Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

FOIA Decisions

+ -
Date: 01.10.2019
Title: prosilec - Inšpektorat RS za okolje in prostor
Number: 090-217/2019
Category: Ali dokument obstaja?
Status: Refused


POVZETEK:

Prosilka je na organ naslovila ugovor zoper obvestilo o ugotovitvah inšpekcijskega postopka, v katerem zahteva dokumente o ugotovitvah. Organ je zahtevo obravnaval na podlagi določb ZDIJZ in zahtevi prosilke delno ugodil. Prosilka je v pritožbi organu očitala, da v inšpekcijskem postopku niso bila upoštevala vsa dejstva. IP je v pritožbenem postopku ugotovil, da je prosilka zahtevala dokumente kot prijaviteljica in ne na podlagi določb ZDIJZ. Kljub navedenemu IP izpodbijane odločbe ni izrekel za nično, ker prosilka v pritožbi ni oporekala temu, da je organ njeno vlogo obravnaval po ZDIJZ. IP je pritožbo prosilke zavrnil, ker se IP v vsebino dokumentov in v dejstva, ki iz nje izhajajo, ni pristojen spuščati.

 

ODLOČBA:

 


Številka: 090-217/2019/2
Datum: 1. 10. 2019

Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik, v nad. IP, na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05 in 51/07-ZUstS-A, v nad. ZInfP), 3. in 4. odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 – UPB, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15; v nad. ZDIJZ) ter 1. odstavka 248. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – UPB, 105/06–ZUS-1, 126/07-ZUP-E, 65/08-ZUP-F in 8/10-ZUP-G in 82/13-ZUP-H; v nad. ZUP), o pritožbi …. (v nad. prosilka), z dne 19. 9. 2019, zoper odločbo Inšpektorata RS za okolje in prostor, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana (v nad. organ), št. 090-88/2019-2 z dne 6. 9. 2019, v zadevi dostopa do informacij javnega značaja, izdaja naslednjo


O D L O Č B O


1.    Pritožba prosilke z dne 19. 9. 2019 zoper odločbo Inšpektorata RS za okolje in prostor, št. 090-88/2019-2 z dne 6. 9. 2019, se zavrne.

2.    V postopku reševanja te pritožbe niso nastali posebni stroški.


OBRAZLOŽITEV:


Prosilka je dne 18. 7. 2019 na organ naslovila ugovor zoper obvestilo o ugotovitvah inšpekcijskega postopka, v katerem organ prosi za pojasnitev, katere parametre emisij snovi v vodi, hrupa, ravnanja z odpadki ter svetlobnega onesnaževanja je nadzor preverjal in kakšne vrednosti teh parametrov so bile izmerjene. Dodatno prosilka prosi še za fotokopijo rezultatov meritev.

Organ je o zahtevi prosilke odločil z odločbo št. 090-88/2019-2 z dne 6. 9. 2019, s katero je zahtevi delno ugodil in prosilki posredoval zapisnik št. 06182-647/2019-1 z dne 7. 3. 2019, s prekritimi osebnimi podatki.

Zoper odločbo organa je prosilka dne 19. 9. 2019 vložila pritožbo, v kateri navaja, da organ v inšpekcijskem nadzoru ni obravnaval dejstev, navedenih v vlogi prosilke z dne 25. 3. 2019.

IP je dne 30. 9. 2019 prejel dopis organa št. 090-88/2019-4 z dne 27. 9. 2019, s katerim mu je ta, na podlagi 245. člena ZUP, odstopil pritožbo, kot dovoljeno, pravočasno in vloženo s strani upravičene osebe.

Pritožba ni utemeljena.

IP uvodoma pojasnjuje, da je kot organ druge stopnje, v skladu z 247. členom ZUP, dolžan preizkusiti odločbo v delu, v katerem jo pritožnik oz. prosilec izpodbija. Odločbo preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon.

IP pojasnjuje, da se postopek po ZDIJZ lahko začne in vodi samo na zahtevo stranke (drugi odstavek 5. člena ZDIJZ). V stvareh, v katerih je po zakonu ali po naravi stvari za začetek postopka potrebna zahteva stranke, sme pristojni organ začeti in voditi postopek samo, če je taka zahteva podana (128. člen ZUP). V kolikor organ izda odločbo brez zahteve stranke, je takšno odločbo na podlagi 249. členom načeloma potrebno izreči za nično.
V obravnavanem primeru IP ugotavlja, da je prosilka, kot prijaviteljica v inšpekcijskem postopku, na organ naslovila vlogo, kot odgovor na obvestilo o ugotovitvah inšpekcijskega postopka, v katerem od organa zahteva pojasnila/dokumente v zvezi z dejstvi, ki so bila obravnavana/upoštevana v inšpekcijskem postopku. Iz same vloge prosilke tako ne izhaja, da bi prosilka zahtevala pojasnila/dokumente na podlagi določb ZDIJZ, saj se zahteva nanaša na postopek, v katerem prosilka nastopa kot prijaviteljica.
Kljub zgoraj navedenemu IP izpodbijane odločbe ni izrekel za nično, saj je ZUP v omenjeni določbi določil še dodaten pogoj za izrek ničnosti, in sicer, da stranka v odločitev (odločbo) organa izrecno ali molče ni privolila. V obravnavanem primeru prosilka ne oporeka dejstvu, da je organ njeno vlogo z dne 17. 8. 2019 obravnaval kot zahtevo po ZDIJZ, prosilka v pritožbi le navaja, da organ v inšpekcijskem nadzoru ni obravnaval dejstev, navedenih v vlogi z dne 25. 3. 2019.

Glede pritožbenih navedb prosilke, da organ v inšpekcijskem postopku ni upošteval pomembnih dejstev, ki jih prosilka navaja v vlogi z dne 25. 3. 2019 IP pojasnjuje, da pritožbeni postopek po ZDIJZ nikakor ni namenjen ugotavljanju, ali je bil določen postopek pravilno izpeljan ali ne. V postopku po ZDIJZ je relevantno le dejstvo, ali organ z zahtevanimi dokumenti razpolaga in ali ti predstavljajo prosto dostopno informacijo javnega značaja, IP pa se v vsebino dokumentov in v dejstva, ki iz nje izhajajo, ni pristojen spuščati.

Na podlagi navedenega je IP, na podlagi 1. odstavka 248. člena ZUP, pritožbo prosilke zoper odločbo št. 090-88/2019-2 z dne 6. 9. 2019, kot neutemeljeno zavrnil, kot izhaja iz 1. točke izreka te odločbe.

Posebni stroški v tem postopku niso nastali. Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106/10 – ZUT-UPB5 in 14/15 – ZUUJFO) oproščena plačila upravne takse.

Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, temveč se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.

 

Postopek vodila:
Tanja Švab, dipl.upr.ved.,
raziskovalka IP

 

Informacijski pooblaščenec:
Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,
informacijska pooblaščenka