Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

FOIA Decisions

+ -
Date: 13.12.2019
Title: prosilec - Mestna občina Ljubljana, Oddelek za zdravje in socialno varstvo
Number: 090-268/2019
Category: Kršitev postopka
Status: Refused


POVZETEK:

Prosilec je na organ naslovil zahtevo po ZDIJZ, ki jo je organ s sklepom, na podlagi 4. točke prvega odstavka 129. člena ZUP, zavrgel, ker je iste dokumente prosilcu predhodno že posredoval. IP je v pritožbenem postopku ugotovil, da je organ v preteklih postopkih po ZDIJZ resnično že odločal o vsebinsko enakih dokumentih, zato je pritožbo prosilca kot neutemeljeno zavrnil.

 

ODLOČBA:

 

Številka: 090-268/2019/2
Datum: 13. 12. 2019

Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik izdaja na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, številka 113/2005 in 51/2007 – ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), tretjega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06– uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZDIJZ) in prvega odstavka 248. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, številka 24/2006 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZUP), o pritožbi …………….(v nadaljevanju prosilec) z dne 27. 11. 2019, zoper sklep Mestne občine Ljubljana, Oddelka za zdravje in socialno varstvo, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organ), št. 090-66/2019-2 z dne 18. 11. 2019, v zadevi dostopa do informacije javnega značaja, naslednjo


O D L O Č B O:


1.    Pritožba prosilca z dne 27. 11. 2019 zoper sklep Mestne občine Ljubljana, Oddelka za zdravje in socialno varstvo, št. 090-66/2019-2 z dne 18. 11. 2019, se zavrne.

2.    V tem postopku posebni stroški niso nastali.


O b r a z l o ž i t e v :

IP je s strani organa dne 12. 12. 2019 v reševanje prejel pritožbo prosilca zoper sklep organa št. 090-66/2019-2 z dne 18. 11. 2019, s katerim je ta zavrgel zahtevo prosilca za pridobitev informacij javnega značaja, in sicer za posredovanje odločb, s katerimi je bila odvzeta koncesija………….. Organ navaja, da je pritožba dovoljena, pravočasna in vložena po upravičeni osebi.

Iz posredovanega spisa upravne zadeve izhaja, da je prosilec pri organu dne 18. 10. 2019 vložil zahtevo za odločbe, s katerimi je bila odvzeta koncesija………. Prosilec je ob tem navedel, da je vsebina na 5. strani časopisa Delo z dne 16. 10. 2019.

O zahtevi prosilca z dne 18. 10. 2019 je organ odločil s sklepom št. 090-66/2019-2 z dne 18. 11. 2019, s katerim je zahtevo zavrgel. V obrazložitvi navedenega sklepa organ navaja, da je dne 11. 12. 2009 že prejel zahtevo prosilca za posredovanje informacij javnega značaja, in sicer za posredovanje dokumentov organa prve stopnje, povezanih s podelitvijo in odvzemom koncesije……….. Zahtevi prosilca je bilo ugodeno, zato organ v skladu s prvim odstavkom 22. člena ZDIJZ o tem ni izdal posebne pisne odločbe, prosilcu pa so bile dne 12. 1. 2010 posredovane kopije naslednjih dokumentov: odločba o podelitvi koncesije, pogodba o koncesiji, odločba o spremembi datuma pričetka opravljanja koncesijske dejavnosti, aneks k pogodbi o koncesiji, odpoved koncesijske pogodbe, odločba o odvzemu koncesije, odločba o pritožbi. Organ tako ugotavlja, da glede na navedeno prosilec že razpolaga z zahtevanima dokumentoma, saj sta mu bili odločba o odvzemu koncesije in odločba o pritožbi že posredovani. Drugi odstavek 15. člena ZDIJZ določa, da se za vprašanja postopka s pisno zahtevo, ki niso urejena s tem zakonom, uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek. V skladu z določili 4. točke prvega odstavka 129. člena ZUP se zahteva zavrže s sklepom, če je bilo o zahtevi že odločeno. Organ je skladno z navedenim odločil, kot izhaja iz 1. točke izreka zgoraj navedenega sklepa.

Zoper sklep št. 090-66/2019-2 z dne 18. 11. 2019 (dalje izpodbijani sklep) je prosilec dne 27. 11. 2019 vložil pritožbo. Navaja, da se pritožuje zoper »priloženo birokratsko latovščino«, ki je ne razume. Ve samo, da organ ni ugodil njegovi zahtevi. Dokumenti, ki mu jih je organ posredoval leta 2010, pa so že dolgo na deponiji. IP prosi za posredovanje, da bo prejel zahtevane dokumente, brezplačno.

Pritožba ni utemeljena.

IP primarno poudarja, da je kot organ druge stopnje v skladu z 247. členom ZUP dolžan preizkusiti odločitev v delu, v katerem jo prosilec izpodbija. Prvostopenjsko odločitev preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon.

V obravnavani zadevi ni sporno, da je organ v skladu s 1. odstavkom 1. člena ZDIJZ zavezanec po tem zakonu ter da zahtevane informacije spadajo v njegovo delovno področje. Sporno pa je, ali je organ ravnal pravilno, kot je zahtevo prosilca z dne 18. 10. 2019 z izpodbijanim sklepom zavrgel, ker je o isti zahtevi prosilca odločil že v letu 2010 in mu zahtevane dokumente že posredoval.

IP naprej pojasnjuje, da isti prosilec po ZDIJZ od istega organa nima pravice vedno znova zahtevati istih dokumentov. Če je bilo njegovi predhodni zahtevi že ugodeno in so mu zahtevani dokumenti že bili posredovani, je namreč treba postopati po 4. točki prvega odstavka 129. člena ZUP. Ta določa, da če se o isti upravni zadevi že vodi upravni ali sodni postopek, ali je bilo o njej že pravnomočno odločeno, pa je stranka z odločbo pridobila kakšne pravice, ali so ji bile naložene kakšne obveznosti, organ zahtevo stranke s sklepom zavrže. Enako ravna organ tudi, če je bila izdana zavrnilna odločba in se dejansko stanje ali pravna podlaga, na katero se opira zahtevek, ni spremenilo.

Z vpogledom v spis upravne zadeve je IP ugotovil, da je organ o zahtevi prosilca z dne 18. 10. 2019 predhodno že odločal, in sicer iz spisa izhaja, da mu je z dopisom št. 160-45/2008-45 z dne 11. 1. 2010 posredoval fotokopije dokumentov, ki se nanašajo na odvzem koncesije za opravljanje…………..  Da je navedene dokumente prejel, ne zanika niti prosilec, ki v pritožbi navaja le, da »so dokumenti, ki so mi jih poslali leta 2010, že dolgo na deponiji.« Izhajajoč iz navedenega je IP zaključil, da je organ izkazal, da je prosilcu dokumente, ki jih je ta (ponovno) zahteval z zahtevo z dne 18. 10. 2019, res že posredoval 11. 1. 2010. O zahtevi prosilca za dostop do teh dokumentov kot informacij javnega značaja je bilo tako že pravnomočno odločeno, zahtevi prosilca pa je bilo ugodeno. Posledično je organ ravnal pravilno, ko je (ponovno) zahtevo prosilca z dne 18. 10. 2019 z izpodbijanim sklepom zavrgel.
 
Ker je IP ugotovil, da je organ s tem, ko je zahtevo prosilca na podlagi 4. točke prvega odstavka 129. člena ZUP z izpodbijanim sklepom zavrgel, ravnal pravilno, je pritožbo prosilca, v skladu s prvim odstavkom 248. člena ZUP, kot neutemeljeno zavrnil.

Ta odločba je v skladu s 30. tč. 28. čl. Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106/2010 - uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami) oproščena plačila upravne takse.

Posebni stroški v tem postopku niso nastali.


Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbe ni dovoljena pritožba, pač pa se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve odločbe na Upravno sodišče RS, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali neposredno pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.

 

Postopek vodila:
mag. Kristina Kotnik Šumah, univ. dipl. prav.,
namestnica pooblaščenke

 

Informacijski pooblaščenec:
Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,
informacijska pooblaščenka