Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

FOIA Decisions

+ -
Date: 05.02.2020
Title: Delo d.o.o. - Nacionalni inštitut za javno zdravje
Number: 090-18/2020
Category: Ali dokument obstaja?, Mediji
Status: Dismissesd


POVZETEK:

V obravnavani zadevi je organ v postopku po ZMed, na vprašanje prosilke, zakaj na svoji strani ali v obvestilih ne zapiše, kje je bil primer ošpic potrjen, denimo v katerem zdravstvenem domu ali v katerem mestu, morda območju, občini, odgovoril, da natančnejših podatkov ne objavlja zaradi varovanja osebnih podatkov. V pritožbenem postopku je IP ugotovil, da je pritožba prosilke prepozna, prav tako pa tudi ni dovoljena. Po določbi 9. odstavka 45. člena ZMed je pritožba zoper zavrnilni odgovor oziroma zoper fiktivno zavrnilno odločbo, ki je lahko sestavljena zgolj v obliki dopisa, dovoljena le, če zavrnilni ali delno zavrnilni odgovor na vprašanje izhaja iz dokumenta. V konkretnem primeru organ z dokumentom ne razpolaga, zlasti ob tako zastavljenem vprašanju, ki je vezano na pojasnilo organa.  

 

ODLOČBA:

 

Številka: 090-18/2020/6

Datum: 6. 2. 2020

 

Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik (v nadaljevanju IP), izdaja na podlagi 9. in 10. odstavka 45. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZMed), 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05 in 51/07-ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), 3. in 4. odst. 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06- uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZDIJZ), 1. odstavka 246. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZUP), o pritožbi z dne 7. 1. 2020, Dela, Časopisno založniško podjetje d.o.o., Slovenske novice, Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana, (dalje prosilka), zoper odgovor z dne 17. 12. 2019, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana (dalje organ), v zadevi dostopa do informacij za medije, naslednji

 

S K L E P :

 

  1. Pritožba prosilke z dne 7. 1. 2020 se zavrže.
  1. V postopku reševanja te pritožbe niso nastali posebni stroški.

 

 

OBRAZLOŽITEV:

 

 

Prosilka je dne 17. 12. 2019 po elektronski poti na organ naslovila novinarska vprašanja, in sicer, da so dobili informacijo, da so na gorenjskem v zadnjem dnevu zabeležili nov potrjen primer z ošpicami. Ali to drži? Vprašala je tudi, zakaj na svoji strani ali v obvestilih organ ne zapiše, kje je bil primer potrjen? Denimo v katerem zdravstvenem domu ali v katerem mestu, morda območju, občini? Kdaj so nazadnje v tako kratkem času zaznali toliko ošpic?

 

Organ je dne 17. 12. 2019, na vprašanje, zakaj na svoji strani ali v obvestilih ne zapiše, kje je bil primer potrjen, denimo v katerem zdravstvenem domu ali v katerem mestu, morda območju, občini, odgovoril, da natančnejših podatkov ne objavlja zaradi varovanja osebnih podatkov. Na vprašanje, kdaj so nazadnje v tako kratkem času zaznali toliko ošpic, pa je organ odgovoril, da so zadnji večji izbruh zabeležili v letu 2014 v povezavi z mednarodno razstavo psov. Takrat je zbolelo okrog 50 oseb, 44 v povezavi z razstavo.

 

Prosilka je pri organu vložila pritožbo z dne 7. 1. 2020, v kateri je navedla, da je na organ poslala novinarsko vprašanje, zakaj pri vsakem potrjenem primeru ošpic ne zapišejo, kje je bil primer potrjen, denimo v katerem zdravstvenem domu ali v katerem mestu, morda območju, občini. Prosilka je citirala odgovor organa; »Natančnejših podatkov ne objavljamo zaradi varovanja osebnih podatkov.« Prosilka se pritožuje, ker meni, da bi pri objavi podatkov šlo za anonimizirane statistične podatke in ne osebne ter da bi bili razkriti podatki v interesu javnega zdravja (zaradi morebitne preventive lokalnih prebivalcev).

 

Organ je z dopisom z dne 23. 1. 2020, številka: 091-1/2020-2/309, poslal pritožbo prosilke s prilogami v odločanje IP. Pri tem je navedel, da po opravljenem preizkusu ugotavlja, da je pritožba dovoljena, pravočasna in jo je vložila upravičena oseba. Izdane določbe pa ne bo nadomestil z novo. Organ je še navedel, da je prosilki pojasnil, da natančnejših podatkov ne objavljajo zaradi varstva osebnih podatkov. Gre namreč za izjemo po 3. in 4. točki prvega odstavka 6. čl. ZDIJZ in pri odgovoru vztrajajo, saj so k temu zavezani po Zakonu o varstvu osebnih podatkov in po Zakonu o državni statistiki. Odločbe niso izdali, ker so postopek vodili po ZMed.

 

Pritožba je prepozna in ni dovoljena.

 

Posredovanje informacij za medije lahko mediji zahtevajo od vseh organov, ki jih kot zavezance določa zakon, ki ureja dostop do informacij javnega značaja. To pomeni, da so vsi subjekti, ki so zavezanci po ZDIJZ, hkrati tudi zavezanci po ZMed. Po ZDIJZ so zavezanci opredeljeni v prvem odstavku 1. člena in v prvem odstavku 1.a člena ZDIJZ. V obravnavanem primeru ni sporno, da je organ podvržen določbam ZDIJZ in ZMed.

 

IP je primarno opravil preizkus, ali so izpolnjeni formalni pogoji za reševanje zadeve, torej ali je pritožba dovoljena, ali jo je vložila upravičena oseba in ali je pravočasna.

 

IP ugotavlja, da je organ podal zavrnilni odgovor, ki se v skladu z 8. odstavkom 45. člena ZMed šteje za zavrnilno odločbo, dne 17. 12. 2019. Rok za pritožbo začne teči prvi naslednji dan od vročitve ali sporočitve odločitve. Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik oz. dela prost dan, se rok izteče s pretekom prvega naslednjega delovnika (100. in 101 člen ZUP), kar pomeni, da je v obravnavanem primeru 15 dnevni rok za pritožbo potekel 3. 1. 2020. Vloga je vložena pravočasno, če jo pristojni organ prejme, preden izteče rok. Če je vloga poslana po elektronski poti, se šteje za pravočasno, če jo je pred iztekom roka prejel informacijski sistem organa ali informacijski sistem za sprejem vlog, vročanje in obveščanje. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je organ prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto (prvi in drugi odst. 68. čl. ZUP).

 

Kot izhaja iz spisa, je organ prejel pritožbo 9. 1. 2020 (žig organa). Po pojasnilu organa je bila pritožba poslana po navadni pošti, torej se za dan prejema pritožbe šteje 9.1.2020.

 

Glede na navedeno IP ugotavlja, da je organ prve stopnje zmotno menil, da je pritožba pravočasna. Ker je v konkretnem primeru prosilka vložila pritožbo po pritožbenem roku, je njena pritožba prepozna, zato jo je treba na podlagi prvega odstavka 246. člena ZUP zavreči.

 

IP pa ob tem dodaja, da bi bilo treba pritožbo zavreči tudi iz razloga, ker pritožba ni dovoljena. Po določbi 9. odstavka 45. člena ZMed je pritožba zoper zavrnilni odgovor oziroma zoper fiktivno zavrnilno odločbo, ki je lahko sestavljena zgolj v obliki dopisa, dovoljena le, če zavrnilni ali delno zavrnilni odgovor na vprašanje izhaja iz dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva.

 

IP je namreč z dopisom z dne 27. 1. 2020, št. 090-18/2020/2 pozval organ, da pošlje dokumente, iz katerih izhajajo podatki, ki so predmet zahteve prosilke, v izvorni obliki, brez izločanja.

 

Organ je v dopisu z dne 31. 1. 2020, številka: 090-1/2020-4/272 pojasnil, da dokumenta, iz katerega bi izhajal odgovor na novinarsko vprašanje, zakaj primerov ne objavljajo po posameznih zdravstvenih domovih, mestih, krajih oz. regijah, ni. Navedeno pomeni, da tretji pogoj za obstoj informacije javnega značaja, ki je v teoriji poznan kot »kriterij materializirane oblike«, ni izpolnjen, zato pritožba prosilke tudi ni dovoljena. Organi, ki so zavezanci po ZDIJZ, niso dolžni ustvariti novega dokumenta ali pridobiti oziroma vzpostaviti dokumenta, ki ga v času zahteve nimajo. Organ je sicer IP še pojasnil, da se prijava bolezni v skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih izvede na predpisanem obrazcu, ki vsebuje naslednje podatke: zdravstveno organizacijo, ki prijavlja nalezljivo bolezen, ime in priimek bolnika, rojstni podatek, naslov, diagnozo, podatek o mikrobiološkem preskušanju (potrditev nalezljive bolezni), podatek o nosilstvu povzročitelja nalezljive bolezni, podatek o bolnišničnem zdravljenju, smrti zaradi nalezljive bolezni in podatek o prijavitelju. Tako prejeti podatki se vnesejo v elektronsko podatkovno zbirko, kot to določa Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva. Organ je ob tem predložil pet izpisov iz elektronske podatkovne zbirke ter vzorec obrazca, na podlagi katerega se vnos v evidenco opravi, vendar predloženi dokumenti po oceni IP tudi ob široki razlagi oz. ob širokem razumevanju vprašanja, ne predstavljajo odgovora na vprašanja prosilke. IP pa ne vidi utemeljenega razloga, da ne bi verjel organu, da z dokumentom, razen zakona, na katerega se je pri svojem odgovoru smiselno skliceval, ne razpolaga, zlasti ob tako zastavljenem vprašanju, ki je vezano na pojasnilo organa.

 

Glede na navedeno je IP odločil, kot izhaja iz izreka tega sklepa. Zaradi odsotnosti formalne predpostavke pravočasnosti in dovoljenosti pritožbe se IP ni opredeljeval do drugih pritožbenih navedb.

 

Posebni stroški v tem postopku niso nastali.

 

Ta sklep je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Ur.l. RS, št. 42/2007 - uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami - ZUT-UPB3) oproščena plačila upravne takse.

 

Pouk o pravnem sredstvu:.

Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba, pač pa se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve tega sklepa na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi ta sklep v izvirniku ali prepisu.

 

 

 

Postopek vodila:

Alenka Žaucer, univ. dipl. prav.

samostojna svetovalka Pooblaščenca

 

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka