Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

FOIA Decisions

+ -
Date: 11.02.2020
Title: prosilec - Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
Number: 090-14/2020
Category: Ali dokument obstaja?
Status: Refused


POVZETEK:

Prosilka je od organa zahtevala dokument, ki ga je organ izdal Perutnini Ptuj d.d. v okviru dotičnega inšpekcijskega postopka. Organ je prosilki delno ugodil in ji posredoval zapisnik s prekritimi osebnimi podatki. IP je v pritožbenem postopku ugotovil, da organ z drugim dokumentom, kot s tistim, ki ga je prosilki že posredoval, ne razpolaga, zato je pritožbi prosilke, kot neutemeljeno, zavrnil.

 

ODLOČBA:

 

Številka: 090-14/2020/4

Datum: 12. 2. 2020

 

Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik, v nad. IP, na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05 in 51/07-ZUstS-A, v nad. ZInfP), 3. in 4. odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 – UPB, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15; v nad. ZDIJZ) ter 1. odstavka 248. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – UPB, 105/06–ZUS-1, 126/07-ZUP-E, 65/08-ZUP-F in 8/10-ZUP-G in 82/13-ZUP-H; v nad. ZUP), o pritožbi …. (v nad. prosilka), z dne 6. 1. 2020, zoper odločbo Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana (v nad. organ), št. 090-36/2019-4 z dne 20. 12. 2019, v zadevi dostopa do informacij javnega značaja, izdaja naslednjo

 

 

O D L O Č B O

 

  1. Pritožba prosilke z dne 6. 1. 2020 zoper odločbo Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, št. 090-36/2019-4 z dne 20. 12. 2019, se zavrne.
  1. V postopku reševanja te pritožbe niso nastali posebni stroški.

 

 

OBRAZLOŽITEV:

 

 

Prosilka je dne 5. 12. 2019 na organ naslovila zahtevo za posredovanje vseh dokumentov, ki jih je organ izdal Perutnini Ptuj d.d. ob preverbi pogojev za namen skladiščenja koruze v plastične tube na njivi v neposredni bližini mešalnice v Dražencih, na parc. št. 373/52 v k.o. Draženci in iz katerih izhaja, da za tovrstno skladiščenje ne potrebujejo posebnih/nobenih dovoljenj.

 

Organ je o zahtevi prosilke odločil z odločbo št. 090-36/2019-4 z dne 20. 12. 2019, s katero je zahtevi delno ugodil in prosilki posredoval zapisnik št. 0611-3070/2019-2 z dne 23. 10. 2019, s prekritimi osebnimi podatki.

 

Zoper odločbo organa je prosilka dne 6. 1. 2020 vložila pritožbo, v kateri navaja, da iz prejetega zapisnika ne izhaja, da v Perutnini Ptuj d.d. za tovrstno skladiščenje ne potrebujejo posebnih/nobenih dovoljenj. Dodatno prosilka navaja, da je s strani inšpektorja dne 24. 10. 2019 prejela elektronsko sporočilo, iz katerega izhaja, da pri ogledu ni bilo ugotovljenih kršitev, saj gre za začasno skladiščenje kmetijskega pridelka na zemljišču, ki je sedaj v mirovanju – izven vegetacijskega obdobja. Istega dne je prosilka inšpektorja, preko elektronske pošte, kot prijaviteljica v dotičnem inšpekcijskem postopku, prosila za dodatna pojasnila, ki pa jih še vedno ni prejela.

 

Organ je prosilki dne 7. 1. 2020 posredoval dopis št. 090-36/2019-6, kot odgovor na njeno pritožbo. V dopisu organ navaja, da se posredovani zapisnik nanaša na zahtevo prosilke z dne 5. 12. 2019 in ne na korespondenco med inšpektorjem in prosilko po elektronski pošti z dne 24. 10. 2019. Uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja preko zahteve z dne 5. 12. 2019 ni bila obveščena o korespondenci med inšpektorjem in prosilko, dodatno pa tudi iz zahteve za dostop do informacij javnega značaja ni razvidno, da bi prosilka želela pridobiti še kakršnekoli dodatne informacije. Na vprašanja, ki so bila zastavljena inšpektorju preko elektronske pošte z dne 24. 10. 2019, bo inšpektor nemudoma odgovoril, pri čemer organ posebej poudarja, da korespondenca med prosilko in inšpektorjem ni bila vsebovana v zahtevi za dostop do informacij javnega značaja, niti prosilka v korespondenci z dne 24. 10. 2019 ni navedla, da bi odgovore na zastavljena vprašanja želela pridobiti na podlagi določb ZDIJZ. V spisu pod številko 0611-3070/2019, ki se nanaša na Perutnino Ptuj d.d., poleg izdanega zapisnika, ni nobenega drugega akta, ki bi bil v postopku izdan Perutnini Ptuj d.d.. V kolikor prosilka meni, da obstajajo še kakšni drugi dokumenti, ki so bili v konkretnem postopku izdani Perutnini Ptuj d.d. in iz katerih izhaja zahtevana informacija, jo organ naproša, da ga o tem obvesti. Po prejetju zahteve prosilke sta bila v spisu št. 0611-3070/2019 zavedena zgolj še dva uradna zaznamka (lastni dokument) ter dopis, prejet s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Noben od teh dokumentov s strani organa ni bil izdan Perutnini Ptuj d.d., kar pomeni, da ne ustrezajo zahtevi prosilke.

 

IP je dne 21. 1. 2019 prejel dopis organa št. 090-36/2019-8 z dne 15. 1. 2020, s katerim mu je ta, na podlagi 245. člena ZUP, odstopil pritožbo, kot dovoljeno, pravočasno in vloženo s strani upravičene osebe. Dopisu je organ priložil spis št. 090-36/2019.

 

Na podlagi poziva IP št. 090-14/2020/2 z dne 22. 1. 2020 je organ IP posredoval dopis št. 090-36/2019-10 z dne 31. 1. 2020, kateremu je priložil inšpekcijski spis št. 0611-3070/2019, skupaj s popisom zadeve.

 

Pritožba ni utemeljena.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da je kot organ druge stopnje, v skladu z 247. členom ZUP, dolžan preizkusiti odločbo v delu, v katerem jo pritožnik oz. prosilec izpodbija. Odločbo preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon.

 

Kot izhaja iz določbe 1. odstavka 4. člena ZDIJZ in tudi določbe 1. odstavka 1. člena ZDIJZ, informacijo javnega značaja predstavlja samo dokument, ki že obstaja, je že ustvarjen, oz. dokument, ki ga je organ v okviru svojega delovnega področja že izdelal oz. pridobil. Gre za pogoj, ki je v teoriji poznan kot »kriterij materializirane oblike«. Organi, ki so zavezanci po ZDIJZ, so namreč dolžni omogočiti dostop le do že obstoječih informacij in niso dolžni ustvariti novega dokumenta ali pridobiti oz. vzpostaviti dokumenta, ki ga v času zahteve nimajo.

 

IP ob reševanju pritožbe ni mogel posumiti, da organ razpolaga še s katerim drugim dokumentom, kot s tistim, ki ga je prosilki že posredoval (zapisnik št. 0611-3070/2019-2 z dne 23. 10. 2019), vendar ga prosilki ne želi posredovati. V pritožbenem postopku je IP vpogledal v inšpekcijski spis št. 0611-3070/2019 - vezano na postopek preverjanja pogojev pri Perutnini Ptuj d.d. v zvezi s skladiščenje koruze v plastične tube na njivi v neposredni bližini mešalnice v Dražencih, na parc. št. 373/52 v k.o. Draženci, pri čemer je IP ugotovil, da je organ Perutnini Ptuj d.d., v okviru dotičnega inšpekcijskega postopka, izdal le en dokument, in sicer gre za zapisnik št. 0611-3070/2019-2 z dne 23. 10. 2019, ki pa ga je organ prosilki že posredoval, skupaj z izpodbijano odločbo. Da je prosilka predmetni zapisnik resnično že prejela, izhaja tudi iz njenih pritožbenih navedb.

 

Na podlagi navedenega IP ne vidi razlogov, da bi podvomil v pojasnilo organa oz. v dejstvo, da organ z drug dokumentom, kot s tistim, ki ga je prosilke že posredoval, ne razpolaga, saj ne vidi razlogov, zakaj bi organ prosilki prikrival, da razpolaga še s katerim drugim dokumentom, kot s tistim, ki ga je prosilki že posredoval.

 

IP poudarja, da v pritožbenem postopku glede dostopa do informacij javnega značaja nima pristojnosti, da bi se spuščal v presojo zakonitosti in smotrnosti ravnanja organa ter v vprašanje, zakaj organ ne razpolaga z dokumentom, ki ga zahteva prosilka oz. z vsebino, kot jo zahteva prosilka. Pritožbeni postopek tudi ne more biti namenjen prisili ustvarjanja informacij ali ugotovitvi, da bi določene informacije morale obstajati. IP tudi nima nikakršnega razloga, da ne bi sledil navedbam organa, da z drugim dokumentom, kot s tistim, ki ga je prosilki že posredoval, ne razpolaga, poleg tega IP tudi ob reševanju te pritožbe ni mogel posumiti, da organ razpolaga še katerih drugim dokumentom, ki bi ustrezal zahtevi prosilke, vendar ga v celoti ne posreduje oz. ne želi posredovati (2. odstavek 10. člena ZInfP).

 

IP je nedvomno ugotovil, da organ z drugim dokumentom, kot s tistim, ki ga je prosilki že posredoval in ki bi ustrezal zahtevi prosilke z dne 5. 12. 2019, ne razpolaga.

 

Na podlagi navedenega je IP, na podlagi 1. odstavka 248. člena ZUP, pritožbo prosilke zoper odločbo št. 090-36/2019-4 z dne 20. 12. 2019, kot neutemeljeno zavrnil, kot izhaja iz 1. točke izreka te odločbe.

 

Glede navedbe prosilke, da še vedno ni prejela odgovora na elektronsko sporočilo z dne 24. 10. 2019, vezano na korespondenco med prosilko in inšpektorjem, ki vodi dotični inšpekcijski postopek, IP pojasnjuje, da je prosilka v elektronskem sporočilu z dne 24. 10. 2019 od inšpektorja zahtevala pojasnila/odgovore vezane na obvestilo inšpektorja v zvezi z inšpekcijskim postopkom, v katerem prosilka nastopa kot prijaviteljica. Prosilka je torej od organa/inšpektorja zahtevala pojasnila vezana na inšpekcijski postopek, v katerem nastopa kot prijaviteljica, torej na podlagi določb Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Ur. l. RS, št. 43/07 – UPB in 40/14; v nad. ZIN) oz. ZUP in ne na podlagi določb ZDIJZ. To, da prosilka od organa oz. inšpektorja ni prejela zahtevanih pojasnil, kot prijaviteljica v postopku, torej na podlagi določb ZIN oz. ZUP, pa ne sodi v pristojnost IP. IP je namreč pristojen le za odločanje po ZDIJZ in se v druge postopke ne more in niti ne sme spuščati.

 

V tem delu IP dodatno še pojasnjuje, da organi na podlagi določb ZDIJZ prosilcem niti niso dolžni odgovarjati na vprašanja ali podajati pojasnil. Organi, zavezanci po ZDIJZ, so namreč dolžni omogočiti dostop le do že obstoječih informacij in niso dolžni ustvariti novega dokumenta, zbirati informacij, opravljati raziskav, pridobiti dokumentov od drugih organov ali analizirati podatkov, da bi zadostili zahtevi prosilca. Organi v postopku dostopa do informacij javnega značaja prav tako niso dolžni izražati mnenj ali pripravljati odgovorov na vprašanja ter pojasnil, niti izdelovati, predelovati, dograjevati ali kakor koli drugače spreminjati informacij, s katerimi razpolagajo.

 

Posebni stroški v tem postopku niso nastali.

 

Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106/10 – ZUT-UPB5 in 14/15 – ZUUJFO) oproščena plačila upravne takse.

 

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, temveč se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.

 

 

 

Postopek vodila:

Tanja Švab, dipl.upr.ved.,

raziskovalka IP

 

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka