Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

FOIA Decisions

+ -
Date: 06.01.2020
Title: prosilec - Krajevna skupnosti Spodnja Polskava
Number: 090-243/2019
Category: Ali dokument obstaja?, Kršitev materialnega prava
Status: Sustained in part


POVZETEK:

Prosilka je na organ naslovila zahtevo, vezano na odstranitev grmičevja na točno določeni lokaciji. Organ je o zahtevi prosilke odločil z odločbo in ji delno ugodil. IP je v pritožbenem postopku ugotovil, da je organ odločal o dokumentu, ki ni bil predmet zahteve prosilke oz. iz njega ne izhajajo zahtevane informacije. Prav tako je IP ugotovil, da organ razpolaga z dokumenti, ki v določenem delu ustrezajo zahtevi prosilke.  IP je tako, na podlagi 1. odstavka 252. člena ZUP, odločbo organa delno odpravil ter sam rešil zadevo.

 

ODLOČBA:

 

Številka: 090-243/2019/10

Datum: 6. 1. 2020

 

Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik, v nad. IP, na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05 in 51/07-ZUstS-A, v nad. ZInfP), 3. in 4. odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 – UPB, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15; v nad. ZDIJZ) ter 1. odstavka 252. člena in 3. odstavka 248. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – UPB, 105/06–ZUS-1, 126/07-ZUP-E, 65/08-ZUP-F in 8/10-ZUP-G in 82/13-ZUP-H; v nad. ZUP), o pritožbi …. (v nad. prosilka), z dne 22. 10. 2019, zoper odločbo Krajevne skupnosti Spodnja Polskava, Spodnja Polskava 270, 3221 Pragersko (v nad. organ), št. 38/2019 z dne 4. 10. 2019, v zadevi dostopa do informacij javnega značaja, izdaja naslednjo

 

 

O D L O Č B O

 

 1. Pritožbi prosilke z dne 22. 10. 2019 zoper odločbo Krajevne skupnosti Spodnja Polskava, št. 38/2019 z dne 4. 10. 2019, se delno ugodi in se izpodbijana odločba delno odpravi ter se odloči: Organ je dolžan prosilki v roku 31 dni od vročitve te odločbe, v obliki fotokopije, posredovati:

  • Zapisnik 2. Seje sveta KS Sp. Polskava v letu 2018 z dne 23. 1. 2018 na način, da bo iz njega razvidna peta alineja točke 4.4. (sklep št. 7);
  • Specifikacijo po delih iz računa št. 18-0004 (priloga k računu št. 18-0004 z dne 6. 7. 2018) na način, da bo iz njega razvidna prva in druga alineja.

 1. V preostalem delu se pritožba prosilke zavrne.
 1. V postopku reševanja te pritožbe niso nastali posebni stroški.

 

 

OBRAZLOŽITEV:

 

 

Prosilka je na organ dne 28. 6. 2019 vložila zahtevo za posredovanje informacij javnega značaja (v obliki fotokopij), in sicer:

 1. Informacijo o pričetku postopka o odstranitvi zaraščenosti in ureditev preglednosti po naročilnici št. 11/2018 z dne 28. 5. 2018;
 2. Informacijo o višini nastalih stroškov naročenega posega po naročilnici št. 11/2018 z dne 28. 5. 2018;
 3. Informacijo o podlagi (pritožba krajanov, krajevne skupnosti, odbora za preventivo, ukrepa inšpekcijskih služb, itd.) za pričetek postopka urejanja preglednosti pred hišo št. …., Sp. Polskava;
 4. Zapisnik seje, kjer se je prejel sklep o odstranitvi zelenice pred hišo št. …., Sp. Polskava;
 5. Obvestilo, s katerim je izvajalec del obvestil organ, da je …., poslal pisni predlog za odpravo posledic, ki so nastale pri izvedbi del po naročilnici št. 11/2018 z dne 28. 5. 2018.

 

Organ je o zahtevi prosilke odločil z odločbo št. 38/2019 z dne 4. 10. 2019, s katero je zahtevi delno ugodil in prosilki posredoval ponudbo geodetskega podjetja Geofoto št. 158-2018, s prekritimi hišnimi številkami. V obrazložitvi izpodbijane odločbe je organ navedel, da je bila prosilka, po njenih ustnih navedbah, v sporu glede nepremičnine, ki je predmet tega postopka.

 

Zoper odločbo organa je prosilka dne 22. 10. 2019 vložila pritožbo, v kateri navaja, da organ ni odločal o njeni zahtevi z dne 28. 6. 2019 oz. o dokumentih/informacijah, ki so predmet njene zahteve. Posredovani dokument (ponudba geodetskega podjetja Geofoto št. 158-2018) namreč ni predmet njene zahteve oz. iz njega ne izhajajo zahtevane informacije. Prav tako so neresnične navedbe organa, da je prosilka v sporu glede dotične nepremičnine, saj ni oz. ni bila nikoli lastnica nobene nepremičnine na Sp. Polskavi, niti ni bila nikoli z nikomer v sporu. 

 

IP je dne 6. 11. 2019 prejel dopis organa št. 46/2019 z dne 28. 10. 2019, s katerim mu je ta, na podlagi 245. člena ZUP, odstopil pritožbo, kot dovoljeno, pravočasno in vloženo s strani upravičene osebe.

 

Na podlagi poziva IP št. 090-243/2019/2 z dne 8. 11. 2019 je organ IP posredoval dopis št. 47/2019 z dne 14. 11. 2019, v katerem je navedel sledeče:

 1. Na seji sveta z dne 23. 1. 2018 je bilo soglasno sprejeto, da se odstrani grmičevje;
 2. Račun za opravljeno delo je bil izdan skupaj z ostalimi deli, ki so bila opravljena v tistem času;
 3. Podlaga za začetek izvedenih del je bila ta, da so se krajani večkrat ustno pritožili nad zaraščenostjo, prav tako so otroci hodili po cestišču, zato je organ, kot upravitelj lokalnih cest, moral poskrbeti za varnost udeležencev v cestnem prometu. Kot izhaja iz zemljiške knjige, je lastnik parcele, kjer se je poseg opravil, že pokojni, zato o posegu niso nikogar obveščali;
 4. Zapisnik z dne 23. 1. 2018 je priloga dopisa;
 5. Izvajalec del ni bil dolžan nikogar obveščati o opravljenih delih, v konkretnem primeru pa to tudi ne bi bilo mogoče, saj, kot že navedeno, ni bilo živih lastnikov. Naročilnico je izvajalec prejel s strani organa.

Dopisu je organ priložil tudi fotokopijo dokumentacije, ki se nanaša na odstranitev zaraščenosti/grmičevja pred hišo št. …, Sp. Polskava. Z drugimi dokumenti organ ne razpolaga. Dodatno je organ navedel, da prosilka v konkretnem primeru nima pravnega interesa.

 

Na podlagi dodatnega poziva IP št. 090-243/2019/4 z dne 22. 11. 2019 je organ IP dne 2. 12. 2019 posredoval še prilogo k računu št. 18-0004 z dne 6. 7. 2018 - specifikacijo po delih iz računa št. 18-0004 in naročilnico št. 11/2018 z dne 28. 5. 2018. Glede zahteve IP po opredelitvi organa, v kateri del zahteve prosilke sodi prosilki posredovana ponudba geodetskega podjetja Geofoto št. 158-2018 je organ navedel, da je bil prosilkini sestri, ki skupaj nastopata v zadevi, predmetni dokument že posredovan – v tistem delu, ki se nanaša na njiju. 

 

Pritožba je delno utemeljena.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da je kot organ druge stopnje, v skladu z 247. členom ZUP, dolžan preizkusiti odločbo v delu, v katerem jo pritožnik oz. prosilec izpodbija. Odločbo preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon.

 

IP ugotavlja, da v obravnavanem primeru ni sporno, da je organ zavezanec po ZDIJZ.

 

Pritožba prosilke se nanaša na to, da prejeti dokument (ponudba geodetskega podjetja Geofoto št. 158-2018) ni predmet njene zahteve oz. iz dokumenta ne izhajajo zahtevane informacije.

 

IP je po preučitvi zahteve prosilke z dne 28. 6. 2019 in dokumenta, ki ga je organ posredoval prosilki (ponudba geodetskega podjetja Geofoto št. 158-2018) ugotovil, da so pritožbene navedbe prosilke, da posredovani dokument ni predmet njene zahteve oz. da iz njega ne izhaja nobena od zahtevanih informacij, utemeljene. Organ je tako napačno ocenil, kaj je predmet zahteve prosilke in posledično odločal o dokumentu, ki ni predmet njene zahteve oz. iz katerega ne izhajajo zahtevane informacije. Prav tako organu v pritožbenem postopku ni uspelo pojasniti/izkazati, v kateri del zahteve prosilke sodi predmetni/posredovani dokument – organ navaja le, da v zadevi prosilka nastopa skupaj s sestro, kateri pa je bil predmetni dokument že posredovan.

 

V pritožbenem postopku je IP ugotovil, da organ razpolaga z dokumenti, ki ustrezajo zahtevi prosilke pod 1., 2. in 4. točko oz. iz katerih izhajajo zahtevane informacije, in sicer gre za specifikacijo po delih iz računa št. 18-0004 (priloga k računu št. 18-0004 z dne 6. 7. 2018) in zapisnik 2. Seje sveta KS Sp. Polskava v letu 2018 z dne 23. 1. 2018. Da navedena dokumenta ustrezata zahtevi prosilke oz. da vsebujeta informacije, ki so predmet zahteve prosilke pod 1., 2. in 4. točko, je v pritožbenem postopku ocenil tudi organ, kar izhaja iz njegovih dopisov.

 

Izhajajoč iz ugotovljenega dejanskega stanja izhaja, da je prvostopenjski organ napravil napačen sklep glede dejanskega stanja in napačno uporabil materialno pravo. Organ je namreč narobe ocenil, kaj je predmet zahteve prosilke in ji posredoval dokument, ki ga prosilka ni zahtevala oz. iz katerega ne izhajajo zahtevane informacije, pri čemer je IP v pritožbenem postopku ugotovil, da organ razpolaga z dokumenti, ki ustrezajo zahtevi prosilke oz. iz katerih izhajajo zahtevane informacije.

 

IP je pritožbi prosilke tako delno ugodil in na podlagi 1. odstavka 252. člena ZUP odločbo organa delno odpravil ter sam rešil zadevo, kot bo pojasnjeno v nadaljevanju.

 

Kot že navedeno, je prosilka zahtevala sledeče podatke/informacije:

 1. Informacija o pričetku postopka o odstranitvi zaraščenosti in ureditvi preglednosti po naročilnici št. 11/2018 z dne 28. 5. 2018;
 2. Informacija o višini nastalih stroškov naročenega posega po naročilnici št. 11/2018 z dne 28. 5. 2018;
 3. Informacija o podlagi (pritožba krajanov, krajevne skupnosti, odbora za preventivo, ukrepa inšpekcijskih služb, itd.) za pričetek postopka urejanja preglednosti pred hišo št. …, Sp. Polskava;
 4. Zapisnik seje, kjer se je prejel sklep o odstranitvi zelenice pred hišo št. …, Sp. Polskava;
 5. Obvestilo, s katerim je izvajalec del obvestil organ, da je …., poslal pisni predlog za odpravo posledic, ki so nastale pri izvedbi del po naročilnici št. 11/2018 z dne 28. 5. 2018.

 

V pritožbenem postopku je IP, pri pregledu posredovane/prejete dokumentacije, ugotovil, da organ razpolaga z informacijami, ki ustrezajo zahtevi prosilke pod 1., 2. in 4. točko, in sicer:

 • Peta alineja točke 4.4. (sklep št. 7) zapisnika 2. Seje sveta KS Sp. Polskava v letu 2018, z dne 23. 1. 2018 ustreza zahtevi prosilke pod 1. in 4. točko;
 • Prva in druga alineja specifikacije o delih iz računa št. 18-0004 ustrezata zahtevi prosilke pod 2. točko.

 

Zahteva prosilke pod 1. in 4. točko

 

IP je v pritožbenem postopku, pri pregledu zapisnika 2. Seje sveta KS Sp. Polskava v letu 2018 z dne 23. 1. 2018, ugotovil, da peta alineja točke 4.4. (sklep št. 7) predmetnega zapisnika ustreza zahtevi prosilke pod 4. točko.  V dopisu z dne 14. 11. 2019 je organ nadalje pojasnil, da je bilo na seji sveta KS z dne 23. 1. 2018 soglasno sprejeto, da se odstrani grmičevje pred hišo št. …, Sp. Polskava, kar predstavlja pričetek postopka odstranitve zaraščenosti na dotični lokaciji. Navedeno pomeni, da peta alineja točke 4.4. (sklep št. 7) zapisnika 2. Seje sveta KS Sp. Polskava v letu 2018 z dne 23. 1. 2018 predstavlja/vsebuje informacijo, ki ustreza zahtevi prosilke tudi pod 1. točko. Z drugimi dokumenti organ ne razpolaga.

 

Glede na to, da se zahteva prosilke pod 1. in 4. točko nanaša izključno na informacijo o odstranitvi zaraščenosti/zelenice in ureditvi preglednosti pred hišo št. …, Sp. Polskava, te informacije pa izhajajo le iz pete alineje točke 4.4. (sklep št. 7) zapisnika 2. Seje sveta KS Sp. Polskava v letu 2018, z dne 23. 1. 2018 (odstranitev grmičevja), se IP v pritožbenem postopku ni spuščal v ugotavljanje, ali so tudi ostali deli zapisnika prosto dostopne informacije ali ne - ti namreč niso predmet zahteve prosilke oz. ne ustrezajo zahtevi prosilke in posledično niso predmet odločanja/presoje v tem pritožbenem postopku.

 

Pri pregledu pete alineje točke 4.4. (sklep št. 7) zapisnika 2. Seje sveta KS Sp. Polskava v letu 2018 z dne 23. 1. 2018 je IP ugotovil, da ni podana nobena izjema od prostega dostopa iz 5.a ali 1. odstavka 6. člena ZDIJZ.

 

Zahteva prosilke pod 2. točko

 

IP je v pritožbenem postopku ugotovil, da organ razpolaga z informacijo, ki je predmet zahteve prosilke pod 2. točko, in sicer ta izhaja iz prve in druge alineje specifikacije o delih iz računa št. 18-0004 (priloga k računu št. 18-0004 z dne 6. 7. 2018) - strošek čiščenja in odvoza odvečnega materiala na dotični lokaciji.

 

Tudi v tem primeru se IP v pritožbenem postopku ni spuščal v ugotavljanje, ali so ostali deli specifikacije o delih iz računa št. 18-0004 prosto dostopne informacije – ti namreč niso predmet zahteve prosilke oz. ne ustrezajo zahtevi prosilke in posledično niso predmet odločanja/presoje v tem pritožbenem postopku.

 

Pri pregledu prve in druge alineje specifikacije o delih iz računa št. 18-0004 je IP ugotovil, da ni podana nobena izjema od prostega dostopa iz 5.a ali 1. odstavka 6. člena ZDIJZ.

 

Zahteva prosilke pod 3. in 5. točko

 

Glede zahteve prosilke pod 3. točko je organ pojasnil, da je bila podlaga za začetek izvedenih del ta, da so se krajani večkrat ustno pritožili nad zaraščenostjo. Prav tako so otroci hodili po cestišču, zato so, kot upravitelj lokalnih cest, morali poskrbeti za varnost udeležencev v cestnem prometu.

 

Glede zahteve prosilke pod 5. točko je organ pojasnil, da izvajalec del lastnikov parcel ni dolžan obveščati o opravljenih delih. V konkretnem primeru pa bi bilo to tudi nemogoče, saj je lastnik parcele, kjer se je poseg opravil, že pokojni, kar izhaja iz zemljiške knjige.

 

IP v pritožbenem postopku ni podvomil v pojasnilo organa, da ne razpolaga z dokumenti, ki ustrezajo zahtevi prosilke pod 3. in 5. točko. IP tudi pri pregledu dokumentacije, ki jo je organ IP posredoval v okviru reševanja pritožbenega postopka in se nanaša na odstranitev zaraščenosti pred hišo št. …, Sp. Polskava, ni našel dokumenta oz. informacij, ki bi ustrezale zahtevi prosilke pod 3. in 5. točko. IP ob tem poudarja, da v pritožbenem postopku glede dostopa do informacij javnega značaja nima pristojnosti, da bi se spuščal v presojo zakonitosti in smotrnosti ravnanja organa ter v vprašanje, zakaj organ ne razpolaga z dokumenti/informacijami, ki jih zahteva prosilka. Pritožbeni postopek tudi ne more biti namenjen prisili ustvarjanja informacij ali ugotovitvi, da bi določene informacije morale obstajati.

 

IP tako ugotavlja, da zahtevi prosilke iz 3. in 5. točke tako ni mogoče ugoditi, ker ji organ dokumentov, s katerim ne razpolaga, ne more posredovati.

 

Na podlagi zgoraj navedenega je IP v pritožbenem postopku tako ugotovil, da je prvostopenjski organ napravil napačen sklep glede dejanskega stanja ter posledično napačno uporabil materialno pravo, zato je IP, na podlagi 1. odstavka 252. člena ZUP, izpodbijano odločbo delno odpravil in sam rešil zadevo.

 

Glede 1. 2. in 4. točke zahteve prosilke je IP ugotovil, da organ z zahtevanimi dokumenti razpolaga in jih je dolžan prosilki posredovati na način, določen v 1. točki izreka te odločbe. V delu glede 3. in 5. točke zahteve prosilke je IP pritožbo, na podlagi 3. odstavka 248. člena ZUP, zavrnil, ker je ugotovil, da organ z zahtevanimi dokumenti ne razpolaga.

 

Glede navedb organa, da prosilka v konkretnem primeru nima pravnega interesa, IP pojasnjuje, da se, v skladu z načelom prostega dostopa iz 5. člena ZDIJZ, za dostop do informacij javnega značaja pravni interes ne zahteva. V postopku dostopa do informacij javnega značaja tako prosilčev interes in pravne koristi niso relevantni. ZDIJZ namreč določa možnost vsakogar, da zahteva informacije, ki predstavljajo informacije javnega značaja, obenem pa ne pozna nobene »privilegirane« kategorije prosilcev. V kolikor gre pri določeni informaciji za prosto dostopno informacijo javnega značaja, je ta dostopna vsem, ne glede na njihov izkazan pravni interes. IP je v skladu z ZDIJZ dolžan vsebinsko presoditi le, ali zahtevana informacija izpolnjuje merila za informacijo javnega značaja in ali je zaradi tega prosto dostopna vsem, lat. erga omnes, ne le prosilcu.

 

Posebni stroški v tem postopku niso nastali. Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106/10 – ZUT-UPB5 in 14/15 – ZUUJFO) oproščena plačila upravne takse.

 

 

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, temveč se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.

 

 

 

Postopek vodila:

Tanja Švab, dipl.upr.ved.,

raziskovalka IP

 

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka