Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

FOIA Decisions

+ -
Date: 27.09.2019
Title: prosilec - Občina Slovenj Gradec
Number: 090-199/2019
Category: Ali dokument obstaja?
Status: Refused


POVZETEK:

Prosilec je na organ naslovil zahtevo, ki se nanaša na GOŠO omrežje – odsek priključek Brda - Golavabuka 10,11,12. Organ je zahtevo prosilca v celoti zavrnil. IP je v pritožbenem postopku ugotovil, da organ z zahtevanimi dokumenti ne razpolaga, prav tako ZDIJZ nikakor ni namenjen ugotavljanju, ali so npr. odločbe posameznega organa protipravne ali ne. V delu, ki se nanaša na dokument, iz katerega izhaja ponujena cena, pa je IP ugotovil, da gre za novo zahtevo.
 

ODLOČBA:


Številka: 090-199/2019/4
Datum: 27. 9. 2019

Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik, v nad. IP, na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05 in 51/07-ZUstS-A, v nad. ZInfP), 3. in 4. odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 – UPB, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15; v nad. ZDIJZ) ter 1. odstavka 248. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – UPB, 105/06–ZUS-1, 126/07-ZUP-E, 65/08-ZUP-F in 8/10-ZUP-G in 82/13-ZUP-H; v nad. ZUP), o pritožbi …. (v nad. prosilec), z dne 13. 8. 2019, zoper odločbo Mestne Občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec (v nad. organ), št. 0901-0002/2019-8 z dne 8. 8. 2019, v zadevi dostopa do informacij javnega značaja, izdaja naslednjo


O D L O Č B O


1.    Pritožba prosilca z dne 13. 8. 2019 zoper odločbo Mestne Občine Slovenj Gradec, št. 0901-0002/2019-8 z dne 8. 8. 2019, se zavrne.

2.    V postopku reševanja te pritožbe niso nastali posebni stroški.


OBRAZLOŽITEV:


Prosilec je dne 2. 7. 2019 na organ naslovil zahtevo za posredovanje sledečih informacij:
a) Fotokopijo najemne pogodbe med organom in mobilnimi operaterji (Telekom, Telemach, Al, T2) za GOŠO omrežje – odsek priključek Brda - Golavabuka 10,11,12;
b) Fotokopijo nakazil vseh denarnih zneskov iz naslova zgoraj navedene najemne pogodbe za obdobje med leti 2010 - 2019;
c) Predlog pogodbe za solastniški delež zgoraj navedenega dela GOŠO omrežja;
d) Vračilo vseh protipravno pridobljenih zneskov, skupaj z zakonsko zamudnimi obrestmi, za vsa vplačana nadomestila do leta 2016. Prosilec izrecno zahteva vračilo, skupaj z zamudnimi obrestni, na svoj transakcijski račun;
e) Fotokopijo dokumentov o višini odškodnine, ki so jo dobili drugi lastniki zemljišč za cesto »Kranjčeva cesta« ter predlog nove pogodbe, z vključenimi zamudnimi obrestmi;
f) Izplačilo odškodnine - kritja stroškov letnega dopusta;

Organ je prosilca dne 5. 7. 2019 povabil na sestanek pri predstojniku organa, ki je potekal dne 10. 7. 2019. Na sestanku so bili prosilcu podani vsi odgovori na posamezne točke iz prejete zahteve ter pojasnilo, zakaj se njegovim zahtevam ne more ugoditi. Naknadno je organ prosilcu vsa zahtevana pojasnila podal tudi v pisni obliki, in sicer v dopisu št. 0901-0002/2019-3 z dne 18. 7. 2019.

Prosilec je dne 22. 7. 2019 na organ naslovil zahtevo, s katero zahteva dostop do informacij iz zahteve z dne 2. 7. 2019.

Organ je o zahtevi prosilca odločil z odločbo št. 0901-0002/2019-8 z dne 8. 8. 2019, s katero je zahtevo v celoti zavrnil. V obrazložitvi izpodbijane odločbe je organ navedel sledeče:
-    k točki a) in b): Organ je po pregledu celotne dokumentacije v zadevi obstoja pravnega razmerja med organom ter operaterji za GOŠO - odsek priključek Brda - Golavabuka 10,1 1,12, ugotovil, da najemno razmerje med organom in operaterji iz tega naslova ne obstaja, posledično tudi iz tega naslova organ nikoli ni opravil nobenih denarnih nakazil.
-    k točki c): V zadevi GOŠO omrežje - odsek priključek Brda - Golavabuka 10,11,12, ne obstaja nobena pravna podlaga za nastanek solastniškega razmerja med organom in prosilcem.
-    k točki d): Glede odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (v nad. NUSZ) za pretekla leta (do leta 2016) organ pojasnjuje, da je postopek odmere NUSZ predmet davčnega postopka ter kot tak v stvarni in krajevni pristojnosti Finančnega urada RS – Dravograd (v nad. FURS-Dravograd). Po zbranih podatkih so vse odmerne odločbe za plačilo NUSZ do leta 2016 že postale pravnomočne.
-    k točki e): V zvezi odškodnino za cesto JP 878722 Stari GD - Kranjčeva vas, organ pojasnjuje, da iz uradnih nepremičninskih evidenc izhaja, da večji del trase navedene kategorizirane javne (lokalne) ceste predstavlja javno dobro organa ter da je prosilcu oz. njegovemu pravnemu predniku organ v preteklih letih podal ponudbo za odkup njegovih zemljišč v skupni izmeri 157m2, in sicer po odkupni ceni 2€/m2, s katero bi organu omogočil, da izvede rekonstrukcijo omenjene ceste. Iz spisa zadeve izhaja, da omenjena ponudba ni bila nikoli sprejeta, zaradi česar rekonstrukcija ni bila izvedena. Nadalje organ pojasnjuje, da iz arhiva organa ne izhaja, da bi bila kateremukoli drugemu lastniku nepremičnin na območju predmetne ceste, s strani organa podana kakršnakoli ponudba za odkup oz. izplačilo odškodnine za potrebe rekonstrukcije predmetne ceste. Organ v zvezi z rekonstrukcijo omenjene ceste tako ni sklenil nobenega pravnega posla ter posledično iz tega naslova ni izplačal nobene odškodnine. Organ dodaja, da je bilo za izvedbo rekonstrukcije predmetne ceste potrebno pridobiti le dve manjši zemljišči v lasti prosilca (oz. njegovega pravnega prednika), ki pa ponudbe ni nikoli sprejel, zato rekonstrukcija ceste JP 878722 Stari GD - Kranjčeva vas tudi ni bila izvedena.
-    k točki f): Organ ne priznava pravno priznane škode ter podlage za izplačilo odškodnine iz tega naslova.

Zoper odločbo organa je prosilec dne 13. 8. 2019 vložil pritožbo, v kateri oporeka odločitvi organa pod točko c), d) in e), in sicer navaja sledeče:
- točka c): pravna podlaga za lastniški delež obstaja, uradno informacijo o pripravi predloga pogodbe pa je dal …., dne 1. 7. 2019;
- točka d): odločbe za NUSZ od FURS-Dravograd pred letom 2016 so protipravne;
- točka e): prosilec zahteva fotokopijo dokumenta, iz katerega je jasno razvidna ponujena cena 2€/m2.

IP je dne 28. 8. 2019 prejel dopis organa št. 0901-002/2019-10 z dne 26. 8. 2019, s katerim mu je ta, na podlagi 245. člena ZUP, odstopil pritožbo, kot dovoljeno, pravočasno in vloženo s strani upravičene osebe. Odstopu je organ priložil spis št. 0901-0002/2019.

Na podlagi poziva IP št. 090-199/2019/2 z dne 30. 8. 2019 je organ IP posredoval dopis št. 0901-002/2019-12 z dne 4. 9. 2019, v katerem je navedel, da predlog pogodbe za solastniški delež za del GOŠO omrežje – odsek priključek Brda – Golavabuka 10,11,12 ne obstaja, saj nikoli ni bil predmet pogovorov med organom in prosilcem, niti se o omenjeni listini ni nikoli dogovarjalo. Prosilec namreč ni nikoli sodeloval v postopku vzpostavitve predmetnega omrežja, ni sovlagal v omrežje oz. njegovo vzpostavitev oz. ni bil stranka v kakršnemu koli postopku v zvezi s tem, zaradi česar ni nikoli dobil nobenih pravic oz. mu ni bila podeljena koncesija za upravljanje s predmetnim omrežjem, kar pomeni, da ne obstaja noben pravni temelj oz. pravna podlaga za sklenitev zahtevanega pravnega razmerja. Glede pritožbenih navedb prosilca pod točko c) organ doda, da je opravil razgovor z (v pritožbi izrecno imenovanim) uslužbencem …., ki je zanikal navedbe prosilca ter potrdil, da navedene trditve ne držijo. Uslužbenec izrecno izjavlja, da pogovori s prosilcem niso nikoli tekli v smeri delitve lastnine na omenjenem delu GOŠO omrežja, saj zanj ne obstaja nobena pravna podlaga. Uslužbenec je prosilca skupaj z njegovimi zahtevami v preteklosti večkrat napotil k nadrejenim, ki so s prosilcem opravili več sestankov oz. razgovorov, kjer so mu skušali pojasniti zadevo.

Pritožba ni utemeljena.

IP uvodoma pojasnjuje, da je kot organ druge stopnje, v skladu z 247. členom ZUP, dolžan preizkusiti odločbo v delu, v katerem jo pritožnik oz. prosilec izpodbija. Odločbo preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon.

IP ugotavlja, da v obravnavanem primeru ni sporno, da je organ zavezanec po ZDIJZ.

Kot izhaja iz določbe 1. odstavka 4. člena ZDIJZ in tudi določbe 1. odstavka 1. člena ZDIJZ, informacijo javnega značaja predstavlja samo dokument, ki že obstaja, je že ustvarjen, oz. dokument, ki ga je organ v okviru svojega delovnega področja že izdelal oz. pridobil. Gre za pogoj, ki je v teoriji poznan kot »kriterij materializirane oblike«. Organi, ki so zavezanci po ZDIJZ, so namreč dolžni omogočiti dostop le do že obstoječih informacij in niso dolžni ustvariti novega dokumenta ali pridobiti oz. vzpostaviti dokumenta, ki ga v času zahteve nimajo.

IP ob reševanju pritožbe ni mogel posumiti, da organ prve stopnje razpolaga s predlogom pogodbe za solastniški delež za del GOŠO omrežje – odsek priključek Brda – Golavabuka 10, 11, 12, vendar ga prosilcu ne želi posredovati. Kot je pojasnil organ v izpodbijani odločbi in v dopisu št. 0901-0002/2019-12 z dne 4. 9. 2019,  organ z zahtevanim dokumentom ne razpolaga oz. ta ne obstaja, saj ne obstaja noben pravni temelj oz. pravna podlaga za sklenitev zahtevanega pravnega razmerja (prosilec ni nikoli sodeloval v postopku vzpostavitve predmetnega omrežja, ni sovlagal v omrežje oz. njegovo vzpostavitev oz. ni bil stranka v kakršnemu koli postopku v zvezi s tem). Glede pritožbene navedbe prosilca, da pravna podlaga za lastniški delež obstaja, IP dodaja, da je v postopku po ZDIJZ relevantno le dejstvo, ali organ razpolaga z dokumentom, ki je predmet zahteve, ne glede na to, ali za sklenitev tovrstnega posla obstaja pravna podlaga ali ne. Na podlagi navedenega IP ne vidi razlogov, da bi podvomil v pojasnilo organa oz. v dejstvo, da organ z zahtevanim dokumentom ne razpolaga, saj ne vidi razlogov, zakaj bi organ prosilcu prikrival, da z zahtevanim dokumentom razpolaga.

IP poudarja, da v pritožbenem postopku glede dostopa do informacij javnega značaja nima pristojnosti, da bi se spuščal v presojo zakonitosti in smotrnosti ravnanja organa ter v vprašanje, zakaj organ ne razpolaga z dokumentom, ki ga zahteva prosilec. Pritožbeni postopek tudi ne more biti namenjen prisili ustvarjanja informacij ali ugotovitvi, da bi določene informacije morale obstajati. Prosilec v pritožbi tudi ne navaja nobenih oprijemljivih dejstev, ki bi kazala na to, da organ z zahtevanim dokumentom dejansko razpolaga, vendar ga prosilcu ne želi posredovati. Prav tako IP meni, da je organ pripravljen sodelovati s prosilcem, saj ga je v zvezi z njegovo zahtevo z dne 2. 7. 2019 povabil na sestanek, ki se je v prostorih organa izvedel dne 10. 7. 2019,  naknadno pa je organ prosilcu posredoval tudi pisno pojasnilo (dopis št. 0901-0002/2019-3 z dne 18. 7. 2019). IP tako nima nikakršnega razloga, da ne bi sledil navedbam organa, da zahtevani dokument ne obstaja, poleg tega IP tudi ob reševanju te pritožbe ni mogel posumiti, da organ z zahtevano informacijo razpolaga, vendar je v celoti ne posreduje oz. ne želi posredovati (2. odstavek 10. člena ZInfP).

Glede navedb prosilca, da so odločbe FURS-Dravograd za odmero NUSZ protipravne, IP pojasnjuje, da postopek po ZDIJZ nikakor ni namenjen ugotavljanju, ali so odločbe posameznega organa protipravne ali ne. V postopku po ZDIJZ je relevantno le dejstvo, ali organ z zahtevanimi dokumenti razpolaga in ali ti predstavljajo prosto dostopno informacijo javnega značaja, IP pa se v vsebino dokumentov oz. v ugotavljanje, ali za izdajo posameznega dokumenta (npr. odločbe) obstaja pravna podlaga ali ne, ni pristojen spuščati.

Glede nove zahteve prosilca, ki jo navaja v pritožbi zoper izpodbijano odločbo, in sicer zahteva fotokopijo dokumenta, iz katerega je jasno razvidna ponujena cena 2€/m2, pa IP pojasnjuje, da gre za novo zahtevo prosilca, katere vsebina ni predmet konkretnega pritožbenega postopka oz. ni bila predmet zahteve prosilca z dne 2. 7. 2019, zato se IP v konkretnem pritožbenem postopku do nje ne more in niti ne sme opredeliti. Jo je pa dolžan obravnavati organ, in sicer kot novo zahtevo za dostop do informacij javnega značaja.

Na podlagi navedenega je IP, na podlagi 1. odstavka 248. člena ZUP, pritožbo prosilca zoper odločbo št. 0901-0002/2019-8 z dne 8. 8. 2019, kot neutemeljeno zavrnil, kot izhaja iz 1. točke izreka te odločbe.

Posebni stroški v tem postopku niso nastali. Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106/10 – ZUT-UPB5 in 14/15 – ZUUJFO) oproščena plačila upravne takse.

Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, temveč se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.

 

Postopek vodila:
Tanja Švab, dipl.upr.ved.,
raziskovalka IP

 

Informacijski pooblaščenec:
Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,
informacijska pooblaščenka