Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

FOIA Decisions

+ -
Date: 07.01.2008
Title: KNSS Neodvisnost - Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve
Number: 0900-162/2007/6
Category: Ali gre za inf. javnega značaja?
Status: RefusedŠifra:    0900-162/2007/6

Datum: 8. 1. 2008

 

Informacijski pooblaščenec po pooblaščenki Nataši Pirc Musar (v nadaljevanju Pooblaščenec) na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05 in 51/07-ZUstS; v nadaljevanju ZInfP), tretjega in četrtega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo in 117/06 – ZDavP-2; v nadaljevanju ZDIJZ) in tretjega odstavka 255. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo in 105/06-ZUS-1; v nadaljevanju ZUP), o pritožbi Sindikata rejniških družin KNSS-Neodvisnost, Industrijska 13, 2000 Maribor (v nadaljevanju prosilec), zoper molk Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organ), v zadevi dostopa do informacije javnega značaja, izdaja naslednjo     

 ODLOČBO:

 Pritožba zaradi molka in zahteva prosilca se zavrneta.

 O b r a z l o ž i t e v:Prosilec je dne 16. 3. 2007 na organ podal zahtevo za pridobitev informacij javnega značaja, v kateri je zahteval:


1.    trenutno veljavno listo kandidatov, ki jo določa Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 110/02; v nadaljevanju ZIRD) v 3. členu,
2.    zadnji ministrov sklep o določitvi posameznih podskupin, iz katerih se oblikujejo liste kandidatov,
3.    sklepe o imenovanju veljavnih komisij za določitev znižanega normativa in zvišanja plačila dela,
4.    pisne odločitve podskupin CSD o imenovanju trenutnih koordinatorjev, ki so jih izbrale izmed svojih članov in usklajujejo komisijo ter po potrebi sodelujejo še z ostalimi petimi koordinatorji,
5.    sklepe posameznih koordinatorjev podskupin o določitvi komisij za znižanje normativov in zvišanje plačila dela.


Organ je na podlagi zahteve prosilca, ki jo je prejel 19. 3. 2007, z dopisom št. 66303-7/2007/3 z dne 30. 3. 2007 ugodil zahtevi za dostop do zahtevane informacije iz 2. in 4. točke. Poleg tega je organ izdal odločbo št. 66303-7/2007/4 z dne 30. 3. 2007, s katero je delno zavrnil dostop do zahtevane informacije iz 1. točke prosilčeve zahteve.


Pooblaščenec je dne 26. 4. 2007 prejel dopis organa, s katerim je ta Pooblaščencu v skladu s 25. členom ZUP odstopil v reševanje pritožbo prosilca zoper odločbo št. 66303-7/2007/4 in zoper dopis št. 66303-7/2007/3, oba z dne 30. 3. 2007.  V pritožbi zoper dopis št. 66303-7/2007/3 prosilec navaja:
-    da lista, ki jo je prejel, ne more biti lista kandidatov iz 3. člena ZIRD, saj nosi naslov »lista kandidatov za izvajanje rejniške dejavnosti«. Pritožnik ni zahteval liste kandidatov za izvajanje rejniške dejavnosti, temveč je zahteval »listo kandidatov za imenovanje komisij«, ki jo ZIRD določa v svojem 3. členu;
-    da je organ v dopisu navedel, da je zahtevku pritožnika v točki 4 v celoti ugodil, nato pa v dopisu zapisal, katere priloge je priložil. Med temi navedbami ni nikakršnih pisnih odločitev podskupin CSD o imenovanju koordinatorjev, temveč le lista, iz katere so razvidni tudi imenovani koordinatorji.


Zgoraj obravnavana vloga, ki jo je prosilec poimenoval »pritožba« zoper dopis št. 66303-7/2007/3, ni predstavljala pritožbe zoper odločbo organa, pač pa se z njo prosilec obrnil na prvostopenjski organ v smislu četrtega odstavka 25. člena ZDIJZ, ki določa, da v primeru, ko prosilec meni, da informacija, s katero se je seznanil, ni informacija javnega značaja, ki jo je navedel v zahtevi, lahko zahteva od organa, da mu omogoči seznanitev z informacijo javnega značaja, ki jo je navedel v zahtevi. Zaradi navedenega je Pooblaščenec pritožbo, z dopisom št. 021-34/2007/2 z dne 14. 5. 2007, odstopil organu v reševanje.


Pooblaščenec je z odločbo št. 021-34/2007/3 z dne 18. 6. 2007 odločil o pritožbi prosilca zoper odločbo organa št. 66303-7/2007/4, in sicer tako, da je zahtevi prosilca iz 1. točke zahteve, v celoti ugodil.    


Dne 11. 7. 2007 je Pooblaščenec prejel vlogo prosilca, s katero se je ta obrnil na Pooblaščenca z zahtevo po posredovanju oziroma ukrepanju v skladu s pristojnostmi. Pooblaščenec je ugotovil, da vloga prosilca ni predstavljala pritožbe zoper odločbo organa, pač pa je z njo prosilec nasprotoval izvršitvi odločbe Pooblaščenca št. 021-34/2007/3 z dne 18. 6. 2007 v smislu četrtega odstavka 25. člena ZDIJZ. Prosilec je zatrjeval, da mu je organ namesto imen iz liste kandidatov za imenovanje komisij posredoval zgolj dva sklepa iz leta 2003, iz katerih je razvidno le imenovanje šestih konkretnih rejnikov. Zaradi navedenega je Pooblaščenec pritožbo, z dopisom št. 021-34/2007/5 z dne 17. 7. 2007, odstopil organu v reševanje na podlagi 65. člena ZUP. Organ je z dopisom št. 66303-7/2007/15 z dne 17. 7. 2007 prosilcu pojasnil, da so iz poslanih sklepov vidna osebna imena rejnikov z liste kandidatov za izvajanje rejniške dejavnosti, s čimer naj bi bila izpolnjena obveznost iz odločbe Pooblaščenca št. 021-34/2007/3. Hkrati je organ prosilcu posredoval še dva seznama, in sicer listo kandidatov, ki je veljala do 10. 7. 2007 in listo kandidatov, ki velja od dne 10. 7. 2007.


Pooblaščenec je dne 28. 9. 2007 prejel vlogo prosilca, v kateri je spraševal po stanju zadeve v zvezi s pritožbo zoper dopis organa št. 66303-7/2007/3 z dne 30. 3. 2007. Ker je Pooblaščenec z dopisom št. 021-34/2007/2 dne 14. 5. 2007 omenjeno pritožbo odstopil organu, je vlogo prosilca z dne 28. 9. 2007 obravnaval kot pritožbo zaradi molka organa v smislu četrtega odstavka 222. člena ZUP. Pooblaščenec je z dopisom št. 0900-162/2007/3 dne 2. 7. 2007 organ v skladu s prvim odstavkom 255. člena ZUP pozval, da mu obrazloži razloge za zamudo. Organ je z dopisom št. 66303-7/2007/21 z dne 9. 10. 2007 pojasnil:

-    da je s tem, ko je prosilcu posredoval dva sklepa ministra, pristojnega za družino, iz katerih so razvidna osebna imena rejnikov z liste kandidatov za izvajanje rejniške dejavnosti, izpolnil odločbo Pooblaščenca št. 021-34/2007/3,

-    da je prosilcu naknadno posredoval tudi zahtevano listo kandidatov, ki je veljala do 10. 7. 2007 ter trenutno veljavno listo, ki velja od 10. 7. 2007,

-    da je zaradi delne neskladnosti med imeni na listi in imeni na sklepih, na katero je opozoril prosilec, temu z dopisom z dne 13. 9. 2007 posredoval tudi popravek,

-    da je glede na zgornje navedbe prosilec pridobil listo kandidatov, ki jo je prosilec zahteval oziroma listo, ki jo določa 3. člen ZIRD,

-    da je posredovana lista tista, ki jo določa 3. člen ZIRD, čeprav je bila poimenovana kot »lista kandidatov za izvajanje rejniške dejavnosti« in da z drugo listo organ ne razpolaga,

-    da so iz posredovane liste razvidna tudi imena koordinatorjev, kar je bila zahteva prosilca,

-    da način imenovanja koordinatorjev ni predpisan in da z odločitvami o imenovanju organ ne razpolaga,

-    da glede na navedbe iz prejšnjih točk ni nastopil molk organa v skladu z določbo 255. člena ZUP, saj je organ po prejemu odstopljene pritožbe, v skladu z zahtevo posredoval vse zahtevane informacije.


Organ je na pritožbo prosilca z dne 16. 4. 2007 zoper dopis št. 66303-7/2007/3, s katero se je ta obrnil na organ v smislu četrtega odstavka 25. člena ZDIJZ, odgovoril z dopisom št. 66303-7/2007/22 z dne 10. 10. 2007. Prosilcu je v zvezi z navedbo, da posredovana lista ni lista iz 3. člena ZIRD, saj nosi naziv »lista kandidatov za izvajanje rejniške dejavnosti«, pojasnil, da je lista, ki je bila prosilcu posredovana, dejansko lista kandidatov za imenovanje komisij, vodena na podlagi 3. člena ZIRD in da se druge liste, vodene na podlagi tega zakona, ne vodijo. Nadalje je organ pojasnil prosilcu, da je zahtevi iz 4. točke zahteve ugodil, saj je želel prosilcu posredovati podatke o imenovanih koordinatorjih, ki so bili na listi posebej označeni. Glede na to, da prosilec vztraja pri zahtevi za pridobitev »pisnih odločitev podskupin CSD o imenovanju koordinatorjev«, organ nadalje pojasnjuje, da s takšnimi pisnimi odločitvami podskupin ne razpolaga, razpolaga pa z obvestili o imenovanju novih koordinatorjev, ki jih je organ prejel od posameznih podskupin. Ta sporočila so bila prosilcu tudi dejansko posredovana. ZIRD ne določa, da ministrstvo, pristojno za družino, pridobiva oziroma vodi evidenco o pisnih odločitvah podskupin o imenovanju koordinatorjev.


Pooblaščenec je dne 30. 10. 2007 prejel vlogo prosilca, v kateri navaja, da je prejel dopis organa št. 66303-7/2007/22 z dne 10. 10. 2007. Prosilec zatrjuje, da mu organ ponovno ni posredoval zahtevanih informacij, zahteve pa mu tudi ni zavrnil v obliki odločbe, saj je organ na pritožbo odgovoril samo s pojasnili. Prosilec še poudarja, da so liste, ki jih je organ posredoval z dopisom št. 66303-7/2007/15 z dne 17. 7. 2007 »beli papirji, popisani z imeni in priimki, iz katerih ni razvidno, da bi šlo za uraden in veljaven dokument«; »na teh listih namreč ni glave, žiga ali kakršnekoli druge ustrezne oznake«; »zaradi dosedanjih izkušenj tem papirjem ne verjamemo«. Zaradi navedenega prosilec vztraja pri zahtevi, da se o pritožbi z dne 22. 5. 2007 odloči v ustrezni pravno formalni obliki. V skladu s četrtim odstavkom 222. člena ZUP ima stranka pravico do pritožbe, kot da bi bil njen zahtevek zavrnjen, če pristojni organ, zoper katerega odločbo je dovoljena pritožba, ne izda odločbe in je ne vroči stranki v predpisanem roku.


Po prejemu zgoraj obravnavane vloge prosilca je Pooblaščenec v skladu s tretjim odstavkom 255. člena ZUP, prevzel zadevo v reševanje.


Z namenom razjasnitve dejanskega stanja in ugotovitve, ali zahtevane informacije obstajajo ter v kakšni obliki, je Pooblaščenec na podlagi 11. člena ZInfP pri organu dne 27. 11. 2007 opravil ogled in camera, brez prisotnosti strank in javnosti, o čemer je bil napravljen zapisnik št. 0900-162/2007/5 z dne 27. 11. 2007. V okviru omenjenega procesnega dejanja je bil Pooblaščencu omogočen vpogled v celotno dokumentarno gradivo, vključno z v 3. členu ZIRD predvideno listo kandidatov za imenovanje komisij po ZIRD.


Pritožba ni utemeljena.


1 Uvodne ugotovitve


V obravnavanem primeru ni sporno, ali je organ zavezanec za posredovanje informacij javnega značaja po ZDIJZ, poleg tega tudi ni sporno, ali je podana katera od izjem iz 6. člena ZDIJZ. Zaradi navedenega Pooblaščenec ni posebej utemeljeval dejstva, da organ nastopa kot zavezanec po ZDIJZ in dejstva, da pri obravnavanih informacijah ni podana katera izmed izjem od dostopa do informacij javnega značaja iz 6. člena ZDIJZ.


2 Lista kandidatov za imenovanje komisij iz 1. točke prosilčeve zahteve


ZIRD v prvem odstavku 3. člena določa, da ministrstvo, pristojno za družino, vodi listo kandidatov za imenovanje komisij po tem zakonu (v nadaljevanju: lista kandidatov). Listo kandidatov sestavljajo vsi strokovni delavci centrov za socialno delo v Republiki Sloveniji za področje rejništva, ki so razdeljeni v šest podskupin po teritorialnem načelu. Vsaka podskupina na svojem območju izbere tudi enega rejnika in eno strokovno usposobljeno osebo za delo z otroki, ki se jih vpiše na listo. V drugem odstavku istega člena je še določeno, da se iz liste oblikujejo naslednje komisije: komisija za izbor kandidatov za izvajanje rejniške dejavnosti, komisija za priznanja ter komisije za določitev znižanega normativa in zvišanja plačila dela.


Pooblaščenec je na podlagi izvedenega ogleda in camera ugotovil, da se lista kandidatov hrani v elektronski obliki, in sicer kot elektronska datoteka. Lista kandidatov je oblikovana kot preprosta evidenca (seznam) na enem tekstovnem dokumentu, ki je sestavljen iz šestih, med seboj ločenih tabel. V vsaki tabeli, ki se nanaša na posamezno podskupino, so navedena osebna imena članov - strokovno usposobljene osebe za delo z otroki, koordinatorja, predstavnikov posameznih CSD-jev in predstavnika rejnikov. Tabele se sprotno ažurirajo, po vsaki spremembi pa se navede datum spremembe, ki označuje začetek veljavnosti vsakokratne liste.


Vodenje liste kandidatov sicer ima izrecno zakonsko podlago, vendar v ZIRD ni natančno določen način njenega vodenja (npr. oblika, nabor podatkov, obvezne in neobvezne sestavine ipd.). Tudi Pravilnik o pogojih in postopkih za izvajanje rejniške dejavnosti (Ur. l. RS, št. 54/03) ni predvidel nikakršnih formalnih zahtev glede načina vodenja liste kandidatov. Takšnih zahtev ne postavljata tudi ZDIJZ in Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 76/05). Glede na dejstvo, da se lista kandidatov vodi zlasti za interne potrebe, tudi s praktičnega vidika ne obstaja potreba po posebnih formalnih oziroma obličnostnih zahtevah.


Tako kot se lista kandidatov glede na določbe obstoječih predpisov vodi povsem neformalno, tako se tudi vsakokratni fizični (računalniški) izpisi liste kandidatov ter njihovo posredovanje (npr. prosilcem po ZDIJZ) izvaja na neformalen način, kar pomeni:

-    da so vsakokratni fizični izpisi vsebinsko povsem enaki kot dokument v elektronski obliki, iz katerega izhajajo in

-    da se fizičnih izpisov za interne potrebe in potrebe posredovanja drugim organom ali drugim osebam dodatno ne žigosa, parafira, podpisuje ali na kakšen drug način potrjuje avtentičnosti njihove vsebine.


Čeprav Pooblaščenec ni pristojen za presojo ustreznosti evidentiranja dokumentarnega gradiva pri organu, ugotavlja, da na listi kandidatov, ki je bila posredovana prosilcu in s katero razpolaga organ, ni navedene številke dokumenta (t.j. številke zadeve in zaporedne številke dokumenta), čeprav gre za t.i. lasten dokument organa. V obravnavanem primeru je potrebno ugotoviti, da odsotnost številke zadeve oziroma številke dokumenta na listi kandidatov v ničemer ne zmanjšuje  avtentičnosti njene vsebine. Poleg tega navedeno še ne pomeni, da lista kandidatov ni evidentirana v skladu s predpisi o upravnem poslovanju. Na tem mestu je treba opozoriti, da vsak zavezanec po ZDIJZ prosilčevo zahtevo za dostop do informacije javnega značaja v celoti izpolni, če mu posreduje dokument v enaki obliki in vsebini, kot ga ima sam. Za potrditev avtentičnosti dokumenta je dovolj, da zavezanec s spremnim dopisom, ki ima navedeno številko izhodnega dokumenta ter datum, podpis pristojne osebe in žig, pojasni komu, na kakšni podlagi in kaj posreduje oziroma prilaga dopisu.


V obravnavanem primeru je ključna ugotovitev, da je lista kandidatov, ki je bila posredovana prosilcu, po vsebini enaka takrat veljavni listi kandidatov, s katero je v trenutku posredovanja razpolagal organ, o čemer se je Pooblaščenec prepričal z vpogledom v dokumentarno gradivo pri organu. Tudi napačen podatek o enem izmed rejnikov v listi kandidatov, ki ga je organ naknadno popravil, v ničemer ne negira dejstva, da je lista kandidatov, ki je bila posredovana prosilcu, enaka tisti, s katero razpolaga organ.


Nadalje Pooblaščenec ugotavlja, da je bila lista kandidatov, ki je bila posredovana prosilcu, napačno poimenovana kot »lista kandidatov za izvajanje rejniške dejavnosti«. Gre torej zgolj za tehnično pomoto in ne za posredovanje napačne evidence, kar je jasno razvidno tudi iz same vsebine posredovane liste kandidatov in liste kandidatov, s katero razpolaga organ.  V prvem odstavku 3. člena ZIRD je namreč določeno, da listo sestavljajo vsi strokovni delavci centrov za socialno delo v Republiki Sloveniji za področje rejništva, ki so razdeljeni v šest podskupin po teritorialnem načelu. Vsaka podskupina na svojem območju izbere tudi enega rejnika in eno strokovno usposobljeno osebo za delo z otroki, ki se jih vpiše na listo.


Na podlagi zgornjih navedb Pooblaščenec zaključuje, da lista kandidatov, ki jo je prejel prosilec, predstavlja informacijo javnega značaja, ki jo je navedel v svoji zahtevi, saj:

-    je prosilec prejel fizični izpis liste kandidatov za imenovanje komisij po ZIRD, ki jo določa 3. člen ZIRD in

-    je fizični izpis liste kandidatov, ki je bil posredovan prosilcu, po vsebini in obliki enak kot elektronska verzija liste kandidatov, s katero je v trenutku posredovanja razpolagal organ.


Pooblaščenec še pripominja, da ni pristojen za presojanje vsebine dokumentov, ki predstavljajo informacije javnega značaja, kar pomeni, da Pooblaščenec v konkretnem primeru ne more presojati, ali je lista kandidatov popolna, ažurna in pravilna, poleg tega pa tovrstna vprašanja nimajo vpliva na odločanje o pravici do dostopa do informacije javnega značaja.


3 Pisne odločitve podskupin CSD o imenovanju koordinatorjev iz 4. točke prosilčeve zahteve


Kot izhaja iz določbe prvega odstavka 4. člena ZDIJZ in tudi določbe prvega odstavka 1. člena ZDIJZ, informacijo javnega značaja predstavlja samo dokument, ki že obstaja, je že ustvarjen, oziroma dokument, ki ga je organ v okviru svojega delovnega področja že izdelal oziroma pridobil. Gre za pogoj, ki je v teoriji poznan kot »kriterij materializirane oblike«. Organi, ki so zavezanci po ZDIJZ, so dolžni omogočiti dostop le do že obstoječih informacij in niso dolžni ustvariti novega dokumenta ali pridobiti oziroma vzpostaviti dokumenta, ki ga v času zahteve nimajo. Pooblaščenec je v obravnavanem primeru moral ugotoviti, ali gre pri zahtevanih informacijah za informacije javnega značaja v smislu ZDIJZ. Ker se je organ skliceval na to, da zahtevanih dokumentov nima in ker prosilčeva zahteva izhaja iz domneve o njihovem obstoju, je bilo v pritožbenem postopku potrebno, v skladu z definicijo informacije javnega značaja iz prvega odstavka 4. člena ZDIJZ, razjasniti vprašanje, ali zahtevani dokumenti sploh obstajajo oziroma, ali organ z njimi razpolaga.


Glede zahteve prosilca po posredovanju »pisnih odločitev podskupin CSD o imenovanju trenutnih koordinatorjev, ki so jih izbrale izmed svojih članov in usklajujejo komisijo ter po potrebi sodelujejo še z ostalimi petimi koordinatorji« Pooblaščenec ugotavlja, da organ prvotno ni ugodil zahtevi prosilca, saj temu ni posredoval zahtevanih dokumentov, s katerimi razpolaga oziroma z zavrnilno odločbo ni pojasnil, da z zahtevanimi dokumenti ne razpolaga. Kot izhaja iz dopisa št. 66303-7/2007/3 z dne 30. 3. 2007, je organ po lastnem prepričanju v celoti ugodil zahtevi, saj je prosilcu posredoval listo kandidatov, iz katere so razvidni tudi imenovani koordinatorji. Pooblaščenec ugotavlja, da je organ napačno interpretiral zahtevo prosilca, saj je menil, da prosilec želi podatke o tem, katere osebe so bile imenovane za koordinatorje. Šele z dopisom št. 66303-7/2007/22 z dne 10. 10. 2007 je bilo prosilcu pojasnjeno, da organ z zahtevanimi dokumenti ne razpolaga, da pa razpolaga z obvestili o imenovanju novih koordinatorjev, ki so bila prosilcu posredovana skupaj z zgoraj navedenim dopisom. Organ je tako prosilcu posredoval naslednja sporočila o imenovanju (določitvi) koordinatorjev: dopis z dne 28. 3. 2007 za 1. podskupino (CSD Ljubljana Moste Polje),  elektronska pošta z dne 24. 3. 2006 za 2. podskupino, elektronska pošta z dne 13. 12. 2006 za 3. podskupino (CSD Ljutomer), dopis z dne 6. 12. 2005 za 4. podskupino (CSD Trebnje), dopis z dne 30. 3. 2006 za 5. podskupino (CSD Nova Gorica) in elektronska pošta z dne 26. 6. 2007 za 6. podskupino (CSD Ravne).


Pooblaščenec ugotavlja:

-    da je organ prosilcu posredoval tiste dokumente, s katerimi razpolaga, in sicer tiste dokumente, ki so po svoji vsebini najbližje zahtevi po posredovanju »pisnih odločitev«, s čimer je zahtevi prosilca poskušal ugoditi v največji možni meri,

-    da organ s »pisnimi odločitvami« v pravem pomenu besede in kot jih ima očitno mislih prosilec, ne razpolaga.


Ob vsakem imenovanju oziroma določitvi novega koordinatorja pri posamezni podskupini, organ prejme neformalno sporočilo (v obliki elektronske pošte ali dopisa) o tem, kdo je bil določen za koordinatorja. Sporočilo običajno pošlje koordinator, katerega naloge z imenovanjem novega koordinatorja prenehajo. Na podlagi takšnih sporočil, organ izvede ustrezno spremembo v listi kandidatov. Obravnavana sporočila ne predstavljajo »odločitve« v smislu 4. točke prosilčeve zahteve, saj je odločitev o tem, kdo bo novi koordinator, sprejeta pred tem. Način oziroma postopek odločanja o novih koordinatorjih ni vnaprej predpisan v nobenem od predpisov, ki urejajo rejniško dejavnost. Novega koordinatorja se določi na povsem neformalen način, npr. z dogovarjanjem ali glasovanjem, sama odločitev pa se tudi ne sprejme v obliki posebnega, s predpisom določenega akta. Poleg tega tudi ne obstaja nikakršna pravna podlaga za to, da bi se morebitne formalizirane odločitve posredovale organu. V praksi torej podskupine le obvestijo organ o tem, kdo so novi koordinatorji.


4 ZaključekPooblaščenec po preučitvi celotne zadeve ugotavlja, da je bila prosilcu posredovana informacija javnega značaja iz 1. točke prosilčeve zahteve z dne 16. 3. 2007 in s tem v celoti izpolnjena obveznost organa, kot zavezanca za dostop do informacij javnega značaja po ZDIJZ. Poleg tega Pooblaščenec ugotavlja, da informacija javnega značaja iz 4. točke prosilčeve zahteve ne obstaja, saj organ z dokumenti, ki jih zahteva prosilec v 4. točki zahteve z dne 16. 3. 2007, ne razpolaga. Ker se molk organa v skladu s četrtim odstavkom 22. člena ZDIJZ šteje kot odločba, s katero je zahteva zavrnjena, iz obrazložitve te odločbe Pooblaščenca pa so razvidni razlogi za zavrnitev zahteve to pomeni, da pritožba zaradi molka ni utemeljena. Pooblaščenec je na podlagi tretjega odstavka 255. člena ZUP o zahtevi prosilke odločil in podal tudi razloge za zavrnitev zahteve.


 

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa lahko prosilec sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve odločbe na Upravno sodišče v Ljubljani, Fajfarjeva 33, pisno neposredno pri navedenem sodišču ali priporočeno po pošti ali ustno na zapisnik. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži najmanj v treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.
 
  

 

 

      Informacijski pooblaščenec:

Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.,

              pooblaščenka