Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

FOIA Decisions

+ -
Date: 05.03.2020
Title: prosilec - Inšpektorat RS za okolje in prosto
Number: 090-20/2020
Category: Ali dokument obstaja?, Kršitev postopka
Status: Refused


POVZETEK:

Organ je z izpodbijano odločbo zahtevo prosilca v delu, ki se nanaša na dokumentacijo nastalo do maja 2011 zavrgel. Glede dokumentacije, ki je nastala po maju 2011 pa je zahtevi ugodil in prosilcu v celoti posredoval zapisnik, ki se nanaša na inšpekcijsko zadevo. Prosilec je s pritožbo izpodbijal odločbo v celoti. IP je pritožbo zvrnil kot neutemeljeno, ker je ugotovil, da je bilo o prosilčevi zahtevi, ki se nanaša na dokumentacijo nastalo do maja 2011 že pravnomočno odločeno. Glede dokumentacije nastale po maju 2011 pa je IP ugotovil, da organ z drugo dokumentacijo, kot s posredovanim zapisnikom, ne razpolaga.

 

ODLOČBA:

 

Številka: 090-20/2020/9
Datum: 5. 3. 2020

Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik (v nadaljevanju IP), izdaja na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05 in 51/07-ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), ter tretjega in četrtega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06- uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP2, 23/14, 50/2014, 19/2015 – odl. US, 102/15, 7/18; v nadaljevanju ZDIJZ) in prvega odstavka 248. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13, v nadaljevanju ZUP), o pritožbi …, (v nadaljevanju prosilec) z dne 13. 1. 2020, zoper odločbo Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju organ), št. 090-131/2019/3 z dne 30. 12. 2019, v zadevi dostopa do informacij javnega značaja, naslednjo


O D L O Č B O:

1.    Prosilčeva pritožba z dne 13. 1. 2020 zoper odločbo Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor, št. 090-131/2019/3 z dne 30. 12. 2019, se zavrne.

2.    Zahteva prosilca za povrnitev stroškov se zavrne.

3.    V postopku reševanja te pritožbe posebni stroški niso nastali.


OBRAZLOŽITEV:

Organ je dobil odstopljeni vlogi prosilca z dne 22. 11. 2019 in 6. 12. 2019 in ju obravnaval kot zahtevi po ZDIJZ. V njih je prosilec podal navedbe v zvezi s domnevnimi nepravilnostmi glede priključka V… ceste na državno cesto in nanašajočimi se inšpekcijskimi postopki ter ukrepanji in neukrepanji inšpektorjev v teh zadevah. Pojasnil je, da je bila o kršitvah obveščena tudi gradbena inšpekcija, da ni izvedla ugotovitvenega postopka, kot je navajala in nerazumno ni izvedla nobenih postopkov. Na koncu je prosil, da se mu v zadevah ugotovitev in inšpekcijskega nadzora na njegov naslov posreduje vsa dokumentacijo na podlagi ZDIJZ in kot stranki v postopku.

Organ je vlogi obravnaval v delu, ki se nanaša na pridobitev dokumentacije, v okviru zahtevka po določbah ZDIJZ in izdal odločbo, št. 090-131/2019/3 z dne 30. 12. 2019 (v nadaljevanju izpodbijana odločba). Z njo je, s 1. točko izreka, zahtevo prosilca za posredovanje dokumentacije, nastale v obdobju do maja 2011, zavrgel, na podlagi 4. točke prvega odstavka 129. člena ZUP, saj je s pregledom evidenc zadev in listin ugotovil, da je prosilec na podlagi svojih prejšnjih zahtev to dokumentacijo že prejel. Organ je namreč ugotovil, da je prosilec že z vlogami v letih 2009 do 2011, od organa zahteval iste dokumente, kot jih zahteva tudi v sedaj obravnavani vlogi z dne 22. 11. 2019 in 6. 12. 2019. Tako je npr. z vlogo z dne 28. 4. 2011 zahteval dokumentacijo o ugotovitvah gradbenega inšpektorja v zadevi javne razsvetljave, lokacije osi ceste, površine cestišča, izvoz V… ulice na državno cesto in komunalno infrastrukturo na V… ulici. Enako je pred tem zahteval že z vlogo z dne 3. 11. 2009. Podobno tudi z drugimi vlogami, vloženimi v navedenem obdobju. Organ je pojasnil, da je v zvezi z navedenimi zahtevami vodil postopek dostopa do informacij javnega značaja št. 090-45/2009, kjer je prosilec po določbah ZDIJZ prejel vso zahtevano dokumentacijo, nastalo ali pridobljeno v organu do maja leta 2011. Pri tem je bil zadnji dokument prosilcu poslan z dopisom št. 090-45/2009/24 z dne 16. 5. 2011. Z 2. točko izreka izpodbijane odločbe pa je organ zahtevi prosilca v delu, ki se nanaša na dokumentacijo, nastalo v obdobju od maja 2011 dalje, ugodil in mu posredoval zapisnik organa, št. 06122-3124/2010/10 z dne 28. 9. 2012. Ugotovil je namreč, da je po 16. 5. 2011 v zvezi z prosilčevo zahtevo nastal samo še ta dokument.
Prosilec je zoper obe točki izreka izpodbijane odločbe vložil pritožbo z dne 13. 1. 2020. Navajal je, da je po ZDIJZ in kot stranka postopka (predlagatelj) zahteval vso dokumentacijo v zadevah inšpekcijskega nadzora zaradi nezakonitega priključka V… na državno cesto. Navaja, da je bila izpodbijana odločba izdana v zvezi s pozivom na dopolnitev vloge št. 0621-2825/2019-3 z dne 29. 11. 2019, ki jo je prosilec osebno dopolnil 6. 12. 2019 na sedežu organa MOP IRSOP, Dunajska cesta 48. Dalje v pritožbi pa navaja, da je organ s 1. točko izreka zavrgel njegov predlog za »nadzor priključka in objektov V… poti na državno cesto, posredovan po elektronski pošti s priponko MI IRSI št. 0601-22/2019-10 na irsop.oe-lj@gov.s dne 15. 11. 2019, za katerega trdi, da organ napačno navaja datum 22. 11. 2019. Poleg tega navaja, da je organ zavrgel njegov predlog Geodetski upravi parcelacija parc. št. … v lasti MOL in Inšpektoratu RS, zahteva za vstop v inšpekcijski postopek s priponko MI IRSI št. 0601-22/2019-10 posredovan po elektronski pošti na gp.mop@gov.si dne 20.11 .2019, pri čemer trdi, da organ napačno navaja datum 6. 12. 2019. V zvezi z 2. točko izreka izpodbijane odločbe je prav tako navajal, da je bila izdana v zvezi s temi njegovimi predlogi. Navaja, da odločbo in posredovani zapisnik v celoti izpodbija in zato v nadaljevanju podaja vsebinske razloge, s katerimi utemeljuje nepravilnost opravljenih inšpekcijskih nadzorov. Med drugim navaja, da po 26 letih neobravnave IRSOP-a MOP št. 0621-2825/2019 še vedno ne izvaja, opušča obravnavo zaradi ugotovitev Inšpektorata za ceste z dne 18.9.2019 dolžni nadzor opušča urbanistična in gradbena inšpekcija navkljub ugotovljenih nevarnosti za udeležence v prometu, ki jih izpostavlja cestni inšpektorat. Povzema navajanja Ministrstva za infrastrukturo in Inšpektorata za ceste v zvezi z izvedenimi inšpekcijskimi nadzori. Pristojnim organom očita neizdajo odločb ob ustavitvi inšpekcijskega postopka, zlorabo ZDIJZ oz. upravnih postopkov z zavrženjem nemeritornih in nasprotujočih izrekov, škodljivih neresničnih in delnih navedb v obrazložitvi, nasprotujočih samim sebi glede na neutemeljene in opuščanje obravnavanja vlog. Na koncu priglaša stroške postopka v višini 320,00 EUR in navaja, da bo povzročena materialna in nematerialna škoda zaradi povzročene velike nevarnosti udeležencev v prometu priglašena naknadno.

Organ je po opravi predhodnega preizkusa, skladno z 245. členom ZUP in v povezani s tretjim odstavkom 27. člena ZDIJZ, z dopisom, št. 090-131/2019/5 z dne 22. 1. 2020, prosilčevo pritožbo odstopil v pristojno reševanje IP.

IP je pritožbo prosilca, kot pravočasno, dovoljeno in vloženo po upravičeni osebi, vzel v obravnavo.

Z dopisom, št. 090-20/2020/3 z dne 2. 3. 2020 je IP, skladno z drugim odstavkom 9. člena ZUP, poslal prosilcu v vednost dopis organa, št. 090-131/2019/5 z dne 22. 1. 2020.

Prosilec je dne 3. 3. 2020 na IP poslal dve elektronski vlogi (dokumenta 090-20/2020/4 in 090-20/2020/5), v katerih navaja, da organ zavaja s tem, ko nesmiselno ugotavlja, da pritožnik dopis naslavlja sicer na Ministrstvo za okolje in prostor. Pojasnjuje, da organ neutemeljeno navaja, da se pritožbene navedbe ne nanašajo na postopek in vsebino izdaje izpodbijane odločbe. Poudarja, da je v pritožbi jasno navedel, da jo vlaga zaradi opustitev dolžnih ravnaj institucij, zlorab policije, Ministrstva za okolje in prostor ter organa. Na koncu poziva uradno osebo, ki je izdala izpodbijano odločbo, zakaj ni ukrepala, zakaj Ministrstvo za okolje in prostor molči in zakaj organ ne ukrepa. Vlogama prilaga vlogi, ki ju je organ prepoznal kot zahtevi v predmetnem postopku po ZDIJZ, vlogi, ki je knjižena kot dokument 090-20/2020/4 pa prilaga še dopis Inšpektorata za infrastrukturo v zvezi z inšpekcijsko zadevo 06101-22/2019 in vlogo, ki jo je izročil Ministru za okolje in prostor v zvezi s poslovanjem organa.

IP je, z namenom popolne in pravilne ugotovitve dejanskega stanja, pri organu, 4. 3. 2020 opravil ogled brez prisotnosti strank (ogled in camera), na podlagi 11. člena ZInfP. Na ogledu je nastal zapisnik, št. 090-20/2020/6. Organ je IP na ogledu izročil še dodano dokumentacijo v zvezi z zadevo, in sicer: iz zadeve 090-45/2009 mu je izročil prosilčeve zahteve z dne 3. 11. 2009, 22. 2010 in 28. 4. 2011 ter odločbo organa, št. 090-45/2009/20 z dne 24. 11. 2010, ter popis spisa št. 06122-3124/2010/10.

K I. točki izreka:

Pritožba ni utemeljena.

Kot organ druge stopnje je IP skladno z 247. členom ZUP izpodbijano odločbo organa preizkusil v delu, v katerem jo je prosilec izpodbijal, in v mejah njegovih pritožbenih navedb. Po uradni dolžnosti je preizkusil, ali ni v postopku na prvi stopnji prišlo do bistvenih kršitev postopka in ali ni bil prekršen materialni zakon.

1)    Predmet in obseg presoje pritožbenega postopka

V predmetnem postopku je organ kot prosilčevi zahtevi za dostop do informacij javnega značaja prepoznal vlogi z dne 22. 11. 2019 in 6. 12. 2019, ki ju je dobil odstopljeni od svoje Območne enote v Ljubljani, z dopisom 06121-2825/2019-6 z dne 12. 12. 2019. Prosilec je v pritožbi navajal, da je organ ti dve vlogi napačno datiral, in sicer naj bi bila pravilna datuma 15. 11. 2019 (namesto 22. 11. 2019) oziroma 20. 11. 2019 (namesto 6. 12. 2019). IP je na ogledu in camera te navedbe prosilca predočil organu. Ta je pojasnil, da je predmetni vlogi datiral z dnem knjiženja vhodnega dokumenta. Organ se je pri tem strinjal z ugotovitvijo IP, da datuma, na katera se kot pravilna sklicuje prosilec, torej 15. 11. 2019 in 20. 11. 2019, predstavljata datuma, ki sta navedena na prosilčevih elektronskih vlogah, ki sta mu bili odstopljeni.

Glede na navedeno IP ugotavlja, da sta predmet tega postopka zahtevi prosilca, ki ju je ta datiral z 15. 11. 2019 in 20. 11. 2019, organ pa ju je datiral z 22. 11. 2019 in 6. 12. 2019, ko sta bili knjiženi kot vhodna dokumenta.

Iz vsebine predmetnih prosilčevih vlog izhaja, da je po določbah ZDIJZ in kot stranka v postopku zahteval dokumentacijo v zadevah ugotovitev in inšpekcijskega nadzora glede priključka in objektov V… pot na državno cesto.

Organ je izpodbijano odločbo izdal v okviru zahteve po ZDIJZ in prosilčevo zahtevo v delu, ki se nanaša na dokumentacijo do maja 2011, zavrgel (1. točka izreka), glede dokumentacije nastale po maju 2011 pa je zahtevi ugodil in prosilcu posredoval zapisnik (2. točka izreka).

IP je na ogledu in camera po pojasnilu organa ugotovil, da je organ »razdelil« zahtevano dokumentacijo na dokumentacijo »nastalo do maja 2011« in na dokumentacijo »nastalo od maja 2011 dalje« izključno iz razloga, ker je v postopku ugotovil, je bila zadnja dokumentacija prosilcu posredovana 16. 5. 2011 (dokumenti glede zahteve z dne 28. 4. 2011).

IP je v okviru pritožbene presoje tej »delitvi« dokumentacije sledil. Organ je namreč odločitev v 1. in 2. točki izreka izpodbijane odločbe sprejel na različnih pravnih podlagah, na ta način pa je IP tudi izvedel presojo v pritožbenem postopku.

2)    Glede dokumentacije nastale v obdobju do maja 2011

Organ je glede dokumentacije nastale v obdobju do maja 2011 prosilčevo zahtevo zavrgel, saj je v postopku ugotovil, da je bilo o enaki prosilčevi zahtevi pri organu že odločeno in je prosilec zahtevane informacije že prejel. Organ se je pri zavrženju skliceval na določbo 4. točke prvega odstavka 129. člena ZUP. Ta določa, da organ s sklepom zahtevo zavrže, če se o isti upravni zadevi že vodi upravni ali sodni postopek, ali je bilo o njej že pravnomočno odločeno, pa je stranka z odločbo pridobila kakšne pravice, ali so ji bile naložene kakšne obveznosti. Enako ravna tudi, če je bila izdana zavrnilna odločba in se dejansko stanje ali pravna podlaga, na katero se opira zahtevek, ni spremenilo.

Prosilec v pritožbi v zvezi s temi ugotovitvami organa ni podal nobenih konstruktivnih navedb, zato je IP pritožbo v tem delu presodil v okviru obsega pritožbe po uradni dolžnosti.

IP je z vpogledom v dokumentacijo zadeve ugotovil, da je so bile v postopku pri organu pod opravilno številko 090-45/2009 s strani prosilca vložene 3 zahteve za posredovanje dokumentov, in sicer:
- zahteva z dne 3. 11. 2009, s katero je zahteval vso dokumentacijo, zapisnike, fotografije, ugotovitve, sklepe in ukrepe inšpekcije v zadevi izgradnje V… poti parc. št.  in objektov na parceli št. … Organ je ugotovil, da se je zahteva nanašala na inšpekcijski zadevi 06122-2174/2006, in 06122-2656/2005 ter na spis Urada predstojnika organa št. 0612-69/2009. O tej zahtevi je organ izdal odločbo, št. 090-45/2009/5 z dne 13. 1. 2010. V postopku pritožbe zoper to odločbo pa je IP izdal odločbo, št. 090-29/2010/10 z dne 18. 5. 2010, na podlagi katere so bili prosilcu posredovani 3 dokumenti z delnim dostopom (obvestilo o plačilu upravne takse, št. 06122-2174/2006-1,2-MŠ, Sklep z dne 1. 6. 2006 o zavrženju vloge z dne 31. 5. 2006 in Odgovor odvetniški družbi, št. 06122-2656/2005 in 0612-2174 z dne 16. 9. 2009. Iz spisovne dokumentacije izhaja, da so bili ti trije dokumenti prosilcu posredovani 27. 5. 2010 z dopisom organa, št. 090-45/2009-15-
- organ je 22. 11. 2010 prejel še prosilčevo zahtevo za dostavo dokumentov z dne 12. 10. 2010, s katero je prosilec zahteval fotokopije dokumentov in listin, ki izkazujejo ukrepe nadzora v zadevi izgradnje javne razsvetljave in javne komunalne infrastrukture na V… ulici. O tej prosilčevi zahtevi je organ izdal odločbo, št. 090-45/2009-20 z dne 24. 11. 2010, s katero je zahtevo zavrnil, saj je ugotovil, da dokumenti v zvezi z predmetno zadevo ne obstajajo, saj inšpekcijski postopek glede javne razsvetljave in komunalne infrastrukture ni bil uveden za predmetno območje. Ta odločba organa ni bila predmet izpodbijanja pred IP.
- prosilec je nato vložil še eno zahtevo z dne 28. 4. 2011, ki jo je organ obravnaval pod zadevo 090-45/2009. Z njo je zahteval posredovanje fotokopije dokumentacije o ugotovitvah inšpektorja v zadevi javna razsvetljava, lokacija osi, površina cestišča, izvoz V… ulice na državno cesto in komunalna infrastruktura na V… ulici. Organ je njegovi zahtevi ugodil in mu, z dopisom, št. 090-45/2009-24 z dne 16. 5. 2011, posredoval zapisnik št. 06122-3124/2010/9 z dne 26. 11. 2010 s prilogami.
Kot izhaja iz obrazložitve izpodbijane odločbe in kar je ugotovil tudi IP iz dokumentacije spisa (popisa spisa 090-45/2009) in prejetih dokumentov, se vse tri prosilčeve zahteve nanašajo na pridobitev dokumentov iz inšpekcijskih zadev v zvezi z V…ulico. Organ pa je zadnji dokument v zvezi s temi prejšnjimi zahtevami prosilcu posredoval 16. 5. 2011 s citiranim dopisom.

Glede na navedeno IP ugotavlja, da je odločitev organa, ki se nanaša na dokumentacijo nastalo do leta 2011, o kateri je bilo odločeno s 1. točko izreka izpodbijane odločbe, pravilna. O zahtevah prosilca, ki sta predmet tega postopka po ZDIJZ, je bilo namreč v delu, ki se nanaša na dokumentacijo nastalo do maja 2011, že pravnomočno odločeno, zato je organ svojo odločitev pravilno opral na določbo 4. točke prvega odstavka 129. čelna ZUP.

3)    Glede dokumentacije nastale v obdobju od maja 2011 dalje

Glede dokumentacije nastale po maju 2011, torej po tem, ko je bil prosilcu posredovan zadnji dokument v zadevi organ 090-45/2009, pa je organ prosilcu z 2. točko izreka izpodbijane odločbe v celoti posredoval zapisnik organa, št. 06122-3124/2010/10 z dne 28. 9. 2012.

Glede na prosilčeve navedbe v pritožbi, je IP v pritožbenem postopku ugotavljal, ali je v zvezi z dokumentacijo nastalo po maju 2011, poleg citiranega zapisnika, nastal še kakšen dokument, ki bi ustrezal prosilčevi zahtevi.

Na ogledu in camera je IP ugotovil, da je organ v zvezi s prosilcem glede V… ulice vodil zadeve 06122-2174/2006, 06122-2656/2005, 0612-69/2009 in 06122-3124/2010, v katerem je bil posredovan zapisnik z izpodbijano odločbo. Dalje je IP ugotovil, da organ drugih postopkov, ki bi se nanašali na predmet konkretnih zahtev, ni vodil. Dalje je IP iz popisa spisa 06122-3124-2010 ugotovil, da je po maju 2011 v tej inšpekcijski zadevi nastal samo zapisnik, ki pa je bil, kot že pojasnjeno, prosilcu posredovan s predmetno 2. točko izreka izpodbijane odločbe.

Glede na vse navedeno IP ugotavlja, da v zvezi z dokumentacijo nastalo po maju 2011, organ ne razpolaga še s kakšno drugo dokumentacijo, ki bi ustrezala prosilčevima zahtevama, prosilec pa v pritožbi za nasprotno ugotovitev ni podal noben navedb. IP je tako presodil, da je zato pritožba tudi v tem delu neutemeljena.

Pri tem pa IP še enkrat poudarja, da prosilčeve pritožbene navedbe, ki se nanašajo na kršitev inšpekcijskih postopkov, na prošnjo po uvedbi teh postopkov in na vsebino samih inšpekcijskih postopkov, ki naj bi izhajala iz dokumentov, ki so bili prosilcu posredovani na podlagi vseh njegovih zahtev, ne morejo predstavljati utemeljenih pritožbenih navedb v zvezi s konkretnim postopkom dostopa do informacij javnega značaja. Pritožnik namreč s pritožbenimi navedbami v ničemer ne izpodbija ugotovitve dejanskega stanja, pravilnosti postopka ali zmotne uporabe materialnega prava glede konkretnega postopka dostopa do informacij javnega značaja v zvezi z zahtevanimi dokumenti. V postopkih dostopa do informacij javnega značaja se odloča o tem, ali je dostop do zahtevanih dokumentov prost oziroma ali za dostop do njih obstajajo kakšne zakonsko določene izjeme. Ni pa predmet teh postopkov sama vsebina zahtevanih dokumentov in predmetnih inšpekcijskih postopkov, zato so po presoji IP te pritožbene navedbe v celoti neupoštevne.

4)    Sklepno

Upoštevajoč vse navedeno IP zaključuje, da je izpodbijana odločba pravilna in zakonita. IP je zato prosilčevo pritožbo, na podlagi prvega odstavka 248. člena ZUP, zavrnil kot neutemeljeno.

K II. točki izreka:

Glede povrnitve priglašenih stroškov postopka zahteva prosilca ni utemeljena. Na podlagi prvega odstavka 113. člena ZUP gredo stroški, ki nastanejo organu ali stranki med postopkom ali zaradi postopka (potni stroški uradnih oseb, izdatki za priče, izvedence, tolmače, ogled, pravno zastopanje, oglase, prihod, izgubo dohodka, strokovno pomoč, odškodnino za škodo, ki nastane pri ogledu ipd.) v breme tistega, na katerega zahtevo se je postopek začel. Konkretni pritožbeni postopek (kot tudi sam postopek z zahtevo za dostop do informacije javnega značaja) se je začel na pritožbo (oziroma zahtevo) prosilca, tako da ta sam nosi svoje stroške postopka. Zato je IP odločil, da se zahteva za povrnitev stroškov zavrne, kot to izhaja iz 2. točke izreka te odločbe.

K III. točki izreka:

Na podlagi petega odstavka 213. člena ZUP, ki se smiselno uporablja tudi za odločbo o pritožbi (prvi odstavek 254. člena ZUP), se v izreku odloči tudi o tem, ali so nastali stroški postopka. IP je ugotovil, da v tem postopku posebni stroški niso nastali, zato je odločil, kot izhaja iz 2. točke izreka te odločbe.

Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) oproščena plačila upravne takse.


Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa se lahko sproži upravni spor s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.

 

Postopek vodila:
Maja Wondra Horvat, univ. dipl. prav.,
svetovalka IP

 

Informacijski pooblaščenec:
Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,
informacijska pooblaščenka