Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

FOIA Decisions

+ -
Date: 23.01.2020
Title: prosilec - Občina Gorje
Number: 090-17/2020
Category: Kršitev postopka
Status: Refused


POVZETEK:

V predmetni zadevi je IP presojal izpodbijani sklep, s katerim je organ zavrgel pritožbo prosilke, ker je bila le-ta vložena prepozno. IP je ugotovil, da je bila odločba prosilki pravilno vročena 9. 12. 2019, prosilka pa je pritožbo vložila šele 27. 12. 2019, kar je po izteku roka za pritožbo iz prvega odstavka 235. člena ZUP. Posledično je IP ugotovil, da je  bila odločitev organa pravilna, zato je pritožbo kot neutemeljeno zavrnil.

 

ODLOČBA:

 

Številka: 090-17/2020/3

Datum: 24. 1. 2020

 

 

Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik (v nadaljevanju: IP) izdaja na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A; v nadaljevanju: ZInfP), tretjega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18; v nadaljevanju: ZDIJZ) ter prvega odstavka 248. člena v zvezi s prvim odstavkom 259. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP), o pritožbi (v nadaljevanju: prosilka), z dne 9. 1. 2020, zoper sklep Občine Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje (v nadaljevanju: organ), št. 021-0001/2019-21 z dne 7. 1. 2020, v zadevi dostopa do informacij javnega značaja, naslednjo

 

ODLOČBO:

 

  1. Pritožba prosilke, z dne 9. 1. 2020, zoper sklep Občine Gorje, št. 021-0001/2019-21 z dne 7. 1. 2020, se zavrne.
  1. V postopku reševanja te pritožbe niso nastali posebni stroški.

 

 

Obrazložitev:

 

Prosilka je 9. 1. 2020 vložila pri IP pritožbo zoper sklep organa, št. 021-0001/2019-21 z dne 7. 1. 2020, s katerim je organ zavrgel pritožbo prosilke zoper odločbo organa, št. 021-1/2019-19 z dne 3. 12. 2019, kot prepozno. IP je nato pritožbo prosilke zoper sklep posredoval organu v preizkus, upoštevaje določbo drugega odstavka  239. člena ZUP.

 

Organ je v odstopu pritožbe, št. 021-1/2019-23 z dne 20. 1. 2020, navedel, da je na podlagi 240. člena ZUP opravil preizkus pritožbe. Ugotovil je, da iz spisovne dokumentacije izhaja, da je bila odločba, št. 021-1/2019-19 z dne 3. 12. 2019, prosilki vročena 9. 12. 2019, pritožbo pa je prosilka podala pri IP po elektronski pošti 27. 12. 2019, kar pomeni, da ni izpolnjen pogoj pravočasnosti. Ker torej niso kumulativno izpolnjeni vsi pogoji iz prvega odstavka 240. člena ZUP, je organ pritožbo zavrgel na podlagi drugega odstavka 240. člena ZUP. V zvezi s pritožbo prosilke zoper izpodbijani sklep pa je organ ugotovil, da je dopustna.

 

Pritožba ni utemeljena.

 

IP je kot organ druge stopnje v skladu z 247. členom ZUP izpodbijani sklep organa preizkusil v delu, v katerem ga izpodbija prosilka in v mejah njenih pritožbenih navedb. Po uradni dolžnosti je preizkusil, ali ni v postopku na prvi stopnji prišlo do bistvenih kršitev postopka in ali ni bil prekršen materialni zakon.

 

IP primarno pojasnjuje, da je predmet presoje v obravnavanem primeru le zakonitost sklepa o zavrženju pritožbe prosilke zoper sklep organa, št. 021-0001/2019-21 z dne 7. 1. 2020 (v nadaljevanju: izpodbijani sklep). V predmetnem pritožbenem postopku torej IP nima podlage, da bi meritorno presojal odločbo organa št. 021-1/2019-19 z dne 3. 12. 2019, zato so pritožbene navedbe prosilke v tej zvezi neupoštevne.

 

IP nadalje ugotavlja, da je v obravnavanem primeru organ pritožbo prosilke z dne 9. 1. 2020 z izpodbijanim sklepom zavrgel, ker je bila ta vložena prepozno. Iz navedenega razloga je bilo treba najprej ugotoviti, ali in kdaj je bila odločba prosilki vročena, kajti od tega je odvisen tudi trenutek, ko je pričel teči rok za vložitev pritožbe.

 

Postopek dostopa do informacij javnega značaja je poseben upravni postopek, ki se izvaja na podlagi ZDIJZ, subsidiarno (za vprašanja, ki v ZDIJZ niso urejena), pa se uporablja ZUP. Slednje velja tako za postopek do izdaje odločbe, kot tudi za postopek s pritožbo. Ker ZDIJZ posebnih postopkovnih pravil glede vročanja ne vsebuje, je torej treba upoštevati pravila za vročanje, kot jih določa ZUP. Ta v prvem odstavku 87. člena določa, da se morajo odločbe in sklepi ter drugi dokumenti, od katerih vročitve začne teči rok, vročiti osebno tistemu, kateremu so namenjeni, pri čemer se za osebno vročitev šteje tudi vročitev v skladu s 86. členom tega zakona. Drugi dokumenti se vročajo v skladu z zakonom, ki ureja poštne storitve. O vročitvi je treba obvestiti organ, ki je vročitev odredil, z vročilnico (drugi odstavek 87. člena ZUP). Vročilnico podpišeta prejemnik in vročevalec. Prejemnik sam z besedami napiše na vročilnici datum prejema (prvi odstavek 97. člena ZUP).

 

Iz spisa upravne zadeve, ki ga je predložil organ, izhaja, da je v obravnavanem primeru pošiljko prosilka prevzela osebno, in sicer 9. 12. 2019. Izhajajoč iz prvega odstavka 235. člena ZUP, po katerem je rok za pritožbo 15 dni, je torej rok za pritožbo potekel 24. 12. 2019. Pritožba prosilke je bila torej vložena po izteku tega roka, in sicer 27. 12. 2019, kar je IP preveril v spisu zadeve organa št. 021-1/2019. Zaključek organa, da je bila v obravnavanem primeru pritožba prosilke zoper odločbo organa, št. 021-1/2019-19 z dne 3. 12. 2019, prepozna, je torej pravilen, posledično pa je pravilna tudi odločitev organa v izpodbijanem sklepu, št. 021-0001/2019-21 z dne 7. 1. 2020. Upoštevajoč navedeno je organ pravilno odločil, ko je pritožbo prosilke z izpodbijanim sklepom zavrgel kot prepozno. Drugi odstavek 240. člena ZUP namreč določa, da organ prve stopnje zavrže pritožbo s sklepom, če pritožba ni dovoljena, če je prepozna ali če jo vloži neupravičena oseba.

 

Glede pritožbenih navedb prosilke v zvezi s pravnim poukom v odločbi, št. 021-1/2019-19 z dne 3. 12. 2019, in v izpodbijanem sklepu, pa IP navaja, da se pritožba v skladu z ZUP vedno vloži pri organu prve stopnje (naslovi pa na IP, kot to pravilno izhaja iz pouka o pravnem sredstvu), kar je lahko prosilka razbrala že iz posameznih dopisov IP, s katerimi je IP že predhodno odstopil posamezne pritožbe prosilke organu v preizkus. Ob tem IP poudarja, da v obravnavanem primeru dejstvo, da je bila pritožba vložena pri IP, ki jo je nato odstopil v preizkus organu prve stopnje, ni v škodo prosilke. Kot dan vložitve pritožbe se namreč šteje dan, na katerega je bila pritožba vložena bodisi pri organu prve stopnje bodisi pri IP. Povedano drugače, v obravnavanem primeru bi bila pritožba vložena prepozno tudi, če bi jo prosilka poslala neposredno organu. V zvezi z rokom za vložitev pritožbe pa IP ugotavlja, da je v pouku o pravnem sredstvu zapisan pravilno (»… v roku 15 dni od dneva vročitve…«), v obeh aktih, torej v odločbi, št. 021-1/2019-19 z dne 3. 12. 2019, in v izpodbijanem sklepu.

 

IP je na podlagi navedenih argumentov in pravnih podlag zaključil, da je odločitev organa pravilna, zato je pritožbo prosilke zavrnil kot neutemeljeno na podlagi prvega odstavka 248. člena ZUP (kot to izhaja iz točke 1 izreka te odločbe).

 

Posebni stroški v tem postopku niso nastali (kot to izhaja iz točke 2 izreka te odločbe). Ta odločba je v skladu s trideseto točko 28. člena Zakona o upravnih taksah[1] oproščena plačila upravne takse.

 

Pouk o pravnem sredstvu:.

Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo in sklep v izvirniku ali prepisu.

 

 

 

Postopek vodila:

Nataša Siter, univ. dipl. prav.

svetovalka IP

 

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

pooblaščenka

 


[1] Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš.