. 9. 2018 med 9.15 in 10. uro,
 5. vso dokumentacijo o tajnih akcijah in postopkih policije kot navaja sama policija na dan 10. 7. 2009 na …, ko je na pot odvrgla nevaren predmet, napotena patrulja vztrajno spraševala (in iskala) kaj je osumljenec držal v roki in je kom. policije PP Šiška sprožil kazenski postopek –…,
 6. vso dokumentacijo v zadevi najdenega odvrženega nevarnega predmeta in v zvezi s tem podane prijave na PP Šiška in PP Center,
 7. dokumentacijo o času in kraju zaposlitve, premestitve znotraj policije ali ev. prenehanju zaposlitve, sklepi itn. o usposobljenosti, strokovnem izpitu, izobrazbi itn., ki dokazujejo izpolnjevanje pogojem pom. komandirja za …,
 8. nalog in zapisnik v zvezi z opravljanjem policijskih nalog in postopkov na dan 16. 7. 2014 med 22. in 23. uro na …(zabava in krohot),
 9. dokumentacijo o času in kraju zaposlitve, premestitvah, vzroku prenehanja zaposlitve, sklepi itn. o usposobljenosti, strokovnem izpitu itn., ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev za policista …

medtem ko je iz zahteve prosilca z dne 9. 11. 2018 (citirana v uvodu obrazložitve te odločbe) že na prvi pogled očitno, da je zahteval povsem druge dokumente.

 

Posledično ni mogoče slediti organu, da gre za isto upravno zadevo, o kateri se že vodi upravni postopek, saj gre za novo zahtevo prosilca, s katero je od organa zahteval druge dokumente, kot z zahtevo z dne 18. 9. 2018, torej gre za nov upravni postopek in ne za upravni postopek, ki naj bi ga organ že vodil in o katerem še ni pravnomočno odločeno.

 

Glede na navedeno IP ugotavlja, da je organ z izpodbijanim sklepom neupravičeno zavrgel vlogo prosilca kot vlogo, o kateri naj bi že odločil, posledično pa se v izpodbijanem sklepu ni opredelil do tega, ali z zahtevanimi dokumenti razpolaga, kot tudi ne do tega, ali gre za prosto dostopne informacije javnega značaja oz. ali so v dokumentih vsebovani podatki, ki jih 5.a člen in prvi odstavek 6. člena ZDIJZ opredeljujeta kot izjeme od prostega dostopa.

 

Ker je organ zmotno ugotovil dejansko stanje, posledično pa napačno uporabil materialno pravo,  je IP, na podlagi tretjega odstavka 251. člena ZUP, izpodbijani sklep odpravil in zadevo vrnil organu v ponovno odločanje, kot izhaja iz tč. 1 izreka te odločbe. Glede na naravo ugotovljene kršitve in izhajajoč iz dejstva, da organ zahteve prosilca z dne 9. 11. 2018, sploh ni meritorno obravnaval, bo v konkretnem primeru pomanjkljivosti postopka na prvi stopnji hitreje in bolj ekonomično odpravil organ prve stopnje.

 

Organ mora o zahtevi prosilca z dne 9. 11. 2018 odločiti  najpozneje  v roku 30 (tridesetih) dneh od prejema te odločbe. V ponovljenem postopku mora organ popolno ugotoviti dejansko stanje in ugotoviti, ali razpolaga z dokumenti, ki so predmet zahteve prosilca. V primeru, da z dokumenti razpolaga, mora organ v nadaljevanju ugotoviti, ali zahtevani dokumenti predstavljajo prosto dostopne informacije javnega značaja oz. ali so izpolnjeni pogoji za obstoj posameznih izjem od prostega dostopa (ki jih določa 5.a člen in prvi odstavek 6. člena ZDIJZ). V primeru, da bodo izpolnjeni pogoji za zavrnitev zahteve, se mora organ opredeliti tudi do možnosti uporabe instituta delnega dostopa iz 7. člena ZDIJZ.

 

IP je glede priglašenih stroškov prosilca v pritožbenem postopku ugotovil, da je zahteva neutemeljena. V skladu s prvim odstavkom 113. člena ZUP gredo stroški, ki nastanejo organu ali stranki med postopkom ali zaradi postopka (potni stroški uradnih oseb, izdatki za priče, izvedence, tolmače, ogled, pravno zastopanje, oglase, prihod, izgubo dohodka, strokovno pomoč, odškodnina za škodo, ki nastane pri ogledu ipd.), v breme tistega, na katerega zahtevo se je postopek začel. Postopek dostopa do informacij javnega značaja in nadalje pritožbeni postopek se je začel na zahtevo prosilca, torej je slednji dolžan svoje stroške kriti sam, zato je IP odločil, kot izhaja iz 2. točke izreka te odločbe.

 

Posebni stroški v tem postopku niso nastali. Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010 – UPB5) oproščena plačila upravne takse.

 

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba niti upravni spor.

 

 

 

Postopek vodila:

mag. Vanja Zrimšek, univ. dipl. prav.,

svetovalka Informacijskega pooblaščenca

 

 

 

Informacijski pooblaščenec:

mag. Kristina Kotnik Šumah, univ. dipl. prav.,

namestnica informacijske pooblaščenke