Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

FOIA Decisions

+ -
Date: 18.09.2019
Title: prosilec - Inšpektorat RS za šolstvo in šport
Number: 090-186/2019
Category: Ali dokument obstaja?
Status: Refused


POVZETEK:

Prosilka je od organa zahtevala posredovanje vseh dokumentov v spisu, ki so nastali in jih je inšpektor uporabil pri ugotavljanju dejanskega stanja vezanega na nepravilnosti v pobudi, ki se je nanašala na dodelitev usposobljenosti … s strani gimnastične zveze Slovenije.  Organ je prosilki delno ugodil in ji posredoval fotokopije spisovne dokumentacije, s prekritimi varovanimi osebnimi podatki. Prosilka je v pritožbi navedla, da ji organ ni posredoval celotne spisovne dokumentacije. IP je v pritožbenem postopku ugotovil, da organ s preostalo dokumentacijo ne razpolaga, zato je IP pritožbo prosilke zavrnil kot neutemeljeno, ker ji organ dokumentov, s katerimi ne razpolaga, ne more posredovati.

 

ODLOČBA:


Številka: 090-186/2019/8
Datum: 18. 9. 2019

Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik (v nadaljevanju IP) izdaja na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05, 51/07 - ZUstS-A), tretjega in četrtega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15; v nadaljevanju ZDIJZ) ter prvega odstavka 248. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju ZUP) o pritožbi …, (v nadaljevanju prosilka), z dne 2. 8. 2019, zoper odločbo Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo in šport, Linhartova 7a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organ), št. odl. 090-024-2019/7 z dne 22. 7. 2019, v zadevi dostopa do informacij javnega značaja, naslednjo


O D L O Č B O:


1.    Pritožba prosilke z dne 2. 8. 2019 zoper odločbo Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo in šport št. odl. 090-024-2019/7 z dne 22. 7. 2019, se zavrne.

2.    V postopku reševanja te pritožbe niso nastali posebni stroški.

 

O b r a z l o ž i t e v:

Prosilka je z zahtevo z dne 23. 5. 2019 od organa zahtevala posredovanje vseh dokumentov v spisu številka 80402-005-2019, ki so nastali in jih je inšpektor uporabil pri ugotavljanju dejanskega stanja, vezanega na navedene nepravilnosti v pobudi, ki se je nanašala na dodelitev usposobljenosti … s strani gimnastične zveze Slovenije.

Organ je po izdaji sklepa, št. 090-24/2019/2 z dne 5. 6. 2019, o podaljšanju roka za odločitev, izdal odločbo, št. odl. 090-024-2019/7 z dne 22. 7. 2019, s katero je prosilkino zahtevo delno zavrnil, s sklicevanjem na izjemo varstva osebnih podatkov, po 3. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ. V obrazložitvi je organ povzel zahtevo prosilke in pojasnil, da zahtevani dokumenti ustrezajo definiciji informacije javnega značaja skladno s 4. členom ZDIJZ ter da organ z njimi razpolaga. Ker se je del dokumentacije nanašal na dokumente, ki so bili izdani s strani drugega organa, je organ po uradni dolžnosti, na podlagi 44. člena ZUP, pozval Gimnastično zvezo Slovenije (v nadaljevanju GZS) in Olimpijski komite Slovenije združenje športnih zvez (v nadaljevanju OKS-ZŠZ), da se izjavita, ali se bosta kot stranska udeleženca udeleževala postopka v zvezi z zahtevo za dostop do informacij javnega značaja ter, da se opredelita do vsebine dokumentov, z vidika morebitnih izjem po 6. členu ZDIJZ. OKS-ZŠZ  je, dne 21. 6. 2019, odgovoril, da ne priglaša stranske udeležbe v postopku, saj v postopku ne želi biti stranka, podal pa je mnenje, da se iz posredovane dokumentacije ustrezno izločijo osebni podatki, upoštevajoč točko 3 prvega odstavka 6. člena ZDIJZ. Na podlagi navedenega je organ iz posredovane dokumentacije izločil osebne podatke (podatek o prebivališču, rojstni podatek, EMŠO, številko bančnega računa in fotokopijo potnega lista), ni pa izločil podatkov o predavateljih in kandidatu, ki se je usposabljal, saj se ti podatki nanašajo na predmet inšpekcijskega nadzora pri nosilcu javnega pooblastila za izvajanje usposabljanja Trenerja I. športne gimnastike.

Dne 2. 8. 2019 je prosilka vložila pritožbo zoper odločbo organa, št. odl. 090-024-2019/7 z dne 22. 7. 2019, v kateri je navedla, da ji ni bila posredovana vsa dokumentacija, ki jo je inšpektor uporabil pri odločanju. Organ ji ni posredoval naslednjih dokumentov:
-    druge strani Prijavnice na usposabljanje,
-    Dnevnik prakse 3.,4.,7.,8.,11., in 12. zaporedne št. ure,
-    Poročilo o opravljenih mesečnih aktivnostih v okviru projekta Razvoj kadrov v športu za mesec maj in junij 2018, pridobljene s strani OKS-ZŠZ,
-    Časovnice za standardni strošek na enoto in obračun ur za mesec april, maj, junij in julij 2018.

Na podlagi popisa pregledane dokumentacije, navedene v Zapisniku št. 80402-005-2019/11, ji organ prav tako ni posredoval:
-    Pravilnika o usposabljanju in licenciranju strokovnih kadrov Gimnastične zveze Slovenije, Ljubljana 13. 6. 2013,
-    izpisa iz spletne strani http.//spak.si/; ŠPAK- usposabljanje amaterskih športnih kadrov v športni panogi športna gimnastika, 14. 2. 2019,
-    Programa usposabljanja za strokovni naziv Trener športne gimnastike 1 (3. stopnja usposobljenosti), Gimnastična zveza Slovenije.

Prosilka zahteva, da se ji posreduje vsa manjkajoča dokumentacija.

Organ je po prejemu prosilkine pritožbe, z dne 2. 8. 2019, ponovno pregledal spisovno dokumentacijo in ugotovil, da mu je zaradi nepazljivosti pri fotokopiranju izpadla druga stran Prijavnice za usposabljanje, Časovnica za standardni strošek na enoto april, maj, junij in julij 2018 in Program usposabljanja za strokovni naziv Trener športne gimnastike 1 (3. stopnja usposobljenosti). Izpadlo dokumentacijo je organ, z dopisom, št. 090-024-2019/9 z dne 5. 8. 2019, naknadno posredoval prosilki. Organ je prosilki še pojasnil, da se Dnevnik prakse nahaja v obliki, ki ji je bil že posredovan, torej brez manjkajočih ur 3., 4., 7., 8., 11., 12., Pravilnik o usposabljanju in licenciranju strokovnih kadrov Gimnastične zveze Slovenije,  Ljubljana 13. 6. 2013, pa je dostopen na svetovnem spletu, zato je prosilki posredoval le spletni naslov www.gimnasticna-zveza.si/Dokument/Pravilnik-o-usposabljanju-in-licenciranju-strokovnih-kadrov-GZS.aspx.

Organ odločbe po prejemu pritožbe ni nadomestil z novo, zato jo je na podlagi 245. člena ZUP, z dopisom št. 090-024-2019/10 z dne 8. 8. 2019, odstopil v reševanje IP, kot dovoljeno, pravočasno in vloženo s strani upravičene osebe.

V dopisu, št. 090-024-2019/10 z dne 8. 8. 2019, je organ ponovno navedel, da v spisovni zadevi ne razpolaga z Dnevnikom prakse - ure 3., 4., 7., 8., 11., 12., Poročilom o opravljenih mesečnih aktivnosti v okviru projekta Razvoj kadrov v športu za mesec maj in junij 2018, ter izpisom spletne strani http.//spak.si/ z dne 14. 2. 2019. K navedbam prosilke, da so navedeni dokumenti zapisani pod pregledano dokumentacijo v zapisniku inšpekcijskega nadzora, je organ pojasnil, da inšpektor, ki v postopku nadzora pregleda določeno dokumentacijo pri zavezancu za nadzor, zabeleži pregledano dokumentacijo, le to lahko priloži spisu, ne pomeni pa zaveze.
IP je prosilko, dne 22. 8. 2019, z dopisom št. 090-186/2019/4, pozval na dopolnitev pritožbe, z dne 2. 8. 2019. Odgovor prosilke je IP prejel dne 2. 9. 2019. V njem je prosilka pojasnila, da je na podlagi zaprosila za dostop do informacij javnega značaja od dokumentacije prejete s strani OKS-ZŠZ prejela Časovnico za standardni strošek na enoto za mesec marec 2018, Obračun ur za standardne stroške na enoto za mesec marec 2018 in Poročilo o mesečnih aktivnostih za mesec april in julij 2018. Pojasnila je, da je inšpektor z dopisom št. 80402-005-2019/6 z dne 5. 3. 2019 zaprosil OKS-ZŠZ, da mu kot naročnik projekta in v skladu s Pogodbo št. 4 o sodelovanju v okviru sklopa B "Razvoj kadrov v športu" posreduje kopijo dokumentacije, ki jo je bil …, kot izvajalec projekta, dolžan mesečno pošiljati v pregled in potrditev. Glede na navedeno, Časovnice za standardni strošek na enoto za mesec april, maj, junij in julij 2018 organ ni pridobil od OKS-ZŠZ, temveč s strani zavezanca za inšpekcijski nadzor. Prosilka zahteva, da ji organ posreduje pridobljene dokumente s strani OKS-ZŠZ, in sicer:
-    Poročila o opravljenih mesečnih aktivnostih v okviru projekta Razvoj kadrov v športu za mesec maj in junij 2018,
-    Časovnice za standardni strošek na enoto in obračun ur za mesec april, maj, junij in julij 2018.

IP je organ dne 6. 9. 2019, z dopisom št. 090-186/2019/6, pozval na dokumentacijo in pojasnila v zadevi. Odgovor organa je IP prejel dne 11. 9. 2019. V njem je organ pojasnil, da so dokumenti, ki jih imajo v inšpekcijski zadevi in so bili prosilki že posredovani, bili prevzeti s strani OKS-ZŠZ, kar dokazuje prva stran označena s številko 15, razviden je celo pripis inšpektorja, da gre za pridobljene dokumente s strani OKS-ZŠZ. Del zahtevane dokumentacije, je bil posredovan s strani GZS in ne OKS-ZŠZ. Organ je še dodal, da so bili s strani OKS-ZŠZ pridobljeni naslednji dokumenti:
-    Poročila o opravljenih mesečnih aktivnostih v projektu Razvoj kadrov v šolstvu za mesec julij, april 2018,
-    Časovnice za standardni strošek na enoto -marec 2018 - …, sklop B.
Organ je IP posredoval elektronsko sporočilo, iz katerega je razvidno, da je bila dokumentacija, s strani GZS, posredovana v obliki, kot je natisnjena v spisovni zadevi in je bila prosilki tudi že posredovana.

Pritožba ni utemeljena.

IP uvodoma pojasnjuje, da je kot organ druge stopnje v skladu z 247. členom ZUP dolžan preizkusiti odločbo v delu, v katerem jo prosilec izpodbija. Odločbo preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni bil prekršen materialni zakon.

IP ugotavlja, da je predmet tega pritožbenega postoka vprašanje, ali organ razpolaga z dokumenti prejetimi s strani OKS-ZŠZ, in sicer Poročilom o opravljenih mesečnih aktivnostih v okviru projekta Razvoj kadrov v športu za mesec maj in junij 2018 ter Časovnicami za standardni strošek na enoto in obračun ur za mesec april, maj, junij in julij 2018.

V obravnavanem primeru ni sporno, da je organ zavezanec po ZDIJZ, zato je IP nadalje ugotavljal, ali so pri zahtevanih informacijah izpolnjeni vsi pogoji za informacijo javnega značaja.

Informacija javnega značaja je po določbi prvega odstavka 4. člena ZDIJZ informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva (v nadaljevanju dokument), ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom ali pridobil od drugih oseb. Iz navedene definicije so razvidni trije osnovni pogoji, ki morajo biti kumulativno izpolnjeni, da lahko govorimo o obstoju informacije javnega značaja, in sicer:
1. informacija mora izvirati iz delovnega področja organa;
2. organ mora z njo razpolagati;
3. nahajati se mora v materializirani obliki.

Če kateri od navedenih pogojev ni izpolnjen, pomeni, da zahtevana informacija javnega značaja ne obstaja in posledično zahtevi oz. pritožbi prosilke v tem delu ni mogoče ugoditi.

Iz določbe prvega odstavka 4. člena v zvezi s prvim odstavkom 1. člena ZDIJZ tako izhaja, da informacijo javnega značaja lahko predstavlja le dokument, ki ga je organ v okviru svojega delovnega področja že izdelal oziroma pridobil in ga še ni posredoval naprej oziroma uničil. Gre za pogoj, ki je v teoriji poznan kot »kriterij materializirane oblike«. Zavezanci po ZDIJZ so torej dolžni omogočiti dostop le do že obstoječih informacij in niso dolžni ustvariti novega dokumenta ali ga (ponovno) pridobiti, če z njim v času zahteve ne razpolagajo (več).

Upoštevaje predhodno navedeno je IP ugotovil, da organ ne razpolaga s Poročilom o opravljenih mesečnih aktivnostih v okviru projekta Razvoj kadrov v športu za mesec maj in junij 2018 ter Časovnicami za standardni strošek na enoto in obračun ur za mesec april, maj, junij in julij 2018 prejetimi s strani OKS-ZŠZ.  Navedeno pomeni, da niso izpolnjeni vsi pogoji za informacijo javnega značaja, zato je treba pritožbo prosilke zavrniti.

IP pripominja, da je treba smisel dostopa do informacij javnega značaja iskati v javnem in odprtem delovanju organa, preko katerega se lahko preizkusi tudi pravilnost in zakonitost delovanja, vendar pa je treba upoštevati, da se lahko zagotovi prost dostop zgolj do informacij, ki dejansko že obstajajo. IP tako poudarja, da pritožbeni postopek pred IP ne more biti namenjen prisili ustvarjanja ali pridobivanja informacij ali ugotovitvi, da bi določene informacije pri organu morale obstajati. IP ob tem pojasnjuje, da v pritožbenem postopku glede dostopa do informacij javnega značaja nima pristojnosti, da bi se spuščal v presojo zakonitosti in smotrnosti ravnanja organa ter v vprašanje zakaj organ ne razpolaga z dokumentom, za katerega prosilec domneva, da bi ga organ moral imeti. V postopku dostopa do informacij javnega značaja se ob tem lahko presoja (le) vprašanje, ali zahtevane informacije javnega značaja dejansko obstajajo pri organu v materializirani obliki. IP je namreč organ, ki je, na podlagi prvega odstavka 2. člena ZInfP, pristojen za odločanje o pritožbi zoper odločbo, s katero je organ zavrgel ali zavrnil zahtevo ali drugače kršil pravico do dostopa ali ponovne uporabe informacije javnega značaja ter v okviru postopka na drugi stopnji tudi za nadzor nad izvajanjem zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in na njegovi podlagi izdanih predpisov. Zato IP, skladno z načelom zakonitosti, organu ne more naložiti, naj prosilcu posreduje dokumente, s katerimi ne razpolaga.
Po pregledu spisovne dokumentacije in na podlagi pojasnil organa, z dne 11. 9. 2019, IP ne dvomi v navedbe organa, da organ s Poročilom o opravljenih mesečnih aktivnostih v okviru projekta Razvoj kadrov v športu za mesec maj in junij 2018 ter Časovnicami za standardni strošek na enoto in obračunom ur za mesec april, maj, junij in julij 2018 prejetimi s strani OKS-ZŠZ v času izdaje izpodbijane odločbe ni razpolagal. Že iz poziva, št. 090-024-2019/4 z dne 5. 6. 2019, OKS-ZŠZ za priglasitev stranske udeležbe in opredelitve do zahteve za dostop do informacij javnega značaja, izhaja, da organ, z dokumenti, ki jih prosilka navaja v dopolnitvi pritožbe, z dne 31. 8. 2019, v spisu št. 80402-005-2019,  ki so nastali in jih je inšpektor uporabil pri ugotavljanju dejanskega stanja, vezanega na navedene nepravilnosti v pobudi, ki se je nanašala na dodelitev usposobljenosti … s strani GZS, ne razpolaga.
Glede na pojasnila organa in na podlagi vpogleda v posredovano dokumentacijo, IP nima razloga, da ne bi v celoti sledil navedbam organa, da ta ne razpolaga z zahtevanimi informacijami. Iz celotne pritožbene zadeve namreč ne izhaja noben sum, da organ razpolaga z zahtevanimi dokumenti, vendar jih prosilki ne želi posredovati. Iz vsega navedenega izhaja, da prosilki ni mogoče ugoditi, saj organ z zahtevanimi dokumenti ne razpolaga.

IP ob tem poudarja, da v pritožbenem postopku glede dostopa do informacij javnega značaja nima pristojnosti, da bi se spuščal v presojo zakonitosti in smotrnosti ravnanja organa ter v vprašanje pravilnosti vodenja inšpekcijskih postopkov. V postopku dostopa do informacij javnega značaja se ob tem lahko presoja (le) vprašanje, ali zahtevane informacije javnega značaja obstajajo v materializirani obliki. IP namreč ni organ, ki bi se v okviru pritožbenega postopka po ZDIJZ lahko spuščal v presojo pravilnosti in zakonitosti postopkov, ki jih izvaja organ, tudi npr. v vprašanje pravilnosti pridobivanja in hranjenja dokumentacije v inšpekcijskih postopkih.

Upoštevaje navedeno je IP zaključil, da organ ne razpolaga z zahtevanimi dokumenti, zato je pritožbo prosilke, na podlagi prvega odstavka 248. člena ZUP zavrnil in potrdil izpodbijano odločbo, kot to izhaja iz 1. točke izreka te odločbe.

Na podlagi petega odstavka 213. člena ZUP, ki se smiselno uporablja tudi za odločbo o pritožbi (prvi odstavek 254. člena ZUP), se v izreku odloči tudi o tem, ali so nastali stroški postopka. IP je ugotovil, da v tem postopku posebni stroški niso nastali, zato je odločil, kot izhaja iz 2. točke izreka te odločbe.

Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – ZUT-UPB5 in 14/15 – ZUUJFO) oproščena plačila upravne takse.


Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.

 

Postopek vodila:
Urša Pleterski
raziskovalka pooblaščenca

 

Informacijski pooblaščenec:
Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska  pooblaščenka